Home -> Medailles -> Eerste Wereldoorlog -> Witte Mobilisatiekruis 1914-1918

Witte Mobilisatiekruis 1914-1918

Ingesteld door het "Nationaal Comité Herdenking Mobilisatie 1914" bij Algemene Vergadering van 10 september 1927. Het werd uitgereikt aan, hen die zich in de mobilisatie van 1914-1918 vrijwillig en belangeloos bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt jegens de gemobiliseerden. In aanmerking kwamen:
a. burgers, die zich in de jaren 1914-1918 bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt jegens de gemobiliseerden;
b. zij, die behorende tot de gemobiliseerde weermacht, zich buiten de dienstjaren of tijdens langdurig verlof, ten behoeve der gemobiliseerden bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt; alzo onder omstandigheden, waardoor duidelijk blijkt, dat hetgeen door hen, ten behoeve van de gemobiliseerden, werd verricht, niet is te beschouwen als ,,dienst? of daarmede na verwant;
c. vereenigingen, besturen, commissies, e.d., welke in het belang der gemobiliseerden werkzaam waren.
In gevallen, waar reeds een beloning in enige vorm is toegekend, kan slechts bij uitzondering alsnog het witte mobilisatiekruis worden verleend.

In tegenstelling tot het Mobilisatiekruis 1914-1918 werd hier bij het toekennen een beperking ingebouwd. De nadruk lag namelijk op "bijzonder".

Witte Mobilisatiekrusi 1914-1918Het is een Berlijns zilveren (wit metalen), vierarmig kruis met aan de uiteinden geronde armen. De voorzijde vertoont, tussen de armen, samengehouden pijlenbundels. Deze staan symbool voor "kracht door eenheid". Op de armen staan de data "AUGUSTUS 1914 - NOVEMBER 1918. Deze staan symbool voor de vier jaren waarin Nederland zijn gewapende gereedheid, ten koste van grote persoonlijke en economische offers, heeft gehandhaafd.
Op de keerzijde staan de woorden "MOBILISATIE - WAARDERING".

Naar het batonsoverzicht

Het kruis hangt aan een wit lint. Aan weerszijden van het lint zijn banen geplaatst in de kleuren rood-wit-blauw.

De eerste Witte Mobilisatiekruizen werden op 23 november 1929 uitgereikt in Utrecht. Net als bij het Mobilisatiekruis werd ook het Witte Mobilisatiekruis niet van rijkswege verstrekt. De rechthebbende diende er voor te betalen. Volgens de Prijscourant van de firma Cornelis Begeer te Utrecht, waren de prijzen als volgt:
Zilveren kruis met draaglint, modelgrootte    f 8,50
Zilveren kruis met draaglint, 16 millimeter    f 4,00
Zilveren kruis met draaglint, 9 millimeter    f 3,00
Alpacca kruis met draaglint, modelgrootte    f 4,00
Alpacca kruis met draaglint, 16 millimeter    f 3,00
Alpacca kruis met draaglint, 9 millimeter    f 2,50

Het "Nationaal Comité Herdenking Mobilisatie 1914" werd opgericht op 2 februari 1924. Het had als doel een herdenking te organiseren wegens de tiende verjaardag van de mobilisatie op 1 augustus 1924. Deze herdenking werd gehouden als blijk van waardering ten aanzien van de oud-gemobiliseerden. Tevens moest het volk nog eens met de neus op het feit gedrukt worden dat vrede altijd kwam ná oorlog; vrede is dus niet vanzelfsprekend. Het comité, bracht twee onderscheidingen uit: het Mobilisatiekruis 1914-1918 en het Witte Mobilisatiekruis 1914-1918. Voor het beheer van deze onderscheidingen en het uitreiken van de kruizen en de oorkonden werd op 19 september 1925 de Nationale Bond "Het Mobilisatiekruis" in het leven geroepen. De statuten hiervan werden bij Koninklijk besluit no. 34 van 7 oktober 1925 goedgekeurd. De Bond was gevestigd in 's-Gravenhage en het was de bedoeling dat zij tot 1954 zou blijven bestaan. De Tweede Wereldoorlog maakte hier echter een voortijdig einde aan.
De Nationale Bond "Het Mobilisatiekruis" kende nog een Kruis van Verdienste. Dit is, door de komst van de Tweede Wereldoorlog, slechts negen keer uitgereikt.


Literatuur

Bax, dr. W.F. (1951). De Nederlandse ridderorden en onderscheidingen. Rotterdam/?s-Gravenhage: Nijgh & Van Ditmar N.V., p. 32.
Bax, dr. W.F. (1973, integrale herdruk). Ridderorden, eereteekenen, draagteekens en penningen, betreffende de Weermacht van Nederland en Koloni?n (1813-heden). Maastricht, A.G. van der Dussen B.V.
Biemans, R. (2011, december). De Nationale Bond "Het Mobilisatiekruis" en haar onderscheidingen. In: Decorare. 26, p. 39-42
Keers, B. (2022, december). Het Witte Mobilisatiekruis 1914-1918. In: Decorare, 48, p. 15-21.
Meijer, H.G. (2002, maart). Eretekens voor Verdienste tegenover Oud-Strijders. In: Decorare, 6, p. 13-23.
Meijer, H.G., C.P. Mulder & B.W. Wagenaar (1984). Orders and Decorations of the Netherlands. Venray: eigen uitgave, p. 83.
Neeve, A.C., J.C. van Dijk, J.A. Eigeman & C.A. M?ller(1939). Herinneringsboek 1914-1918. Rotterdam: Nationale Bond "Het Mobilisatiekruis".