Nederlandse Ridderorden en Onderscheidingen

Via deze pagina is op twee manieren informatie over de Nederlandse onderscheidingen te vinden:

Een uitzondering hierop zijn de gemeentelijke onderscheidingen. Gezien hun grote aantal zijn zij, een uitzondering daargelaten, niet in het alfabetische overzicht te vinden. Zij staan alleen in hun eigen categorie.

De draagbare onderscheidingen zijn ook te vinden in de officiële draagvolgorde via de button "batons".

Alfabet

Categorie/Periode

Antwerpsche Medaille 1832
Associatie Nederland van de Souvereine Militaire Hospitaal Orde van St. Jan van Jeruzalem en van Malta
Atjeh-medaille 1873-1874
Belooningspenning van Amsterdam 1815
Belooningspenning van Brussel 1815
Belooningspenning van de Kompagnie Vrijwillige Jagers der Utrechtsche Studenten, 1815
Belooningspenning van de Kompagnie Vrijwillige Jagers te Paard No. 5, 1815
Belooningspenning van Den Briel 1813
Belooningspenning van Gelderland 1815
Belooningspenning van Naarden 1814
Belooningspenning van Ooltgensplaat 1813
Belooningspenning van Rotterdam 1815
Belooningspenning van 's-Hertogenbosch 1814
Belooningspenning voor Palembang 1821
Bloeddonorerkenningen
Bondskruis van de Bond van Nederlandse Oorlogs- en Dienstslachtoffers
Bondsmedaille voor meerjarig lidmaatschap van de Bond van Nederlandse Oorlogs- en Dienstslachtoffers
Bondsmedaille van de Bond van Wapenbroeders
Borstkruis van de Stichting Vriendenkring van oud-Natzweilers
Brandweerkruis voor Buitenlandse Betrekkingen
Broederschapsorde der Vrijwillige Burgerwacht Amsterdam
Bronzen Kruis
Bronzen Leeuw
Bronzen Soldaat
Cheffron Oorlogsdienstjaren
Citadelmedaille 1832
C.J. Snijdersmedaille
Commenderij Nederland van de Balije van Brandenburg der Johanniter Orde
Demobilisatie-insigne Koninklijke Landmacht (Indonesië)
Demobilisatie-insigne Koninklijke Marine 1940-1945
Demobilisatie-insigne Koninklijk Nederlands-Indonesich Leger 1940-1945
Demobilisatie-insigne Nederlandsch-Indië Koninklijke Marine
De Ruyter-medaille
Doggersbank-medaille 1781
Draaginsigne "Agadir 1960"
Draaginsigne Nobelprijs VN-militairen
Draagpenning van de Rijkscommissie voor Graadmeting, 1926
Draagpenning van de Rijkscommissie voor Graadmeting, 1935
Draagpenning voor trouwe dienst van de N.V. Philips Gloeilampfabrieken
Draagpenning voor trouwen dienst van de N.V. Fabriek voor Persplastiek Gebr. Van Niftrik
Draagteken van de Amsterdamsche Politiebond (A.P.B.)
Eerekruis van de Amsterdamsche Politie Gymnastiek- en Sportvereeniging
Eerepenning der Compagnie Friesche Vrijwillige Jagers
Eerepenning der Dordtsche Vrijwilligers 1813
Eerepenning der Groninger en Franeker Flankeurs 1831
Eerepenning der Leidsche Jagers 1830-1831
Eerepenning der Utrechtsche Jagers-Studenten 1830-1831
Eerepenning van Breda 1813
Eereteeken tot belooning van eervolle langdurige werkelijke dienst bij de schutterijen
Eereteeken van de Vereeniging van Onderofficieren van de Koninklijke Landmacht "Ons Belang"
Eereteeken voor Koningschutter van de Bijzonder Vrijwillige Landstorm
Eereteeken voor Meester-Kanonnier der Koninklijke Marine
Eereteeken voor Meester-Scherpschutter op geweer der Koninklijke Marine
Eereteeken voor scherpschutters 1e klasse
Eervolle Vermelding
Enkhuiser Belooningspenning voor Menschlievendheid
Erekruis voor Verdienste van de Nederlandse Bond voor Oud-Strijders
Eremedaille van de Vrijwillige Burgerwacht Amsterdam
Eremedaille van het Nationaal Katholiek Thuisfront
Eremedaille voor Kunst en Wetenschap
Eremedaille voor verdienste politie
Eremedaille voor Voortvarendheid en Vernuft
Erepenning aan de Haagse Vrijwilligers 1813
Erepenning van het Nederlandsch Olympisch Comité
Erepenning van Verdienste
