Home -> Medailles -> Militaire herinneringsmedailles -> Herinneringsmedaille Vredesoperaties / Herinneringsmedaille Internationale Missies

Herinneringsmedaille Internationale Missies

In 1992 is de Nederlandse overheid overgestapt op het lintensysteem van de Verenigde Naties (een medaille met voor elke operatie een ander lint), zodat de Nederlandse militairen in vergelijking met bijvoorbeeld hun Amerikaanse collega's wat beter gevulde batons hadden. Door de verscheidenheid aan operaties waaraan Nederland sinds die tijd heeft deelgenomen zag menig militair echter door de bomen het bos niet meer. Hierop werd besloten dat de Herinneringsmedaille VN-Vredesoperaties en de Herinneringsmedaille Multinationale Vredesoperaties, waaraan de verschillende linten waren verbonden, werden afgeschaft en bij Koninklijk besluit van 23 maart 2001 (Staatsblad 186) vervangen door de Herinneringsmedaille Vredesoperaties. Met ingang van 1 juli 2016 is de naam van de medaille gewijzigd in Herinneringsmedaille Internationale Missies.

De herinneringsmedaille wordt toegekend als beloning voor hen, die gedurende ten minste dertig dagen aaneengesloten heeft deelgenomen aan een vredesoperatie en bij zijn deelname in alle opzichten een goede plichtsbetrachting en een goed gedrag heeft betoond. Bij Koninklijk besluit van 16 juni 2005 werd de medaille ook opengesteld voor Nederlandse politie-ambtenaren die bij de diverse vredesoperaties ondersteuning bieden of zelf bij politie-uitzendingen betrokken zijn (denk aan de OVSE-missie Kosovo Police Service School).
Verdere verbreding van de toekenningsgronden vond plaats bij Koninklijk besluit van 26 juni 2013, waarbij de medaille tevens werd opengesteld voor civiele experts, die door de Staat worden uitgezonden op missies, niet zijnde vredesoperaties, ter handhaving of bevordering van de vrede en voor operaties waarbij inzet of ter beschikking stellen van de krijgsmacht ten behoeve van de verdediging en ter bescherming van de belangen van het Koninkrijk heeft plaatsgevonden.

Bij Koninklijk besluit van 9 april 2019 worden een aantal wijzigingen in het instellingsbesluit doorgevoerd. Zo verdween in artikel 1 de uitdrukkelijke verwijzing naar het eerste lid van artikel 100 van de Grondwet. Dit is om te voorkomen dat de indruk ontstaat dat een herinneringsmedaille alleen kan worden toegekend als de Staten Generaal vooraf over de inzet is ingelicht. Daarnaast is artikel 4 geactualiseerd voor wat betreft de benaming van het ministerie van Justitie en Veiligheid en is de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toegevoegd, in verband met de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst die onder dit ministerie valt.

Herinneringsmedaille VredesoperatiesDe medaille heeft een middellijn van 35 millimeter en is vervaardigd uit bronskleurig metaal. De voorzijde vertoont een uit de onderrand komende hand, houdende een met een lauwertak omwonden opgeheven zwaard, waarvan de punt reikt tot het midden van een uit de bovenrand komende zon met acht stralen, aan elke zijde van het zwaard vier; ter weerszijden van het zwaard stapelwolken, die reiken tot tweederde hoogte van de onderrand, alles in reliëf. De keerzijde vertoont het Rijkswapen.

De herinneringsmedaille wordt toegekend met een gesp. Als de decorandus opnieuw in aanmerking zou komen voor een herinneringsmedaille met gesp, dan zal hem alleen de gesp worden toegekend. In totaal mogen er op het lint van de herinneringsmedaille vier gespen gedragen worden, de eerst verkregen onderaan het lint en de laatstverkregen bovenaan. Mocht de decorandus een vijfde of verdere gesp ontvangen, dan is het aan de decorandus welke vier gespen gedragen worden. Bij herhaald verkrijgen van een zelfde gesp, wordt de gesp telkens vervangen door een gesp waarop het desbetreffende Arabische cijfer van het aantal deelnames is vermeld. Dit met uitzondering van de gesp "SPECIALE OPERATIES". De regels omtrent gespen werden bij Koninklijk besluit van 9 april 2019 aangescherpt.

