Antwerpsche Medaille 1832

Ook wel bekend als de Citadelmedaille. Ingesteld bij Koninklijk besluit no. 122 van 31 mei 1833 als beloning aan hen, die tijdens het beleg der Citadel van Antwerpen in het tijdvak van 28 november tot en met 24 december 1832, in de citadel en onderhorige forten (Vlaamsche Hoofd, Burcht, Zwijndrecht en Austruweel), alsmede op de flottille op de Schelde voor Antwerpen, hebben gediend.

Antwerpsche Medaille 1832Het is een bronzen medaille, 30 millimeter in diameter. De voorzijde vertoont het vijfhoekige grondplan van de Citadel van Antwerpen, waarbinnen de woorden "CITADEL / VAN / ANTWERPEN". Langs de afsnede is de naam van de modelleur te lezen: "J.P. SCHOUBERG F.". De F staat voor fecit (heeft gemaakt). Op de keerzijde is een lauwertak afgebeeld, waarbinnen een gekroonde W en de tekst "DECEMBER / 1832".

Naar het batonsoverzicht

Het Nassau-blauwe lint, 27 millimeter breed, werd geleverd door de Firma Heinsbergen.

Er zijn medailles bekend met een bronzen lauwerkrans tussen het lint en de medaille. Deze lauwerkrans was een onofficieel draagteken om het verkrijgen van de Eervolle Vermelding aan te geven.

Een groot deel van de miniaturen is vervaardigd door de Firma Moussault uit Amsterdam. Ze zijn bekend met een diameter van 12, 14, 16 of 20 millimeter.

De Antwerpsche Medaille, gedragen door generaal Baron Chassé, welke commandant van de vesting was tijdens de belegering, werd bij Koninklijk besluit no. 143 van 13 juni 1857 toegekend aan het vaandel van het 7e Regiment Infanterie.


Oorkonde

CERTIFICAAT
   De ondergeteekende

verklaart, dat

geregtigd is, tot het dragen van het
Bewijs   van   Aandenken

ingesteld bij Zijner Majesteits Besluit van 31 Mei
1833, N.o 122, voor allen, die zich, tijdens de Belegering der
Citadel van Antwerpen
in de maand December 1832, op die Sterkte en bijliggende
Forten, aan het Vlaamsche-Hoofd, Burght, Zwijndrecht en
Austruweel, mitsgaders op 's Konings Flotille op de Schelde
voor Antwerpen, hebben bevonden, als hebbende gediend in
den rang van


den 24sten Augustus 1833.Bovenstaande uitgifte bekrachtigd, door mij: Directeur-
Generaal van Oorlog, als belast met de uitvoering van Zijner
Majesteits Besluit, van den 31sten Mei 1833, N.o 122.

de Eerens


Literatuur

Bax, dr. W.F. (1973, integrale herdruk). Ridderorden, eereteekenen, draagteekens en penningen, betreffende de Weermacht van Nederland en KoloniŽn (1813-heden). Maastricht: A.G. van der Dussen B.V.
Hengel, G.H. van (1853). De Nederlandsche Ridderorden en Onderscheidingen of Eereteekenen. Velp: G.H. van Hengel Jr., p. 47-49.
Meijer, H.G. (1986). Het Algemeen Onderscheidingsteeken 1833, oorzaak en gevolg. Mars et Historia.
Meijer, H.G., C.P. Mulder & B.W. Wagenaar (1982). Orders and Decorations of the Netherlands. Venray: eigen uitgave, p. 59, 61.