Home -> Medailles -> Militaire herinneringsmedailles -> Herinneringsmedaille Multinationale Vredesoperaties

Herinneringsmedaille Multinationale Vredesoperaties

Ingesteld bij Koninklijk besluit no. 157 van 30 juli 1982 (Staatsblad 511) als beloning voor hen, die van overheidswege hetzij gedurende ten minste drie maanden deel hebben uitgemaakt van een multinationale vredesmacht, hetzij gedurende een tenminste gelijke periode als waarnemer of in een soortgelijke functie bij enigerlei operatie van een multinationale vredesmacht zijn opgetreden, en daarbij in alle opzichten een goede plichtsbetrachting en een goed gedrag hebben betoond.

Herinneringsmedaille Multinationale VredesoperatiesHet is een ronde bronzen medaille met een middellijn van 35 millimeter. De voorzijde vertoont een geheven ontbloot zwaard omstrengeld door een olijftak met als omschrift "CONCORDIA FACIT PACEM".
De keerzijde vertoont het Rijkswapen.

In 1992 is de Nederlandse regering, in plaats van het oude gespensysteem, overgestapt op het lintensysteem van de Verenigde Naties. Dit houdt in, dat er één medaille is, waar, verschillend per actie, een ander lint aan wordt gehangen. Hier is men begin 2001 weer vanaf gestapt, wat leidde tot de instelling van de Herinneringsmedaille Vredesoperaties, waar weer 'gewoon' gespen per operatie aan worden verbonden.
Tot begin 2001 zijn er Herinneringsmedailles Multinationale Vredesoperaties toegekend voor de volgende operaties:
Naar het batonoverzicht Voor deelname aan de volgende multinationale vredesoperaties: De CVSE-waarnemersmissies in Georgië en Moldavië; De multinationale politiewaarnemersmissie in Haïti; De WEU-missie in Albanië; en De OVSE-missie in Albanië.
Naar het batonoverzicht Met het Herinneringsteken bijzondere missies voor deelname aan bijzondere operaties in multinationaal verband.
Naar het batonoverzicht Met de gesp "SINAÏ" voor deelname aan de Multinational Force and Observers Group in de Sinaï-woestijn in de periode maart 1982 tot 1 mei 1995.
Naar het batonoverzicht Met de gesp "GOLF" - ingesteld bij Koninklijk besluit van 23 december 1987 (Staatsblad 657) - voor deelname aan de multinationale mijnenbestrijdingsoperatie Octopus in 1987 en 1988 in en nabij de Perzische Golf.
Naar het batonoverzicht Voor deelname aan de multinationale operaties Desert Shield, Desert Storm en samenhangende operaties in de Perzische Golf en het Midden-Oosten in de periode 1991-1994.
Naar het batonoverzicht Voor deelname aan multinationale operaties in het voormalige Joegoslavië. Te weten: EC Monitormissie; WEU-Mostar, SAM-missie, ICFY, Sharp Guard, Deny-Flight, Joint Endeavour, Joint Guard en Deliberate Guard; Implementation Force (20 december 1995 - 20 december 1996); Stabilization Force (20 december 1996 - april 1999); en Kosovo Force (april 1999 - oktober 2000).

Het Herinneringsteken bijzondere missies werd ingesteld bij Koninklijk besluit van 14 oktober 1999 (Staatsblad 512). Het wordt toegekend aan hen die van overheidswege gedurende ten minste drie maanden aaneengesloten deel hebben uitgemaakt van een multinationale bijzondere missie, mits voor die operatie niet een lint met andere kleuren is vastgesteld. Bij herhaalde deelname aan bijzondere missies wordt het Herinneringsteken toegekend, voorzien van een Arabisch cijfer 2 of hoger.

De Herinneringsmedaille Multinationale Vredesoperaties is afgeschaft en vervangen door de Herinneringsmedaille Vredesoperaties bij Koninklijk besluit van 23 maart 2001 (Staatsblad 186).


Literatuur

"Besluit van 23 maart 2001, houdende instelling van de Herinneringsmedaille Vredesoperaties alsmede intrekking van het Besluit Herinneringsmedaille VN-Vredesoperaties en het Besluit Herinneringsmedaille Multinationale Vredesoperaties", Staatsblad 2001, nr. 186
"Besluit van 14 oktober 1999, houdende hernieuwde vaststelling van het besluit tot instelling van de Herinneringsmedaille Multinationale Vredesoperaties", Staatsblad 1999, nr. 512
"Wijziging besluit Herinneringsmedaille Multinationale Vredesoperaties", Staatscourant 1995, nr. 206
"Besluit van 14 november 1990, houdende hernieuwde vaststelling van het besluit tot instelling van de Herinneringsmedaille Multinationale Vredesoperaties", Staatsblad 1990, nr. 568
"Besluit van 23 december 1987, houdende aanvulling van het Koninklijk besluit van 30 juli 1982, Stb. 511 tot instelling van de Herinneringsmedaille Multinationale Vredesoperaties", Staatsblad 1987, nr. 657
"Besluit van 30 juli 1982, houdende instelling Herinneringsmedaille Multinationale Vredesoperaties", Staatsblad 1982, nr. 511

Bartels, J.A.C. & B. Kist (1999). Vййl Veren! Frans Smits, Militair Stylist. Zaltbommel: Europese Bibliotheek, p. 125.
Keers, B. (2022). De medailleontwerpen van Frans Smits sr. (1946-2003). Zeist: Vereniging Studiekring Ridderorden en Onderscheidingen, p. 44-46.
Meijer, H.G., C.P. Mulder & B.W. Wagenaar (1984). Orders and Decorations of the Netherlands. Venray: eigen uitgave, p. 106-107.