Medaillespang van een onderofficier van het Wapen der Cavalerie: Herinneringsmedaille VN Vredesoperaties, Herinneringsmedaille Multinationale Vredesoperaties, Herinneringsmedaille Vredesoperaties met gesp '2 SFOR', Medaille voor langdurige, eerlijke en trouwe dienst, Landmachtmedaille, Vierdaagsekruis, NSF Vaardigheidsmedaille, UNTEAS-medaille, NATO Former Yugoslavia 2-medaille, NATO Non-Article 5 ISAF-medaille

Gesp Min. besluit Voor
AMBER FOX 14 juni 2002 deelname aan de NAVO-operatie ‘Amber Fox’, voor zover deze deelname heeft plaatsgehad op het grondgebied van de Republiek Macedonië.
ATFME 29 mei 2015 voor deelname aan Air Task Force Middle-East, voor zover deelname heeft plaatsgevonden in Jordanië, Koeweit en Qatar, vanaf 24 september 2014.
BALKAN LUCHTOPERATIES 12 juli 2001 deelname aan de luchtoperaties ter ondersteuning van ‘Joint Forge’ en ‘Joint Guardian’.
ECPA 14 juni 2002 deelname aan de EU-operatie European Community Police Assistance Project in Albania.
ENDURING FREEDOM 14 juni 2002
6 juli 2005
7 maart 2007
deelname aan:
1. de multinationale operatie Enduring Freedom, voor zover deze deelname heeft plaatsgehad in het zeegebied van de Rode Zee, de Arabische Zee, de Golf van Aden, de Golf van Oman en de Perzische Golf, alsmede op het grondgebied en in het luchtruim van het Arabisch Schiereiland en van de republieken Oezbekistan, Kirgizië en Afghanistan;
2. de multinationale vredesmacht Combined Joint Task Force Horn of Africa, voor zover deze deelname heeft plaatsgehad op het grondgebied van Djibouti.
ESSENTIAL HARVEST 14 juni 2002 deelname aan de NAVO-operatie Essential Harvest, voor zover deze deelname heeft plaatsgehad op het grondgebied van de Republiek Macedonië.
EU OPERATIE CONCORDIA 16 september 2003 deelname aan de door de Europese Unie geleide militaire operatie ‘Concordia’ in Macedonië, voor zover deze deelname heeft plaatsgehad op het grondgebied van de Republiek Macedonië, vanaf maart 2003.
EU OPERATIES 6 juli 2005
15 mei 2006
7 maart 2007
18 september 2007
11 augustus 2008
13 januari 2009
20 december 2013
29 mei 2015
27 mei 2016
12 juni 2018
7 november 2019
deelname aan operaties van de Europese Unie:
1. de EU politiemissie ‘EUPOL Kinshasa’, voor zover deze deelname heeft plaatsgehad op het grondgebied van en in het luchtruim boven de Democratische Republiek Congo vanaf maart 2005;
2. de Aceh Monitoring Mission, ‘AMM’, voor zover deze deelname heeft plaatsgehad op het grondgebied van en in het luchtruim boven Indonesië vanaf september 2005;
3. de Border Assistance Mission, ‘EUBAM’, voor zover deelname heeft plaatsgehad op Israëlisch-Palestijns grondgebied en luchtruim daarboven vanaf februari 2006 en in Libië vanaf mei 2013;
4. de EU Security missie ‘EUSEC’ en de EU Security-Financial missie ‘EUSEC-FIN’, voor zover deze deelname heeft plaatsgehad op het grondgebied van en in het luchtruim boven de Democratische Republiek Congo vanaf mei 2006;
5. de EUFOR DRC missie, voor zover deze deelname heeft plaatsgehad op het grondgebied van en in het luchtruim boven de Democratische Republiek Congo en de Republiek Gabon vanaf mei 2006;
6. de EU politie - en Rule of Law missie ‘EUPOL-Afghanistan’, voor zover deze deelname heeft plaatsgehad op het grondgebied van de republiek Afghanistan, vanaf juni 2007.