Erepenning voor blijken van belangstelling in 's Rijksverzamelingen door schenking betoond
Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon
Erepenning voor Verdienste jegens Openbare Verzamelingen
Eresabel
Ereteken voor Belangrijke Krijgsbedrijven
Ereteken voor bijzondere verdiensten van de Algemene Militaire Pensioenbond
Ereteken voor Orde en Vrede
Ereteken voor Verdienste Nederlandse Douane
Ereteken voor Verdienste van het Ministerie van Buitenlandse Zaken
Ereteken voor Verdienste van het Ministerie van Defensie
Erkentelijkheidsmedaille 1940-1945
Erkentelijkheids-Plaquette van het Wapen der Koninklijke Marechaussee
Expeditiekruis
Geheime Orde van Sint Joris
Gedenkpenning 1936-1937 Departement van Justitie
Gedenkpenning op de instelling van de Militaire Willems-Orde
Gevechtsinsigne
Gewondenstreep
Glodokkruis 1944-1945
Hasselt Kruis 1831
Herdenkingspenning komst Ambonezen naar Nederland
Herinneringsdraagspeld reserve-politie 1948-1988
Herinneringsinsigne Binnenlandse Strijdkrachten 1944-1945
Herinneringskruis van de Vrijwillige Burgerwacht Amsterdam
Herinneringskruis 1874-1924 Brandweer Amsterdam
Herinneringskruis 1898 van de Amsterdamse Politie
Herinneringskruis 1923 van de Amsterdamse Politie
Herinneringskruis 1938 van de Amsterdamse Politie
Herinneringskruis 1939-1940 van de Burgerwacht van Rotterdam
Herinneringskruis 1939-1940 van het Nederlandse Rode Kruis
Herinneringskruis 1940-1945 van het Nederlandse Rode Kruis
Herinneringskruis 1948 van de Amsterdamse Politie
Herinneringskruis van de Federatie van Illegale Werkers in Indië 1942-1945
Herinneringsmedaille 500-jarig bestaan van de Staten-Generaal
Herinneringsmedaille 1870-1871 van de Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog
Herinneringsmedaille 1926
Herinneringsmedaille 1962
Herinneringsmedaille bezoek Nederlandse Antillen 1980
Herinneringsmedaille Buitenlandse Bezoeken
Herinneringsmedaille Erewacht 1933
Herinneringsmedaille Fort Honswijk 1914-1915
Herinneringsmedaille Gemeenschappelijke Grenscontroleteam 2005-2007
Herinneringsmedaille Internationale Missies
Herinneringsmedaille Jeugdbrandweer
Herinneringsmedaille Luchtbescherming 1940-1945
Herinneringsmedaille Multinationale Vredesoperaties
Herinneringsmedaille Rampenbrigade
Herinneringsmedaille VN-Vredesoperaties
Herinneringsmedaille voor Humanitaire Hulpverlening bij Rampen
Herinneringsmedaille Vredesoperaties
Herinneringsmedaille Vrijwillige Politie 1948-1998
Herinneringspenning Demobilisatie 1948 Voorschoten
Herinneringspenning der Ridderdag der Militaire Willems-Orde te Rotterdam, 1921
Herinneringspenning Hoek van Holland 2009 Politie Rotterdam-Rijnmond
Herinneringspenning Korps Rijksveldwacht 1858-1908
Herinneringspenning Spoorwegstaking 1944-1945
Herinneringspenning van Amersfoort 1903
Herinneringspenning van de Tweede Internationale Vredesconferentie
Herinneringspenning van de Verlovingsfeesten 1936
Huisorde van Oranje
Huwelijksmedaille 1901
Huwelijksmedaille 1937
Huwelijksmedaille 1966
Huwelijksmedaille 2002
Inhuldigingsmedaille 1898
Inhuldigingsmedaille 1948
Inhuldigingsmedaille 1980
Inhuldigingsmedaille 2013
Insigne van de Nationale Vereeniging tot bevordering van Harmonische Lichaamsontwikkeling
Insigne voor Optreden onder Gevechtsomstandigheden
Jan van Nieuwenhuyzen Penning
Jeneverkruis
Johanniter Orde in Nederland
Karl Landsteiner-penning
Karl Landsteiner-plaquette
Koninklijke eereprijs voor schietwedstrijden
Koninklijke Erepenning
Kosovo-medaille
Kraton-medaille 1873-1874
Kroonorde
Kruis voor langdurige brandweerdienst van de K.N.B.V. en N.V.B.C.
Kruis van Verdienste
Kruis van Verdienste van de Koninklijke Vereeniging van Nederlandsch-Indische Oud-Strijders van Land & Zeemacht "Je Maintiendrai"
