Home -> Medailles -> Militaire herinneringsmedailles -> Zilveren Herdenkingskruis 1813-1815

Zilveren Herdenkingskruis 1813-1815

Ingesteld bij Koninklijk besluit van 10 mei 1865 (Staatsblad no. 32) als beloning voor hen, die in de jaren 1813-1815 in Nederlandse dienst aan de krijgsverrichtingen ter herstelling van de Nederlandse zelfstandigheid hebben deelgenomen.

Het is een vijfarmig zilveren kruis met een breedte van 35 millimeter. In het midden is een medaillon waarop, op de voorzijde het jaartal 1813 en op de achterzijde het jaartal 1815 is afgebeeld. In de rand van dit medaillon staan op de voorzijde het juwelierskenmerk "P.Z." (Pauwels & Zoon, Den Haag) en het zilverwaarmerk (een zwaardje).
Van de achterzijde zijn twee verschillende varianten bekend. De ene heeft slechts "1815" staan, de ander "1815." (met een punt achter de 5).

Naar het batonsoverzicht

Het 27,5 millimeter brede lint is oranje met aan weerszijden een brede witte baan.

De eerste Zilveren Herdenkingskruisen werden op 27 juni 1865, tijdens het halve eeuwsfeest van de Militaire Willems-Orde, uitgereikt. Van de ongeveer 30.000 deelnemers aan de Onafhankelijkheidsoorlog heeft slechts 1/6 deel hun onderscheiding mogen ontvangen.

Bij Koninklijk besluit van 12 december 1890 werd aan de toen nog levende dragers van het Herdenkingskruis nog een toelage van 150 gulden per jaar toegekend.
Toen in januari 1894 de laatste drager van het Zilveren Herdenkingskruis overleed is bij Koninklijk besluit no. 42 van 7 augustus 1896 bepaald dat dit ereteken voortaan zou worden gedragen aan het vaandel van het 8e Regiment Infanterie. Later werd bij Koninklijk besluit van 11 maart 1977 besloten dat de tradities van dit regiment zouden worden bewaard door het Regiment omgedoopt tot Regiment Infanterie "Oranje-Gelderland". Dit regiment werd in 1995 opgeheven en in 2006 weer opnieuw opgericht. Haar vaandel beruste tussen die tijd in het Infanteriemuseum op de Harskamp.

Diploma

Het Zilveren Herdenkingskruis is verstrekt met een diploma. Dit diplma had de volgende bewoordingen:

CERTIFICAAT

DE MINISTER VAN OORLOG


     Gezien hebbende Zijner Majesteits besluit van den 10den Mei 1865, no. 45, waarbij het Hoogstdenzelven heeft behaagd, voor de strijders, die in Nederlandsche dienst aan de altijd gedenkwaardige krijgsverrigtingen ter herstelling en bevestiging van Neerlands onafhankelijk volksbestaan in de jaren 1813-1815, een werkzaam aandeel hebben gehad, een eereteeken in te stellen;
     Verklaart, als daartoe bij voormeld besluit gemagtigd, dat

[NAAM DECORANDUS]


geregtigd is tot het dragen van voorschreven eereteeken, hetwelk hem als openlijk blijk zal strekken van 's Konings erkentelijkheid voor hetgeen door hem in die gedenkwaardige jaren voor het vaderland is verrigt.

Gegeven te 's-Gravenhage,         [w.g. J.W. Blanken]
den [DATUM ONDERTEKENING].


Literatuur

Hovinga, H.S. (1999, mei). Het Zilveren Kruis 1813-1815; in Nederland gebeurt alles vijftig jaar later. Decorare, 1.
Meijer, H.G. (1972). Het Zilveren Kruis 1813-1815. Mars et Historia, 1.
Meijer, H.G., C.P. Mulder & B.W. Wagenaar (1982). Orders and Decorations of the Netherlands. Venray: eigen uitgave, p. 56-57.
Rijpkema, R.W. (2005, september). Instelling van een ereteken voor 1813-1815. Decorare, 14, p. 5-9.
Vries, H. de (2011, juni). Zilveren Herdenkingskruis 1813-1815. Decorare. 25, p. 49-54.
Met dank aan de heer Jeroen ter Voorde