7. de EU Rule of Law missie in Kosovo 'EULEX Kosovo', voor zover deze deelname heeft plaats gehadop het grondgebied in KOSOVO vanaf 16 februari 2008;
8. de EU-operatie 'EUFOR Tchad/RCA', voor zover deze deelname heeft plaatsgehad in de regio Oost Tsjaad, grenzend aan Darfur en het noorden van de Centraal Afrikaanse Republiek vanaf mei 2008.
9. de EU operatie ‘EUNAVFOR Atalanta’ in de wateren van en in de nabijheid van Somalië en in Kenia vanaf 8 december 2008;
10. de EU trainingsmissie in Mali ‘EUTM Mali’, voor zover deze deelname heeft plaatsgehad in Mali vanaf 10 juli 2013;
11. de EU trainingsmissie in Somalië ‘EUTM Somalië’, voor zover deze deelname heeft plaatsgehad in Uganda en in Somalië vanaf 14 februari 2013;
12. de EU missie in Zuid-Sudan ‘EUAVSEC South Sudan’, voor zover deze deelname heeft plaatsgehad in Zuid-Sudan vanaf 3 juni 2013;
13. de EU missie in de Hoorn van Afrika ‘EUCAP Nestor’, voor zover deze deelname heeft plaatsge-had in Djibouti, Somalië, Kenia, Tanzania en de Seychellen vanaf 16 juli 2012;
14. de EU missie ‘EUAM Ukraine’, voor zover deze deelname heeft plaatsgehad in Oekraïne vanaf 8 maart 2015;
15. de EU missie ‘EUPOL COPPS’ voor zover deze deelname heeft plaatsgehad in Palestijnse gebieden vanaf 1 januari 2006;
16. de EU missie ‘EUNAV FORMED’ voor zover deze deelname heeft plaatsgehad in het Middellandse Zeegebied vanaf 18 mei 2015;
17. de EU missie ‘EUMAM CAR’ voor zover deze deelname heeft plaatsgehad in Bangui in de Cen-traal Afrikaanse Republiek vanaf 31 maart 2015;
18. de EU missie ‘EUCAP SAHEL’ voor zover deze deelname heeft plaatsgehad in Mali vanaf 2015;
19. de EU missie ‘EUCAP Somalië’ voor zover deze deelname heeft plaatsgehad in Somalië vanaf 1 juni 2016;
20. de EU missie ‘EUPAT’ voor zover deze deelname heeft plaatsgehad op het grondgebied van de republiek Afghanistan, vanaf 1 februari 2017;
21.de EU missie ‘EUSTAMS’ voor zover deze deelname heeft plaatsgehad in Mali vanaf 1 augustus 2017;
22.de EU missie ‘EUCAP SAHEL NIGER’ voor zover deze deelname heeft plaatsgehad in Niger vanaf 1 september 2018: EU-OPERATIES.
EUFOR 6 juli 2005 deelname aan de EUFOR-operatie, voor zover deze deelname heeft plaatsgehad op het grondgebied van voormalig Joegoslavië, in het luchtruim daarboven voor zover gestationeerd op het vorengenoemde grondgebied en in de aangrenzende wateren van de Adriatische Zee.
EUMM 12 juli 2001
12 december 2008
voor deelname aan de European Union Monitor Mission, voor zover deze deelname heeft plaatsgehad op het grondgebied van de Balkanstaten, Georgië en de grensgebieden van Zuid-Ossetië en Abchazië.
EUPM 16 september 2003
6 juli 2005
deelname aan de European Union Police Mission voor zover deze deelname heeft plaatsgehad op het grondgebied van de Republiek Bosnië-Herzegowina, vanaf september 2002 en voor zover deze deelname heeft plaatsgehad op het grondgebied van de Republiek Macedonië, vanaf december 2003.
FEDMAC 12 juli 2001 deelname aan de Federation Mine Action Center.
FORWARD PRESENCE BALTICS 7 november 2019 voor deelname aan Enhanced Forward Presence Baltics ‘EFP’ voor zover deze deelname heeft plaatsgehad in en boven de Oostzee, Polen, Estland, Letland en Litouwen vanaf 1 maart 2017.