Kruis van Verdienste van de Nationale Bond "Het Mobilisatiekruis"
Kruis van Verdienste van de Nederlandsche Bond van Vrijwillige Burgerwachten
Kruis van Verdienste van het Nederlandse Rode Kruis
Kruis voor brandweerdienst van de N.V.B.C.
Kruis voor de Tweedaagse Militaire Prestatietocht (K.V.N.R.O.)
Kruis voor betoonde marsvaardigheid
Kruis voor Koningschutter van de Nederlandsche Bond van Vrijwillige Burgerwachten
Kruis voor Moed en Trouw
Kruis voor oud-gedemobiliseerden 1914-1918
Kruis voor Recht en Vrijheid
Kruis voor trouw brandweerdienst van de K.N.B.
Kruis voor trouwe politiedienst van de Algemeene Nederlandsche Politiebond
Kruis voor Verdienste van de N.V.B.C.
Krijgsgevangenmedaille "Comitas Gentium" van de Contactgroep Ex-Krijgsgevangen
K.XIII-medaille
K.XVIII-medaille
Landmachtmedaille
Legpenning Korps Rijkspolitie District 's-Gravenhage
Lidmaatschapspenning van de Algemeene Nederlandsche Politiebond
Lombokkruis
Lorentzmedaille
Maartenspenning
Marechausseemedaille
Marinemedaille
Medaille bezoek in 2013 aan het Caribisch deel van het Koninkrijk
Medaille 'Brandweer Nederland'
Medaille des Konings, 1870
Medaille ter herinnering aan de tocht van de K.XIII in 1926
Medaille ter herinnering aan de tocht van de K.XVIII in 1934-35
Medaille van de Commissie van Erkentenis
Medaille van de Koninklijke Nederlandsch-Indische Vereniging voor Luchtvaart
Medaille van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij
Medaille van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart
Medaille van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Medaille van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen
Medaille van de Nederlandsche Aannemersbond en Patroonsbond voor de Bouwbedrijven in Nederland
Medaille van den 24-uurs afstandritten van de Vrijwillige Burgerwacht Amsterdam
Medaille van den Noord- en Zuid-Hollandsche Redding Maatschappij
Medaille van den Oorlog op Java 1825-1830
Medaille van de Stichting "Het Generaal Snijders-Fonds"
Medaille van de Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen
Medaille van het Carnegie Heldenfonds
Medaille van het Rode Kruis
Medaille van Koningin-Moeder Emma voor redding van schipbreukelingen
Medaille van verdienste van de Bond van Maatkledingfabricanten in Nederland
Medaille van Verdienste van de Luchthaven Schiphol
Medaille van Verdienste van het Nederlandse Rode Kruis
Medaille voor Burgerlijke Verdienste
Medaille voor bijzondere toewijding van de Nederlandsche Bond van Vrijwillige Burgerwachten
Medaille voor bijzondere verdiensten van de K.N.V. 'Onze Luchtmacht'
Medaille voor bijzondere verdiensten van de N.V.B.C.
Medaille voor goede zorg en hulp bij het heerschen der Cholera Asiatica in 1866
Medaille voor Moed en Trouw
Medaille voor Moed en Trouw Guinea 1869/1870
Medaille voor Moed en Zelfopoffering van de Huisorde van Oranje
Medaille voor trouw Huispersoneel van de Nederlandsche Vereeniging van Huisvrouwen
Medaille voor trouw brandweerdienst van de K.N.B.
Medaille voor trouwe dienst bij de Rijksveldwacht
Medaille voor trouwe dienst bij het Korps Vrijwillige Politie
Medaille voor trouwe dienst van het Nederlandse Rode Kruis
Medaille voor trouwe en langdurige dienst bij de Dienst Justitiële Inrichtingen
Medaille voor trouwe en langdurige dienst Nederlandse politie
Medaille voor trouwe politiedienst van de Algemeene Nederlandsche Politiebond
Medaille voor IJver en Trouw
Metalen Kruis 1830-1831
Metalen Kruis Vrijwilligers 1830-1831
Militaire Willems-Orde
Militaire Vijfkampkruis van het Nederlands Olympisch Comité
Mobilisatiekruis 1914-1918
Mobilisatie-Oorlogskruis
Museummedaille
Naarden's Eerepenning
Nacht-und-Nebel-Herdenkingskruis
Nationale Vijfkampkruis van de Nederlandse Sport Federatie
