Home -> Medailles -> Tweede Wereldoorlog / Onderscheidingen voor verdienste -> Erkentelijkheidsmedaille 1940-1945

Erkentelijkheidsmedaille 1940-1945

Erkentelijkheidsmedaille 1940-1945Ingesteld bij Koninklijk besluit van 9 februari 1946 (Staatsblad G 29). Het wordt in zilver of brons uitgereikt aan Nederlanders, Nederlandse onderdanen en vreemdelingen die zich voor de Nederlandse zaak verdienstelijk hebben gemaakt, hetzij door het verlenen van hulp aan Nederlanders, Nederlandse onderdanen en Nederlandse instellingen, die zich in 1940-1945 op het door den vijand bezette grondgebied van het Koninkrijk bevonden of aan Nederlanders en Nederlandse onderdanen, die het grondgebied van het Koninkrijk in de periode 1940-1945 hebben verlaten, hetzij door leniging van nood van deze personen na de bevrijding.

Het is een 29 millimeter brede, ronde medaille gedekt door een Koninklijke kroon. De voorzijde vertoont Androklos die de leeuw van zijn doorn verlost. Daar omheen het randschrift "SIBI BENEFACIT QUI BENEFACIT AMICO" (wie een vriend helpt, helpt zichzelf).
De keerzijde vertoont de Nederlandse Leeuw met het randschrift "POPULUS BATAVUS GRATO ANIMO" (het dankbaar gestemde Nederlandse volk).

Naar het batonsoverzichtNaar het batonsoverzicht

Het 27 millimeter brede lint is oranje met in het midden een 5 millimeter brede witte baan.

Het ontwerp van de medaille is van prof. L.O. Wenckebach. De medaille is geslagen bij 's Rijks Munt.


Literatuur

Staatstblad 1946 no. G. 29

Artillac Brill, P.J. d', Sr. (1951). Beknopte geschiedenis der Nederlandse ridderordenBeknopte geschiedenis der Nederlandse ridderorden. ís-Gravenhage: Martinus Nijhoff.
Bax, dr. W.F. (1950). Penningkundige geschiedenis van de Oorlogsjaren 1940-1945. Jaarboek van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Munt- en Penningkunde, XXXVII, p. 40-64, 127-149 [9].
Bax, dr. W.F. (1951). De Nederlandse ridderorden en onderscheidingen. Rotterdam/ís-Gravenhage: Nijgh & Van Ditmar N.V., p. 34-35.
Evers, mr. C.H. e.a. (1985). Boekwerk Onderscheidingen. Bussum, Uitgeverij Special Interest Publicaties.
Meijer, H.G., C.P. Mulder & B.W. Wagenaar (1984). Orders and Decorations of the Netherlands. Venray: eigen uitgave, p. 100, 102.
Müller, E.H. (2018, november). "Van een dankbaar Nederlands volk": de Erkentelijkheidsmedaille 1940-1945. In: Seminar Onderscheidingen voor het verzet Monografie nr. 8 Studiekring Ridderorden en Onderscheidingen, p. 38-53.
Met dank aan de heer Hendrik Meersschaert voor het leveren van de illustratie!