ISAF 14 juni 2002
6 juli 2005
22 februari 2008
voor deelname aan de multinationale vredesmacht International Security Assistance Force in Afghanistan, voor zover deze deelname heeft plaatsgevonden op het grondgebied en in het luchtruim van de Republiek Afghanistan, op en vanaf de luchthaven Termez in Oezbekistan alsmede in de Verenigde Arabische Emiraten, locatie Minhad (Airbase).
KFOR 12 juli 2001 deelname aan de Kosovo Force.
LUCHTVERDEDIGING TURKIJE 16 september 2003
20 juni 2014
1. de Nederlandse operatie Tulip Guardian van 8 februari 2003 tot 4 maart 2003 dan wel voor deelname aan de NAVO-operatie Display Deterrence vanaf 4 maart 2003 in verband met de stationering van Patriotraketten ter ondersteuning van Turkije;
2. de NAVO-operatie Patriot missie Active Fence, 1(NL) Ballistic Missile Defence Task Force, voor zover deze deelname heeft plaatsgevonden op en rondom Incirlik Airbase te Adana, Turkije, vanaf 21 januari 2013.
MIF 12 juli 2001 deelname aan de Multinational Interception Force.
MINE ACTION CENTER 16 september 2003 deelname aan een uitzending in het kader van een Mine Action Center, waar ook ter wereld, vanaf september 2002.
MULTINATIONALE OPERATIES 15 mei 2006
27 juli 2010
18 februari 2011
29 mei 2015
14 februari 2017
7 november 2019
22 april 2020
voor deelname aan operaties in multinationaal verband:
1. de African Union Mission in Sudan, ‘AMIS’, voor zover deze deelname heeft plaatsgehad op en rondom het grondgebied van en in het luchtruim boven Sudan vanaf juni 2005;
2. het International Military Advisory Team in Sudan, ‘IMAT’, voor zover deze deelname heeft plaatsgehad op en rondom het grondgebied van en in het luchtruim boven Sudan vanaf november 2005;
3. de operatie United States Security Coordinator Dayton 'USCC DAYTON', voor zover deze deelname heeft plaats gehad in Ramallah, West Bank;
4. het Africa Contingency Operations Traning and Assistance programma 'ACOTA', voor zover deze deelname heeft plaats gehad in Afrika vanaf 1 januari 2006;
5. de Multinational Force and Observers ‘MFO’, voor zover deze deelname heeft plaatsgevonden in en rondom El Gorah, Egypte, vanaf 14 januari 2013;
6. de operatie (NLD) Capacity Building Mission Iraq ‘CBMI’, voor zover deze deelname heeft plaatsgevonden in Irak en Koeweit, vanaf 25 september 2014;
7. de operatie Forward Support Element (FSE) Mirage vanaf 1 januari 2015 voor zover deze deelname heeft plaatsgevonden in de Verenigde Arabische Emiraten;
8. de missie European-Led Maritime Awareness in the Strait of Hormuz 'EMASOH', voor zover deze deelname heeft plaatsgehad in het westelijk deel van de Golf van Oman, het oostelijk deel van de Arabisch Golf en de Straat van Hormuz, vanaf 28 januari 2020.
NAVO OPERATIES 6 juli 2005
4 juli 2007
14 juli 2009
27 juli 2010
22 juni 2011
21 december 2012
14 mei 2014
20 juni 2014
29 mei 2015
12 juni 2018
7 november 2019
deelname aan operaties van de Noord Atlantische Verdrags Organisatie:
1. de NATO Training Implementation Mission-Iraq ‘NTIM-I’, voor zover deze deelname heeft plaatsgehad op het grondgebied van en in het luchtruim boven Irak;
2. de NATO Training Mission-Iraq ‘NTM-I’, voor zover deze deelname heeft plaatsgehad op het grondgebied van en in het luchtruim boven Irak;
