Terug naar Decorati
Terug naar de index

Kroesen - Krijgsman

Kroesen, Franciscus Leonardus

Geboren te Utrecht op 1 september 1913. Overleden te Maassluis op 30 juni 1988.
Legernummer 132101001 ; tltn.d.art.KNIL (01-01-1938), eltn. (01-01-1940), kapt. (27-07-1946), kapt.d.art.KL (05-01-1949), maj. (01-11-1953).
Bekende onderscheidingen: VOA,OHK.1,VHK,OV,XV

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 21 van 11 november 1950
   Dagorder no. 30 der Koninklijke Landmacht, Commando Nederlandse Bataljons in Indonesië, dd. 20 december 1950
   Kapitein der Artillerie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Heeft zich gedurende de Japanse bezetting bijzonder onderscheiden door daden van geestkracht, karaktervastheid en gemeenschapszin. De Kapitein Kroesen heeft gedurende zijn krijgsgevangenschap in alle kampen waarin hij vertoefde een zeer actieve en gevaarlijke rol gespeeld. Na de capitulatie van het K.N.I.L. werd zijn onderdeel ondergebracht in de werkplaatsen van de Militaire Motordienst te Bandoeng. De Heer Kroesen, toen nog luitenant, wist een radiotoestel binnen te smokkelen voor de nieuwsvoorziening. Voorts was hij betrokken in de oprichting van een verzetsorganisatie.
In een later kamp te Tjilatjap was hij leider van de kamppolitie en had een werkzaam aandeel in vele smokkelzaken o.m. van brieven. In Siam maakte hij in het werkkamp Wan Yai deel uit van een clandestiene organisatie voor het opvangen en verspreiden van nieuwsberichten ook onder de naburige kampen. In het zogenaamde "Aerodromecamp" te Cauchenburg in Siam maakte de Heer Kroesen zich zeer verdienstelijk door als commandant van een werkgroep in een nabijgelegen Japans geneesmiddelenmagazijn diefstallen te organiseren van grote hoeveelheden geneesmiddelen, welke ter beschikking werden gesteld van de kampdoktoren en ook aan andere kampen werden doorgegeven.
Door deze moedige handelwijze, waarbij vrijwel dagelijks ernstige risico werd gelopen, heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd voor het behoud van zieke lotgenoten.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; VOA blz. 212 ; VHK blz. 153 ; KNIL blz. 113 ; NRLL 1956 blz. 193

Kroesen, Frans Jan

Geboren te 's-Gravenhage op 1 juni 1914. Overleden te Bali, Indonesië, op 27 januari 1994.
LTZ3 (18-08-1935), Cdr. (01-05-1965), pensioen 01-04-1966.
Bekende onderscheidingen: ON.4x,BK,OHK.3,OV.1,XXX,KLO,MID

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 21 februari 1942
   Luitenant-ter-zee der tweede klasse

omdat zij als opvarenden van Onze onderzeeboot O 21 bij meerdere gelegenheden tijdens aanraking met den vijand onder veelal gevaarvolle omstandigheden zich onderscheiden hebben door moed, vastberadenheid en groote plichtsbetrachting en daardoor bijgedragen hebben tot het bereiken van belangrijke successen.

Bron: BL/BK blz. 263 ; KIM.2384

Kroeze, Frans Jacob

Geboren te Amsterdam op 2 oktober 1913. Overleden te Vollenhove in 1982.
Douanebeambte in Eijsden.
Bekende onderscheidingen: VHK,MOK,MoF,KMC,CEAC (Kruis van verdienste van België, Medaille commemorative Francaise de la guerre 1939-1945 avec barette 'Liberation' van Frankrijk)

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Utrecht op 12 maart 1947
   Burger, woonachtig te Vollenhove

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   9 maart 1948
   Schoolteachter, Blokzyl near Zwolle (formerly Customs Officer, Maastricht)

Bron: VHK blz. 153 ; Meester Kroezestraat ; met dank aan de heer J. Howes

Kroeze, H.