Nationale Vijfkampkruis van het Nederlandsch Olympisch Comité
Nieuw-Guinea Herinneringskruis
Officierskruis
Onderscheidingsteken voor bijzondere operationele inzet Nederlandse Douane
Onderscheidingsteken voor eervolle langdurige Nederlandse effectieve dienst als officier
Onderscheidingsteken voor langdurige dienst als officier der Koninklijke Marine Reserve
Onderscheidingsteken voor langdurige dienst als officier der Marine Stoomvaartdienst
Onderscheidingsteken voor langdurige dienst
Onderscheidingsteken voor langdurige dienst Douane Nederland
Onderscheidingsteken voor langdurige, eerlijke en trouwe dienst
Onderscheidingsteken voor langdurige, eerlijke en trouwe dienst bij de Marine-Kustwacht
Onderscheidingsteken voor langdurige, eerlijke en trouwe dienst bij de Marine Reserve
Onderscheidingsteken voor langdurige, eerlijke en trouwe dienst bij de Militaire Kustwacht
Onderscheidingsteken voor langdurige, eerlijke en trouwe dienst bij de Zeemacht
Onderscheidingsteken voor langdurige, eerlijke en trouwe dienst bij het Militair Loodswezen
Oorlogsherinneringskruis
Orde van de Eikenkroon
Orde van de Gouden Ark
Orde van de Gouden Leeuw van Nassau
Orde van de Nederlandse Leeuw
Orde van Oranje-Nassau
Orde van Sint Jan
Orde van Trouw en Verdienste
Penning op het 50-jarig bestaan van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Penning voor trouwe en langdurige dienst bij de Dienst Justitiële Inrichtingen
Politie-medaille
Politie-Vaardigheidsmedaille
Politie-Zwemvaardigheidsmedaille
Prins Mauritsmedaille
Prof.mr. Pieter van Vollenhoven Penning
Regeringsmedaille
Reünistenkruis Fort Honswijk 1914-1934
Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht
Rietkerkpenning
Rode Kruis-draagspeld
Ruit van Bonjol
Rijksveldwacht-medaille
Schietprijs van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
Schietprijsster van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
Souvereine Militaire Hospitaal Orde van St. Jan van Jeruzalem en van Malta, Associatie Nederland
Ster voor Trouw en Verdienste
T.M.P.T.-kruis
Tolkenpenning Defensie
Vaardigheidsmedaille van de Koninklijke Nederlandsche Brigade 'Prinses Irene'
Vaardigheidsmedaille van de Nederlandse Sport Federatie
Vaardigheidsmedaille van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
Vaardigheidsmedaille van het Nederlandsch Olympisch Comité
Verenigingskruis van Verdienste van de Bond van Wapenbroeders
Verenigingskruis van Verdienste van de Nederlandse Bond van Oud-Strijders - Veteranen Legion Nederland
Verzetsherdenkingskruis
Verzetskruis 1940-1945
Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
Verzorgersmedaille van de Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding
Vierdaagsekruis
Vliegerkruis
Vrijwilligersmedaille Openbare Orde en Veiligheid
Waarderingsinsigne Koninklijke Marechaussee
Watersnoodmedaille
Witte Mobilisatiekruis 1914-1918
Zilveren Anjer
Zilveren Herdenkingskruis 1813-1815

Bataafsche Republiek (1795-1806)
Brandweer
Brevetten voor militaire bekwaamheid
Dapperheidsonderscheidingen (militair)
Draaginsignes
Eerste Wereldoorlog (1914-1918)
Gemeentelijke onderscheidingen
Herinneringsmedailles (civiel)
Herinneringsmedailles (militair)
Koninklijk Huis
Koninkrijk Holland (1806-1814)
Luchtvaartonderscheidingen
Onafhankelijkheidsoorlog (1813-1815)
Penningen
Politie
Reddingmedailles
Republiek der Zeven Provinciën (1588-1795)
Ridderlijke Orden
Ridderorden
Rode Kruis
Tiendaagse Veldtocht (1830-1832)
Trouwe dienst
Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
Vaardigheidsonderscheidingen
Verdienste
Verenigingsonderscheidingen (civiel)
Verenigingsonderscheidingen (militair)
Weerbaarheidsverenigingen
Wetenschap
Zeekadetkorps Nederland