3. de operatie Active Endeavour, voor zover deze deelname heeft plaatsgehad in het zeegebied van de Middellandse Zee;
4. de operatie ‘Allied Protector’, voor zover deze deelname heeft plaatsgehad in de wateren van en in de nabijheid van Somalië
5. de maritieme operatie Ocean Shield voor zover deze deelname heeft plaatsgehad in de Rode Zee, Golf van Aden en het Somalië Bassin;
6. de operatie Unified Protector, voor zover deelname heeft plaatsgehad vanaf de luchthaven Decimomannu in Italië, bij het hoofdkwartier van de Combined Force Air Component (CFAC) te Poggio Renatico in Italië, boven het territorium van Libië en in de Middellandse Zee vanaf maart 2011;
7. de operatie Nato Support to African Union ‘NS2AU’, voor zover deelname heeft plaatsgehad in Ethiopië, vanaf 1 september 2009;
8. de operatie Regional Anti-Piracy Prosecution and Intelligence Coordination Centre ‘RAPPICC’, voor zover deelname heeft plaatsgehad vanaf 1 oktober 2013;
9. de operatie Resolute Support Mission ‘RSM’, voor zover deelname heeft plaatsgehad in de Repu-bliek Afghanistan, vanaf 1 januari 2015;
10. voor zover deze deelname heeft plaatsgehad door inzet van NATO E-3 AWACS vanaf de luchthaven Forward Operation Base Konya in Turkije boven Syrië en Irak vanaf 1 oktober 2016;
11. de operatie NATO Mission Iraq ‘NMI’, voor zover deelname heeft plaatsgehad in Irak vanaf 15 juni 2018.
NL SSR OPERATIES 11 augustus 2008 deelname aan SSR operaties van Nederland:
1. SSR Burundi, voor zover deze deelname heeft plaatsgehad op he grondgebied van en in het luchtruim boven de republiek Burundi vanaf januari 2007;
2. SSR LAF, voor zover deze deelname heeft plaatsgehad op het grondgebied en in het luchtruim boven Libanon vanaf januari 2008.
OVSE ALBANIË 12 juli 2001 deelname aan de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (operatie Albanië).
OVSE MACEDONIË 14 juni 2002 deelname aan operaties van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, voor zover deze deelname heeft plaatsgehad op het grondgebied van de Republiek Macedonië.
OVSE MOLDAVIË 12 juli 2001 deelname aan de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (operatie Moldavië).
OVSE OPERATIES 6 juli 2005
27 mei 2016
deelname aan operaties van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa:
1. de OVSE missie Kosovo Police Service School vanaf september 2001;
2. de OVSE opleidingsmissie in Servië en Montenegro vanaf 2003;
3. de OVSE monitoringsmissie in Oekraïne vanaf 21 maart 2014.
SFOR 12 juli 2001 deelname aan de Stabilisation Force.
SFOR/EUFOR 6 juli 2005 deelname aan de NAVO-operatie Stabilisation Force ten tijde van de overdracht aan de Europese Unie voor de EU-operatie EUFOR op 2 december 2004, voor zover deze deelname heeft plaatsgehad op het grondgebied van voormalig Joegoslavië, in het luchtruim daarboven voor zover gestationeerd op het vorengenoemde grondgebied en in de aangrenzende wateren van de Adriatische Zee.
SPECIALE OPERATIES 29 mei 2015
12 juni 2018
K.B. 9 april 2019
voor deelname aan Speciale Operaties, vanaf 1 januari 2001, waarbij ten aanzien van de eerste inzet wordt afgeweken van de eis dat de inzet een aaneengesloten periode van ten minste dertig dagen betreft.

