Home -> Medailles -> Militaire herinneringsmedailles -> Beloningspenning van Naarden 1814

Beloningspenning van Naarden 1814

Ingesteld door de Hoofdcommissie ter aanmoediging en ondersteuning van den gewapenden dienst in den Nederlanden te Amsterdam en op 15 maart 1816 uitgereikt aan de Garde Nationale en de vrijwilligers welke hadden deelgenomen in de verovering van Naarden op de Franse bezetter. De medaille staat ook wel bekend als Naarden's Eerepenning of de Erepenning van Naarden

Toestemming om deze medaille op het militaire uniform te mogen dragen kwam bij Koninklijk besluit no. 66 van 6 oktober 1816. In totaal zijn er 901 medailles uitgereikt. Het is niet bekend hoeveel hiervan zilver of brons waren, maar duidelijk is dat er meer zilveren dan bronzen medailles zijn uitgereikt. Wat wel bekend is, is het aantal medailles verleend aan de verschillende eenheden. Zij zijn onder te verdelen in:

Belooningspenning van Naarden in zilverHet is een ronde medaille met een middellijn van 35 millimeter. De voorzijde vertoont de tekst "BELEG VAN NAARDEN 1814" binnen een krans van laurierbladeren.
De keerzijde heeft de tekst "HULDE VAN DE HOOFDCOMMISSIE TE AMSTERDAM AAN", waarna ruimte is opengelaten voor het ingraveren van de naam van de ontvanger.

De medaille werd vervaardigd bij de Metaalgieterij van de heren De Heus en Zoon.

Naar het batonoverzicht

Het lint, 33 millimeter breed, is wit met aan weerszijden een rode en zwarte baan, de rode banen altijd aan de buitenzijde, nog net een baan van 1½ millimeter wit aan de buitenrand overlatend.


Oorkonde

  Amsterdam, den 15 Maart 1816

De Hoofd-commissie ter aanmoediging en ondersteuning van de gewapende dienst in de Nederlanden, te Amsterdam gevestigd aan            bij de            comp.           batl. van de Amsterdamsche Nationale Garde, dienst gedaan hebbende bij het Beleg van Naarden.

   De Hoofd-commissie, hierboven vermeld, biedt U bij dezen aan den nevensgaanden Gedenkpenning, als een bewijs harer achting en harer erkentenis voor de dienst door U in persoon aan het Vaderland, in het Beleg van Naarden bewezen.
   Moed, Trouw en Volharding geven U aanspraak op deze vereering, die hare meeste waarde ontleent uit het oogmerk waarmede zij wordt uitgereikt.
   Deze Stad in 't bijzonder heeft te veel verplichting aan die brave Burgers, welke met verzaking van rust, gemak en belang, in een bar getijde, Standvastig hare muren hebben beveiligd, en hare omtrek vrijgehouden van de Strooperijen en het geweld eener losbandige Krijgsbende, door den Vijand binnen Naarden te houden, en bij elken aanval daarbinnen te drijven, dan dat wij, naar den aard onzer instellingen, U niet eenig blijk zouden geven van de hulde, die wij gaarne toebrengen aan Uw braaf en standvastig gedrag.
   Van zulke Burgers durven wij gerustelijk vertrouwen, dat, wanneer de nood weder te wapen riep, zij even gereed, moedig en getrouw zouden Strijden voor hunne Haardsteden, voor den Haardsteden, voor den Koning en voor het Vaderland.
 
De Hoofd-commissie voornoemd en uit haren naam,
w.g. L.G. van Limburg Styrum, Voorzitter
w.g. Sylvius van Lennep, Secretaris


Literatuur

Bax, dr. W.F. (1973, integrale herdruk). Ridderorden, eereteekenen, draagteekens en penningen, betreffende de Weermacht van Nederland en KoloniŽn (1813-heden). Maastricht: A.G. van der Dussen B.V.
Meijer, H.G., C.P. Mulder & B.W. Wagenaar (1984). Orders and Decorations of the Netherlands. Venray: eigen uitgave, p. 51-52.
Schouls, L.C. (2010, juni). Beloningspenning van Naarden 1814. Decorare. 23, p. 9-12.
Zonder auteur (1864). Gedenkboek betrekkelijk de instelling van Naarden's Eerepenning. Zonder plaats: zonder uitgever.