Bekende onderscheidingen: MID

Mentioned in Despatches (GB)
   ?; verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 50 van 21 juli 1947
   Tijdelijk Reserve-eerste luitenant van algemene dienst

Bron: K.B. no. 50 van 21 juli 1947

Kroeze, Jan Hendrik

Geboren op 28 februari 1919.
Bekende onderscheidingen: BL,VHK,MoF

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 17 van 5 december 1952 (postuum)
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden als lid van een K.P. (Knokploeg) organisatie in TWENTE, waarbij hij zich verdienstelijke maakte met de ontvangst en het transport van uit Duitsland gevluchte Franse krijgsgevangenen, die hij naar en over de Brabantse en Limburgse grens bracht. Ook nam hij meermalen leden van geallieerde bemanningen uit nabijde grens neergeschoten vliegtuigen in ontvangst, en voorzag hen van kleding en onderdak.
De wapens van een zogenaamde “dropping” bracht hij veilig naar HENGELO toen de bergplaats elders gevaar liep. Hij distribueerde wapens en gaf instructie in het gebruik.
Ook heeft hij diverse Duitsers, die de spoorlijn moesten bewaken, ontwapend toen de wapens nog schaars waren.
Hij kwam kort na de bevrijding van TWENTE door een verkeersongeluk om het leven.

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Utrecht op 12 maart 1947
   Burger, woonachtig te Kampen

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; BL/BK blz. 227 (NB.: niet vermeld op de website van de Oorlogsgravenstichting) ; VHK blz. 153

Kroeze, Taeke Johan

Geboren te Ermelo op 13 april 1920. Gefusilleerd in de Koning Willem III-kazerne te Apeldoorn op 2 december 1944.
Bekende onderscheidingen: VZK

Verzetskruis 1940-1945
   K.B. no. 58 van 25 juli 1952 (postuum)
   Verbindingsofficier van het Gewest 6 (Veluwe) van de Ordedienst

Bron: VZK blz. 104 ; www.ogs.nl

Krol, mr. Leendert Desiderius Gerard

Geboren te Probolinggo op 5 juni 1914. Overleden te Oegstgeest op 16 april 2002.
Bekende onderscheidingen: BK,KV

Bronzen Kruis
   K.B. no. 2 van 5 april 1945.
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Infanterie

Tijdens zijn stationeering te Biak, moed, beleidvol optreden en doorzettingsvermogen getoond bij het verzamelen van gegevens omtrent Japansche posities waardoor het mogelijk was dat Amerikaansche bombardementen met grootere nauwkeurigheid konden worden uitgevoerd.
Bovendien er veel toe bijgedragen om bevolkings-patrouilles en een plaatselijke kondschapsdienst te organiseeren.

Bron: BK blz. 263 ; overlijdensadvertentie (NB.: maakt melding van een BK.2. Deze heb ik echter niet kunnen verifiëren)

Kroner, mejuffrouw Tineke

Bekende onderscheidingen: KMC

King’s Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   23 april 1947
   Uitgereikt door Sir Philip Nicholls op het Binnenhof te 's-Gravenhage op 8 juli 1948
   Burger, woonachtig te 's-Gravenhage

Nieuwe Leidsche Courant, woensdag 7 juli 1948, blz. 1 ; met dank aan de heer J. Howes

Kroon, Dirk Mara Rijk Hendrik

Geboren te 's-Gravenhage op 27 mei 1909. Gefusilleerd op de provinciale weg Limmen-Uitgeest op 7 januari 1945.
Bekende onderscheidingen: VZK

Verzetskruis 1940-1945
   K.B. no. 10 van 22 december 1951 (postuum)
   Elektrotechnicus te Soest

Bron: VZK blz. 105 ; www.ogs.nl

Kroon, mr. Franciscus Gerardus Antonius Maria Dorothea van der

Geboren te Teteringen op 21 maart 1897. Overleden te Heerlen op 4 april 1979.
Bekende onderscheidingen: BOK.p

Bron: Belgische onderscheidingen aan Nederlanders, A-128

Kroon, Gerrit

Geboren te Apeldoorn op 2 oktober 1909. Overleden in het Kommando Sandbostel, Neuengamme, Duitsland, op 2 mei 1945.
Legernummer 091002005.
Bekende onderscheidingen: BK,KV

Bronzen Kruis
   K.B. no. 33 van 2 mei 1953 (postuum)
   Dienstplichtig sergeant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden als marconist van het Bureau Bijzondere Opdrachten te LONDEN, die eind Augustus 1944 geparachuteerd zou worden boven bezet gebied, doch reeds voor het afgesproken punt van afworp door beschieting van Duitse afweergeschut met het aangeschoten vliegtuig een noodlanding moest maken.
Hij geraakte in krijgsgevangenschap en overleed in DUITSLAND enkele dagen na zijn bevrijding door het Amerikaanse leger.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; BL/BK blz. 263

