Home -> Medailles -> Dapperheidsonderscheidingen -> Belooningspenning van 's-Hertogenbosch 1814

Belooningspenning van 's-Hertogenbosch 1814

Ingesteld bij Koninklijk besluit van 23 september 1814 en uitgereikt aan 42 burgers van ís-Hertogenbosch en Vught voor hun hulp bij het verdrijven van de Franse troepen op 26 januari 1814.

Het is een ronde zilveren medaille met een middellijn van 40 millimeter. De voorzijde vertoont het opschrift "VOOR / MOED / EN / VADERLANDS / LIEFDE".
De keerzijde heeft de tekst "SHERTOGENBOSCH / 26 JAN 1814", waarboven plaats was voor het ingraveren van de naam van de ontvanger.

Naar het batonoverzicht

Het lint, 31 millimeter breed, is verdeeld in vijf gelijke banen in de volgorde geel, wit, blauw, wit en geel.


Decorandi

De 42 burgers, aan wie de medaille is toegekend, waren:

 • Hendricus Aarts
 • Jan Abbema
 • Francis van den Akker
 • D. Antonie Aldrogge(n)
 • A.L. Aldrogge(n)
 • F. Bloemendaal
 • Hendricus Boere(n)
 • Huybert Boere(n)
 • Jan Boere(n)
 • Philip du Bosc
 • Petrus Adrianus van Bruggen
 • Frederic Brac
 • Willem Caldenhoven
 • Cornelis van Calker
 • Jan Francis van Dal
 • Jan van Duuren
 • Jan George Fack
 • Petrus Gloudemans
 • Johannes Goetsch
 • Hendrik Hemmings
 • Adrianus van Hoften
 • Willem Hubert
 • J. de Jong(e)
 • Johannes Kwakx
 • Philip van der Meyden
 • Johannes van Mol
 • Piet Perkin
 • Jan Roeland Jr.
 • Jan Roeland Sr.
 • H. van Rooy
 • Christiaan Satter
 • Petrus Satter
 • Martinus van Someren
 • Jan Schrijnens
 • Johannes van Toer
 • Matthijs Verheyden
 • Johannes Vervoort
 • Hendrikus van Vlijmen
 • Petrus van der Vloot
 • Carel Westenburger
 • Willem Wierts


Oorkonde


No.     
De Gouverneur der Provincie
     Braband
 

AAN


  Den Heer


   Zijne Koninklijke Hoogheid onze geëerbiedigde Souverein zich verslag hebbende doen geven van den moed en vaderlandsliefde door eenige 's Hertogenbossche Burgers en Ingezetenen van Vught, in de maand Januarij jongstleden, aan den dag gelegd, bij het overrompelen en innemen dezer Stad, en, derzelver bevrijding van de vreemde overheersching, heeft, bij Besluit van den 23e. September jongstleden, goedgevonden daar voor aan eenigen derzelven, en daar onder ook aan UEd., eene gepaste belooning, ten bewijze van Hoogstdeszelfs te vredenheid en ter langdurige herinnering dier heilzame gebeurtenis, toetekennen, bestaande in eene Zilvere Medaille op welkers eene zijde staat gegraveerd:

VOOR MOED EN VADERLANDS-LIEFDE.

   En op de keerzijde.

's-Hertogenbosch den 26 Januarij 1814.

   Met last dat derzelver plegtige uitdeeling door ons, als Gouverneur der Provincie Braband, ten overstaan der Regering dezer Stad, zoude geschieden. En daar deze Medailles ons eerst dezer dagen zijn geworden, hebben wij geen geschikter tijdstip kunnen uitdenken, dan om deze uitdeeling, op Vrijdag den 18 dezer te bepalen, als zijnde die dag tevens geschikt om het Jaarfeest onzer verlossing em de heuchelijke Geboortedag van de Koninklijke Gemalinne van onzen geliefden Souverein, met geheel Nederland te vieren.
   Ik noodige UEd. dienvolgens om zich op voorgeschreven Vrijdag den 18den dezer, des morgens, vóór tien uren, op het Stadhuis, alhier te sisteren, ten einde aldaar de toegekende eerbetooning uit onze handen te ontvangen.
   Ik verzoek UEd. tevens om een klein Feest, het geen wij overeenkomstig Z. Kon. Hoogheids welmeenen, dien avond aan UEd. en de andere in het Besluit genoemde Burgers zullen geven, bijtewonen.
 
DE GOUVERNEUR VOORNOEMD,
w.g. Mr. Karel Gerard Hultman


Literatuur

Bax, dr. W.F. (1973, integrale herdruk). Ridderorden, eereteekenen, draagteekens en penningen, betreffende de Weermacht van Nederland en KoloniŽn (1813-heden). Maastricht: A.G. van der Dussen B.V.
Meijer, H.G. (2000, mei). De Belooningspenning van 's-Hertogenbosch, 1814. In in Decorare, 3.
Meijer, H.G., C.P. Mulder & B.W. Wagenaar (1984). Orders and Decorations of the Netherlands. Venray: eigen uitgave, p. 49.