Home -> Medailles -> Militaire herinneringsmedailles -> Eerepenning der Compagnie Friesche Vrijwillige Jagers 1815

Eerepenning der Compagnie Friesche Vrijwillige Jagers 1815

Ingesteld bij Koninklijk besluit no. 46 van 12 maart 1818 en uitgereikt aan de Friese vrijwillige jagers te voet, welken dienst hebben gedaan in 1815.

Het is een ronde zilveren medaille met een middellijn van 27 millimeter. De voorzijde vertoont het wapen van de provincie Friesland: Een schild waarop twee gaande, boven elkaar geplaatste leeuwen, vergezeld van zeven liggende blokjes, geplaatst 2 : 2 : 3; het schild gedekt met een kroon van vijf bladeren en vier paarlen.
De keerzijde vertoont de tekst "VOOR / KONING / EN / VADERLAND / 1815" binnen een krans van eikenloof.

Naar het batonoverzicht

Het 36 millimeter brede lint is oranjegeel met aan weerzijden een brede Nassausch blauwe baan.

Van de medaille zijn miniaturen vervaardigd met een middellijn van 16 millimeter. Het lint van deze miniatuurmedaille is 19 millimeter breed.

Zowel de modelmedaille als het miniatuur zijn vervaardigd bij de firma Jouvenel te Brussel.

Speciale exemplaren van de modelmedaille en het miniatuur in goud werden aan Z.M. de Koning gegeven, als dank voor het toestaan om de onderscheiding op de uniform te dragen.

Er zijn in totaal 65 medailles uitgereikt. De namenlijst is gepubliceerd in het artikel van H. de Vries (zie literatuuropgave). De uitreiking vond plaats door de Gouverneur van Friesland op 18 juli 1818.


Koninklijk besluit

15 Maart 1818.
no. 46.
Wij WILLEM, bij de gratie gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz. enz. enz.
Op het daartoe aan ons gedaan verzoek;
Gezien het rapport van Onzen Minister, Kanselier der Orde van den Nederlandschen Leeuw, in dato 11 Maart 1818, no. 499;
Hebben goedgevonden en verstaan aan de Personen, die in den jare 1815 hebben uitgemaakt de Compagnie Vriesche Vrijwillige Jagers te voet, te permitteren, om voor hunne eigen rekening te laten slaan een Zilveren Penning, voerende op de eene zijde het Wapen der provincie Vriesland, en op de keerzijde de woorden: Voor Koning en Vaderland, en het jaartal 1815, en om voorts dezen penning te dragen aan een lint blaauw met een geelen streep in het midden; wordende al hetgeen de uitdeeling en de inrigting van dezen Penning betreft, overgelaten aan den Gouverneur der Provincie Vriesland.
Te welken einde een afschrift dezer zal worden gezonden aan Onzen Minister van Binnenlandsche zaken, en voorts gelijke afschriften zal worden uitgereikt aan Onzen Minister, Kanselier der Orde van den Nederlandschen Leeuw en aan de Supplianten tot informatie en narigt.
's Gravenhage, den 12 Maart 1818.
  WILLEM.
Van wege den Koning,
A.R. Falck.


Literatuur

Bax, dr. W.F. (1973, integrale herdruk). Ridderorden, eereteekenen, draagteekens en penningen, betreffende de Weermacht van Nederland en KoloniŽn (1813-heden). Maastricht: A.G. van der Dussen B.V.
Meijer, H.G., C.P. Mulder & B.W. Wagenaar (1984). Orders and Decorations of the Netherlands. Venray: eigen uitgave, p. 54.
Vries, H. de (2009, maart). Eerepenning der Compagnie Friesche Vrijwillige Jagers 1815 inclusief Namenlijst. Decorare. 21, p. 12-21.