Kroon, J.W. de

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 16 juli 1940
   Bediende-zeemilicien (12400z)

voor het verrichten van uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog jegens het Vaderland, te weten, op den 10den Mei 1940 zijn dienst op Onze torpedoboot “Z 5”, welke torpedoboot te Rotterdam den overgang van de Duitsche troepen van den zuidelijken naar den noordelijken Maasoever over de Maasbrug moest bemoeilijken, onder heftig mitrailleur- en lichtgeschutvuur met kalmte en nauwgezetheid verricht, waardoor hij medegewerkt heeft, dat het schip, waarop 7 opvarenden tijdens deze actie werden gewond, niet dan nadat de munitie was opgeschoten, zonder verdere schade kon worden teruggetrokken.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; BL/BK blz. 263

Kroon, Lodewikus David de

Geboren te Magelang (Java) op 21 augustus 1906. Overleden te Heerenveen op 27 oktober 1993.
LTZ3 (19-08-1928), LTZ2 (18-08-1930), e.o. 05-04-1935, LTZ2 KMR (22-05-1940), KLTZ(SD) KMR (01-02-1959), pensioen 01-10-1963.
Bekende onderscheidingen: ON.4x,VOA,OHK.2,OV,XXX

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 21 van 11 november 1950
   Dagorder no. 30 der Koninklijke Landmacht, Commando Nederlandse Bataljons in Indonesië, dd. 20 december 1950
   Luitenant-ter-zee der tweede klasse Koninklijke Marine Reserve,OV.2,XX

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 68 van 1 april 1947
   Uitgereikt door generaal-majoor P. Scholten te Medan in november 1947
   Kapitein der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 182,227 ; NRLL 1956 blz. 13,47

Kroon, Pieter Casper

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 26 van 12 november 1947
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door in het tijdvak van 11 - 14 Mei 1940 als commandant van een sectie Infanterie bij de voorpostengevechten aan de Buurtsteeg lopende naar Ede op onverschrokken en voorbeeldige wijze onder vijandelijk vuur zijn sectie aan te voeren.
  In het bijzonder door op 13 Mei 1940, nadat zijn sectie door zwaarmortiervuur ernstige verliezen had geleden en voortdurende mitrailleurvuur werd ontvangen, geheel zelfstandig een patrouille in het voorterrein aldaar aan te voeren met het doel om vijandelijke mitrailleursnesten te overvallen.
  Tijdens deze patrouille, waarbij vijandelijk vuur werd ontvangen, door te dringen in aanvankelijk door de vijand bezet gebied, Duitse waarschuwingsborden, diendende tot vermijding onzer landmijnen, op te ruimen, vijandelijke telefoonverbindingen te vernielen en een hoeveelheid vijandelijke mortiermunitie en uitrustingsstukken buit te maken.

Bron: BL/BK blz. 227

Krooshof, mejuffrouw Jeanne

Geboren te Deventer op 27 juli 1918.
Voordrachtskunstenares. Huwde op 10 mei 1947 met dr. D.P. Erdbrink.
Bekende onderscheidingen: MoF,KMC,MRF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Utrecht op 12 maart 1947
   Burger, woonachtig te Deventer

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   30 juni 1947
   Artist, Deventer

Bron: met dank aan de heer J. Howes

Krosenbrink, L.

Geboren in 1909.
LTZ.vk.2jc (01-01-1959), LTZ.vk.2oc (01-01-1962), e.o. 01-01-1964.
Bekende onderscheidingen: ON.ZEMx,BK.2,OHK.2,G.Med.,DSM

Bronzen Kruis
   K.B. no. 15 van 26 juli 1945 (2e toekenning)
   Sergeant-machinist der Koninklijke Marine, aan boord van Hr.Ms. onderzeeboot 'Zwaardvis'

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 8 december 1944
   Sergeant-machinist der Koninklijke Marine, aan boord van Hr.Ms. onderzeeboot 'Zwaardvis'

Bron: BL/BK blz. 263 ; NKM 1968 blz. 371

Krosse, K.A.J.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 15 van 7 februari 1948
   Sergeant-capitulant van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 227

Krouwel, Dirk

Geboren te Tiel op 29 oktober 1913. Gesneuveld te Rhenen op 13 mei 1940.

