Home -> Medailles -> Dapperheidsonderscheidingen -> Verzetsster Oost-Azië 1942-1945

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945

Verzetsster Oost-Aziл 1942-1945Ingesteld bij Koninklijk besluit van 26 oktober 1948 (Staatsblad no. I 457). Het wordt toegekend aan hen, die zich in de jaren 1942-1945 op door Japans bezet of Japans gebied in Oost-Azië door geestkracht, karaktervastheid of gemeenschapszin op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor door krijgsgevangenschap, internering of anderszins in de macht van de vijand geraakte Nederlanders of Nederlandse onderdanen, dan wel in het verzet tegen de vijand.

Het ereteken bestaat uit een lichtbronzen zespuntige vlammende ster met een breedte van 42 millimeter. In het midden van de ster is een medaillon geplaatst waarop een vlammende zon omgeven door een band met het omschrift "DE GEEST OVERWINT". De keerzijde vertoont het opschrift: "MAART / 1942 / -O.AZIË- / AUGUSTUS / 1945" binnen een ronde verdieping. Langs de rand van deze verdieping is tevens te lezen: F.S.INV., wat de afkorting is voor de onderwerper: Frans Smits.

Naar het batonoverzicht

Het lint van het ereteken is karmozijn rood met twee smalle goudgele strepen in het midden. Deze twee goudgele strepen hebben een symbolische betekenis: als in Indië een geschenk werd aangeboden, dan werd dat verpakt in een goudkleurige doek.


Literatuur

Beperking openbaarheid archief Commissies Verzetster Oost-Aziл 1942?1945, 1949?1957

Bartels, J.A.C. & B. Kist (1999). Vййl Veren! Frans Smits, Militair Stylist. Zaltbommel: Europese Bibliotheek, p. 68.
Bax, dr. W.F. (1950). Penningkundige geschiedenis van de Oorlogsjaren 1940-1945. Jaarboek van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Munt- en Penningkunde, XXXVII, p. 40-64, 127-149 [10].
Bax, dr. W.F. (1951). De Nederlandse ridderorden en onderscheidingen. Rotterdam/?s-Gravenhage: Nijgh & Van Ditmar N.V., p. 33-34.
Evers, mr. C.H. (2001). Onderscheidingen. Leidraad voor de decoraties van het Koninkrijk der Nederlanden. Amsterdam: De Bataafsche Leeuw.
Keers, ing. B. (2005, maart). Postume uitreiking van de aan de heer Willem Kok verleende Verzetsster Oost-Aziл 1942-1945. Decorare. 13, p. 54-55.
Keers, B. (2022). De medailleontwerpen van Frans Smits sr. (1946-2003). Zeist: Vereniging Studiekring Ridderorden en Onderscheidingen, p. 18-20.
Meijer, H.G. (1992). Bronzen Leeuw Bronzen Kruis. Militaire dapperheidsonderscheidingen. Amsterdam: De Bataafsche Leeuw.
Meijer, H.G., C.P. Mulder & B.W. Wagenaar (1984). "Orders and Decorations of the Netherlands. Venray: eigen uitgave, p. 99.
Neut, J.R. van der (2023, juni). Michel Cohen (1877-1968), de onkwetsbare korporaal. In: Decorare 49, p. 24-28.
Poulisse, J.A.M. (1980). Inventaris van de archieven van de commissies "Verzetsster Oost-Aziл", 1942-1945, (1946) 1949-1957. Den Haag: Algemeen Rijksarchief.
Spaans Azn., M. (2004). De Geest Overwint. De Verzetsster Oost-Aziл 1942-1945. Doorn: Stichting Ellen de Bruijn-ter Denge Memorial Fund.