LEGERORDERS 1939


No. 304 O.

Kennisgeving van 20 Juli 1939, Iste Agd., nr. 206.

Uitvoering artikel 50 Algemeen
Rijksambtenarenreglement.

   Bij beschikking van den Voorzitter van den Raad van Ministers van 31 Maart 1939, nr. 155 Kabinet M.R., is ingetrokken diens beschikking van 20 Januari 1938, nr. 33, Kabinet M.R., en wordt aan ambtenaren in dienst of bij het gekleed gaan in uniform vergunning verleend om, behalve het oranje of de nationale kleuren, de na te noemen insignes of onderscheidingsteekenen, voor zoover betrokkenen overigens daartoe gerechtigd zijn, te dragen:

   a. het kruis "Pro Ecclesia et Pontifice" en de medaille "Bene Merenti", verleend door Z.H. den Paus;

   b. de insignes en onderscheidingsteekenen van de Vereeniging het Nederlandsche Roode Kruis, de ordeteekenen van de buitenlandsche Vereenigingen van het Roode Kruis en die van het Comité International de la Croix Rouge;

   c. het insigne van de Nederlandsche Vereeniging voor Luchtbescherming;

   d. de insignes van den Koninklijken Nationalen Bond voor Reddingswezen en Eerste Hulp bij Ongelukken "Het Oranje Kruis";

   e. het insigne van de Nederlandsche Vereeniging "Eerste Hulp bij Ongelukken";

   f. de insignes en onderscheidingsteekenen van de Nederlandsche Centrale Reddingsbrigade;

   g. het insigne van den Nederlandschen Bond tot het redden van drenkelingen;

   h. de onderscheidingsteekenen van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen;

   i. de onderscheidingsteekenen, medailles en kruisen der Koninklijke Nederlandsche Brandweervereniging;

   j. het insigne van den Bond van Politieambtenaren in Nederland tot Bescherming van Dieren;

   k. de kenteekenen en insignes, verleend door het Verbond van Vereenigingen voor Veilig Verkeer;

   l. de gouden medaille der Koninklijke Nederlandsche Vereeniging voor Luchtvaart;

   m. de medaille van het Nederlandsch Olympisch Comité;

   n. de insignes van de Nationale Vereeniging tot Bevordering van Harmonische Lichaamsontwikkeling;

   o. de onderscheidingsteekenen van het Koninklijk Nederlandsch Gymnastisch Verbond;

   p. de onderscheidingsteekenen, uitgereikt aan de deelnemers van de internationale afstandsmarschen;

   q. het kruis van verdienste en de medaille voor bijzondere toewijding van den Nederlandschen Bond van Vrijwillige Burgerwachten;

   r. de medailles van den 24 uurs oefenrit uitgeschreven door de Vrijwillige Burgerwacht te Amsterdam;

   s. het mobilisatie-herinneringskruis;

   t. de groene Esperanto-ster;

   u. speldjes, kuntsbloemen, vlagjes, enz., welke dienen als bewijs voor de bijdrage in een van Overheidswege toegestane collecte of inzameling, doch slechts op den dag, waarop deze collecte of inzameling wordt gehouden.

   In verband met het vorenstaande vervalt L.O. 1938, nr. 133.

   De Hoofden van dienst worden uitgenoodigd deze order ter kennis van het onder hen ressorteerende personeel te brengen.