Bronzen Kruis
   K.B. no. 70 van 12 september 1947 (postuum)
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden, door in het tijdvak 11 - 13 Mei 1940 tijdens de gevechten op de Grebbeberg steeds onder zwaar vijandelijk artillerievuur ordonnansendienst te verrichten en andere opdrachten uit te voeren.
Vrijwillig zich te melden om over een grote afstand, wederom dwars door zwaar vijandelijk artillerievuur, met een andere soldaat zware mitrailleurs van olie te voorzien, waardoor deze wapenen het vuur konden voortzetten.

Bron: BL/BK blz. 263 ; www.ogs.nl ; www.grebbeberg.nl

Kruimel, dr. J.P.

Bekende onderscheidingen: MoF

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Utrecht op 12 maart 1947
   Orthopeed, woonachtig te Utrecht

Kruimink, Frederik Everhardus

Geboren te Oss op 12 november 1917. Overleden te Leidschendam op 7 augustus 2008.
LTZ3 (01-04-1940), LTZ2 (01-12-1944), LTZ1 (01-11-1950), KLTZ (01-09-1959), KTZ (01-07-1965), SBN (01-05-1970), VADM (01-05-1972), e.o. (pensioen) 01-01-1973.
Bekende onderscheidingen: NL.3,ON.3x,BL,OHK.1,OV.1,NGK.1,XXX

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 25 van 10 september 1951
   Luitenant-ter-zee der eerste klasse

Bronzen Kruis
   K.B. no. 14 van 2 juni 1945 (later ingetrokken?)
   Luitenant-ter-zee der tweede klasse

Het betoonen van grooten moed, initiatief en doorzettingsvermogen door, geinterneerd zijnde in diverse vijandelijke krijgsgevangenenkampen, hun ontsnapping daaruit beleidvol voor te bereiden en na herhaalde pogingen er tenslotte in te slagen te ontkomen en na vele moeilijkheden te hebben ondervonden Engeland weten te bereiken.

Bron: BL/BK blz. 227 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Kruimink, Klaas

Geboren te Oss (N.B.) op 3 maart 1919.
OMSD.3 (01-04-1940), OMSD.2 (01-04-1942), LTZ(T)1 (01-11-1950), e.o. en LTZ(T)1 KMR (16-12-1955), e.o. 01-10-1964.
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.3,OV,XX,NOC

Bronzen Kruis
   K.B. no. 19 van 30 januari 1941
   Officier Marinestoomvaartdienst der derde klasse

voor uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog aan het Vaderland bewezen, t.w. in de periode van 18-21 Mei 1940 bij het gereedmaken van, en gedurende den overtocht met het zich aanvankelijk te Ostende bevindende, door de Belgen prijsgemaakte, Deensche s.s. “SVAVA” (ex.Bjorn) onder vijandelijke tegenwerking van een zoodanige voortvarendheid, bekwaamheid, en koelbloedigheid blijk gegeven, dat het hun gelukt is met het overige machinekamerpersoneel het schip, waarvan de machine en de ketels in zeer weinig bruikbaren staat verkeerden, voor wat de werktuigelijke inrichting betreft in een staat te brengen en te houden, die de overtocht naar een Engelsche haven mogelijk maakte, waardoor kon worden voorkomen dat het schip en de kostbare lading in ’s vijands handen viel.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9035 ; BL/BK blz. 263 ; Wo.2590 ; NKM blz. 102

Kruiningen, Cornelis van

Overleden te Yerseke op 16 februari 1982 (68 jaar oud).
Opperschipper.
Bekende onderscheidingen: ON.GEM,BK,OHK,G.Med.,DSM

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 20 oktober 1944
   Kwartiermeester der Koninklijke Marine

Bron: BL/BK blz. 263

Kruit, K.