N.B.: Bij K.B. van 9 april 2019 werd het instellingsbesluit van de HIM aangepast. Hierbij werd artikel 6, lid 3, toegevoegd, welke er op neerkomt dat er geen gesp wordt toegekend in verband met herhaalde deelname aan een speciale operatie. Daarmee wijkt deze gesp af van de overige gespen, welke met een Arabisch cijfer 2, 3, 4, etc. worden toegekend bij herhaalde deelname aan een zelfde (soort) missie.
STABILISATION FORCE IRAK 16 september 2003 deelname aan de internationale stabilisatiemacht voor zover deze deelname heeft plaatsgehad op het grondgebied en in het luchtruim van Irak en het Arabisch Schiereiland vanaf 25 juni 2003.
UNFICYP 12 juli 2001 deelname aan de United Nations Peace-Keeping Force in Cyprus.
UNIPTF 12 juli 2001 deelname aan de United Nations Police Task Force.
UNMEE-DJIBOUTI 12 juli 2001 deelname aan de United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea and Djibouti.
UNMIBH 12 juli 2001 deelname aan de United Nations Mission in Bosnia and Herzegovina.
UNMIL 6 juli 2005 deelname aan de United Nations Mission in Liberia, voor zover deze deelname heeft plaatsgehad op het grondgebied van en in het luchtruim boven Liberia, alsmede in het aangrenzende zeegebied.
UNTSO 12 juli 2001 deelname aan de United Nations Truce Supervision Organisation.
VN OPERATIES 6 juli 2005
7 maart 2007
4 juli 2007
4 juni 2008
13 januari 2009
27 juli 2010
1 maart 2012
20 december 2013
14 mei 2014
27 mei 2016
7 november 2019
deelname aan operaties van de Verenigde Naties:
1. de Opération des Nations Unies au Burundi ‘ONUB’, voor zover deze deelname heeft plaatsgehad op het grondgebied van en in het luchtruim boven de republiek Burundi;
2. de United Nations Advanced Mission in Sudan ‘UNAMIS’, voor zover deze deelname heeft plaatsgehad op het grondgebied van en in het luchtruim boven de republiek Soedan;
3. de United Nations World Food Program Mission ‘UNWFP’, voor zover deze deelname heeft plaatsgehad op het grondgebied van en in het luchtruim boven Irak, alsmede op en vanaf de luchthaven van Amman in Jordanië alsmede bij de zeetransporten naar en in de wateren van Somalië;
4. de Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo ‘MONUC’ en de Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo ‘MONUSCO’, voor zover deze deelname heeft plaatsgehad op het grondgebied van en in het luchtruim boven de volksrepubliek Congo;
5. de United Nations Mission in Sudan ‘UNMIS’, voor zover deze deelname heeft plaatsgehad op het grondgebied van en in het luchtruim boven de republiek Soedan;
6. de United Nations Interim Force in Lebanon ‘UNIFIL’, voor zover deze deelname heeft plaatsgehad op het grondgebied van Libanon, in het luchtruim daarboven en in de aangrenzende wateren van de Middellandse Zee;
7. de missie ten behoeve van het Bureau Intégré des Nations Unies au Burundi ‘BINUB’, voor zover deze deelname heeft plaatsgehad op het grondgebied van en in het luchtruim boven de republiek Burundi;
8. de missie ten behoeve van de United Nations African Union Mission in Darfur ‘UNAMID’, voor zover deze deelname heeft plaatsgehad op het grondgebied van en in het luchtruim boven de republiek Soedan, provincie Darfur;
9. de missie ten behoeve van de United Nations Office on Drugs and Crime 'UNODC', in Kenia;
10. de United Nations Mission In South Sudan ’UNMISS’, voor zover deze deelname heeft plaatsgehad op het grondbebied van en in het luchtruim boven de republiek Zuid Soedan vanaf augustus 2011;
11. de United Nations Assistance Mission in Afghanistan ’UNAMA’, voor zover deze deelname heeft plaatsgehad op het grondgebied en in het luchtruim van de Republiek Afghanistan vanaf september 2011;
12. de United Nations Disengagement Observers Force ‘UNDOF’, voor zover deze deelname heeft plaatsgevonden op en rondom Camp Faouar in Syrië en op en rondom Camp Ziouani in Libanon, vanaf 25 september 2013;
13. de Multidimensional Integrated Stabilization Mission ‘MINUSMA’, voor zover deze deelname heeft plaatsgehad in Mali vanaf 1 juli 2013 en ‘MINUSMA Nationaal’ vanaf 1 november 2013.
14. de United Nations Support Mission ‘UNSMIL’ in Libië, voor zover deze deelname heeft plaatsgehad in Libië vanaf 2017;
15. de United Nations Development Programme Somalië ‘UNDP Somalië’, voor zover deze deelname heeft plaatsgehad in Somalië vanaf 2018;
16. de United Nations Mine Action Service ‘UNMAS’, voor zover deze deelname heeft plaatsgehad in Mali vanaf 2018: VN OPERATIES.
VPD 29 mei 2015 voor deelname aan Vessel Protection Detachments, vanaf 22 maart 2011, waarbij wordt afgeweken van de eis dat de inzet een aaneengesloten periode betreft.
WEU MAPE 12 juli 2001 deelname aan de Multinational Advisory Police Element.

Naar het batonsoverzichtNaar het batonsoverzicht

Het lint, 27 millimeter breed, heeft negen banen in de kleuren wit, paars, wit, rood, wit, blauw, wit, paars en wit in breedtes van respectievelijk 2,4½,4,2,2,2,4,4½ en 2 millimeter.
Wordt alleen de baton gedragen, dan wordt hierop bij twee of meer gespen het desbetreffende aantal gespen aangegeven door middel van een zilverkleurig Arabisch cijfer.


Bronnen

"Wijziging Regeling voorzieningen bij vredes- en humanitaire operaties, Staatscourant 2020, nr. 28743
"Wijziging van het Besluit gespen Herinneringsmedaille Internationale Missies, Staatscourant 2020, nr. 25347
"Wijziging van het Besluit gespen Herinneringsmedaille Internationale Missies, Staatscourant 2019, nr. 60571
"Besluit van 9 april 2019 tot wijziging van het Besluit Herinneringsmedaille Internationale Missies, Staatsblad 2019, nr. 239
"Regeling tot wijziging Besluit gespen Herinneringsmedaille Internationale Missies", Staatscourant 2018, nr. 34584
"Regeling tot wijziging Besluit gespen Herinneringsmedaille Internationale Missies", Staatscourant 2017, nr. 10140
"Besluit van 2 juni 2016, houdende wijziging van het Besluit Herinneringsmedaille Vredesoperaties", Staatsblad 2016, nr. 305
"Regeling tot wijziging Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties", Staatscourant 2016, nr. 32097-n1
"Regeling tot wijziging Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties", Staatscourant 2016, nr. 32097
"Regeling tot wijziging Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties", Staatscourant 2015, nr. 15429
"Regeling tot wijziging Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties", Staatscourant 2014, nr. 18486
"Regeling tot wijziging Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredes-operaties", Staatscourant 2014, nr. 15201
"Wijziging van het Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties", Staatscourant 2014, nr. 209
"Besluit van 26 juni 2013 tot wijziging van het Besluit Herinneringsmedaille Vredesoperaties in verband met toekenning van de herinneringsmedaille aan civiele experts", Staatsblad 2013, nr. 295
"Besluit van de Minister van Defensie houdende wijziging van het Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties", Staatscourant 2012, nr. 26889
"Besluit van de Minister van Defensie houdende wijziging van het Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties", Staatscourant 2012, nr. 5226
"Wijziging van het Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties", Staatscourant 2012, nr. 692
"Wijziging van het Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties", Staatscourant 2011, nr. 2932
"Wijziging van het Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties", Staatscourant 2010, nr. 11812
"Wijziging van het Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties", Staatscourant 2009, nr. 10476
"Wijziging van het Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties", Staatscourant 2009, nr. 1003, pag. 1-2
"Wijziging van het Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties", Staatscourant 2008, nr. 244
"Wijziging Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties", Staatscourant 2008, nr. 159, pag. 6
"Wijziging Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties", Staatscourant 2008, nr. 148, pag. 9
"Wijziging Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties", Staatscourant 2008, nr. 143, pag. 8
"Wijziging Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties", Staatscourant 2008, nr. 38, pag. 8
"Wijziging Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties", Staatscourant 2007, nr. 187, pag. 8
"Wijziging Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties", Staatscourant 2007, nr. 135, pag. 7
"Wijziging Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties", Staatscourant 2007, nr. 54, pag. 10
"Wijziging Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties", Staatscourant 2006, nr. 101, pag. 13
"Besluit van 16 juni 2005 tot wijziging van het Besluit Herinneringsmedaille Vredesoperaties in verband met toekenning van de herinneringsmedaille aan ambtenaren van politie", Staatsblad 2005, nr. 142
"Wijziging Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties", Staatscourant 2005, nr. 157, pag. 6
"Wijziging Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties", Staatscourant 2003, nr. 187, pag. 10
"Wijziging Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties", Staatscourant 2002, nr. 205, pag. 16
"Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties", Staatscourant 2001, nr. 137, pag. 6
"Besluit van 23 maart 2001, houdende instelling van de Herinneringsmedaille Vredesoperaties alsmede intrekking van het Besluit Herinneringsmedaille VN-Vredesoperaties en het Besluit Herinneringsmedaille Multinationale Vredesoperaties", Staatsblad 2001, nr. 186

Rijpkema, R.W. (2003, maart). Gespen voor Vredesoperaties. Decorare. 9, p. 35-38.

Afbeelding ontleent aan de website van het Ministerie van Defensie
Met dank aan Alex Phielix en Olaf Bolt