Geboren op 23 februari 1918.
Legernummer 18.02.23.002.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 29 van 12 mei 1951
   Sergeant-majoor-instructeur van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door, na zich reeds in 1942 geheel vrijwillig te hebben gemeld voor indeling bij een Brits zogenaamd “Commando” of ander onderdeel:
1e. ingedeeld zijnde bij de 1st British Airborne Division, na op 17 September 1944 per zweefvliegtuig nabij GROESBEEK te zijn geland, tot begin October daaraanvolgende doorlopend als tolk en motorordonnans uitstekende diensten te verrichten, waarbij hij o.a. nog drie vijanden in een boerderij gevangen nam.
In het bijzonder door als motorordonnans herhaalde malen waardevolle verkenningen te verrichten en tijdens een opdracht om de bewoners van een gedeelte van de Waaldijk nabij NIJMEGEN te doen evacueren in zeer snelle vaart een open dijk te berijden, welke dijk onder direct vijandelijk mortiervuur lag en waarbij tijdens zijn tocht terug naar NIJMEGEN zijn motorrijwiel tot driemaal toe werd getroffen.
2e. in de vroege morgen van 1 November daaraanvolgende, gezeten in de voorste van de 25 landingsboten, deel te nemen aan de landingen van de Nederlandse sectie van No. 4 Commando te VLISSINGEN, totdat hij, na eerst nog de bezetting van een vijandelijke bunker nabij de landingsplaats buiten gevecht te hebben gesteld, kort daarna tengevolge van goed gericht vijandelijk mortiervuur werd gewond.

Bron: BL/BK blz. 227 ; met dank aan de heer B. Keers

Kruithof, Aart

Geboren te Elburg op 21 september 1918. Overleden te Wöbbelin, Duitsland, op 30 april 1945.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 19 juli 1946
   Sergeant-capitulant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover den vijand onderscheiden, door op 10 Mei 1940, als commandant van een grenswachtdetachement opdracht ontvangen hebbende om na het uitvoeren van een vernieling met zijn personeel in een vrachtauto terug te trekken op den Westelijken IJsseloever, tijdens deze terugtocht op den kunstweg Elten-Kilder gestooten op een overmachtige vijandelijke afdeeling, al vurende door deze afdeeling heen te rijden en daarbij den vijand belangrijke verliezen toe te brengen.

Bron: Meijer (1990), p. 263 ; www.ogs.nl

Kruize, mevrouw Sieke, echtgenote van Broekema

Geboren te Apeldoorn op 21 april 1921. Overleden te Laren op 14 januari 1999.
Bekende onderscheidingen: KV,VHK,MOK

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 17 van 5 december 1952
   Burger

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend als koerierster van een belangrijke verzetsgroep in het GOOI, waar ten huize van haar vader een geheime commandopost van deze groep was gevestigd.
Zij reisde met gewichtige berichten van militaire aard en met geallieerde vliegers die uit handen van de bezetter moesten worden gehouden, en dit onder de meest gevaarvolle omstandigheden.
Na de overval op een huis waar een geheime zenderinstallatie werkte, wist zij met een medewerker het belastende materiaal uit de nabij het huis gelegen schuilplaats te doen verdwijnen.
Zij was bij verscheidene zogenaamde “droppings” aanwezig en hielp bij het vervoer der wapens en de distributie daarvan onder de verzetsgroepen.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; Heuvel et al. (1985), p. 87 ; overlijdensadvertentie

Krul, H.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 75 van 12 december 1947
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

als gezagvoerder bij de Nederlandse Koopvaardijvloot waardevolle diensten aan de oorlogvoering bewezen door gedurende meer dan twee jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend grote gevaren van vijandelijke handelingen werden gelopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 731

Krul, K. ("Bob")

Overleden te Doorwerth op 29 oktober 2003 (90 jaar).
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 23 van 13 november 1948
   Matroos der eerste klasse, aan boord van Hr.Ms. 'Piet Hein'

Bron: BL/BK blz. 263 ; Brons nr. 47 blz. 32

Krul, Lubbertus

Geboren op 8 april 1914.
Legernummer 14.04.08.007.
Bekende onderscheidingen: BL,VHK

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 15 van 26 mei 1952
   Voormalig, tijdelijk benoemd reserve-kapitein voor algemene dienst, thans dienstplichtig sergeant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden in de jaren 1943, 1944 en 1945 als commandant van een gedeelte van de Achterhoek waar veel ontsnapte geallieerde krijgsgevangenen en leden van vliegtuigbemanningen over de grens kwamen die, na verzorgd en verpleegd te zijn, naar het Zuiden des lands werden doorgestuurd.
In deze acties nam hij niet slechts een organisatorisch maar ook een persoonlijk aandeel.
Voorts werden wapenafwerpterreinen op zijn aanwijzing gezocht en in orde gemaakt en was hij bij ettelijke zogenaamde “droppings” tegenwoordig, waarna distributie en transport door hem werden geregeld.
Enige malen kwam hij in nauwe aanraking met de S.D. (Sicherheits Dienst), doch wist steeds met grote koelbloedigheid te ontsnappen aan de greep van de bezetter. Toen het uur der bevrijding naderde, wist hij enige compagnieën te doen oefenen in het gebruik van de wapenen, die waren afgeworpen, zodat met de Canadese krijgsmacht kon worden opgerukt tot Amersfoort, waarbij het “Dutch National Battalion” de lof der geallieerde troepencommandanten mocht oogsten.

Bron: BL/BK blz. 171,227 ; VHK blz. 154

Kruls, mr. Hendrik Johan

Geboren te Amsterdam op 1 augustus 1902. Overleden te 's-Gravenhage op 13 december 1975.
Tltn.d.art. (14-08-1922), Eltn.d.art. (14-08-1926), Kpt.d.art. (01-05-1938), maj.GS. (01-05-1942), tijd.kol.GS. (01-01-1943), tijd.genmaj.GS (05-9-1944)
Bekende onderscheidingen: ON.3x,OHK,XXX,IM.1948,EL.1,CB,LoM.2,CBE,FCG.p

Grand Croix dans la Légion d'Honneur en Croix de Guerre avec palme (F)
   ? ; verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 50 van 21 juli 1947
   Tijdelijk luitenant-generaal van de Generale Staf

Legion of Merit, Commander (US)
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 2 april 1946
   General Orders no. 5 van 22 januari 1948
   Luitenant-generaal en Hoofd van het Nederlands Militair Gezag

Lieutenant-General KRULS performed the duties of Head of the Netherlands Military Administration, a military organization set up in the Netherlands under recommendation of the Combined Allied Chiefs of Staff to assist the Allies in the prosecution of the war on Netherlands territory. In such capacity he has labored with unstinting energy and determination to help make available to Allied Forces in the fullest possible extent, Netherlands resources, installations and manpower needed for furtherance of the war effort.

Honorary Companion of the Military Division of the Most Honourable Order of the Bath (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 10 januari 1946
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 20 maart 1946
   Uitgereikt te 's-Gravenhage op 5 juni 1946
   Major-General (3025), Netherlands Military Administration

During this period General KRULS has been responsible for the planning and execution of Dutch Civil Affairs in close co-operation with the Armies.
Through his Administration all Civil Affairs activities in HOLLAND have been conducted.
General KRULS has at all times been at great pains to meet the needs of the Armies in every respect. He has always fostered a very close association by his officers with British Commanders and Staff, with the result that their work has been greatly facilitated.
General KRULS has thus served well, not only his own country, but also the British Armies in the field.

Honorary Commander in the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   ? ; uitgereikt te Den Haag op 18 oktober 1948
   Generaal-majoor

Bron: PRO WO 373/155 ; Allied Awards to the Dutch [7, 605, 1120] ; Schlegel blz. 211 ; Wiegand, 2003 DA blz. 33 ; K.B. no. 50 van 21 juli 1947 ; Six blz. 12,66,102,114,126 ; Leidsch Dagblad, 17 augustus 1946, blz. 2 ; Nieuwe Leidsche Courant, vrijdag 20 september 1946, blz. 1 (NB.: Spreekt van grootofficier) ; Dagblad voor Amersfoort, 19 oktober 1948 ; overlijdensadvertentie (NB.: spreekt van grootofficier ipv grootkruis Legioen van Eer)

Kruyff, Arie Johannes de

Geboren te Amsterdam op 6 november 1912. Gefusilleerd te Mauthausen, Duitsland, op 7 september 1944.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 33 van 2 mei 1953 (postuum)
   Tijdelijk aangesteld dienstplichtig sergeant van het Wapen der Infanterie

heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden als agent van een geheime inlichtingendienst, die hem tijdens de jaren 1940-1945 uitzond naar door de vijand bezet gebied, alwaar hij onder uiterst moeilijke omstandigheden een levensgevaarlijke taak had te vervullen, die door vijandelijke tegenactie tenslotte tot zijn dood leidde.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; www.ogs.nl

Kruijff, Paul C.

Bekende onderscheidingen: MoF.bp

Medal of Freedom with bronze palm (US)
   General Orders no. 40 van 13 mei 1947
   Burger, woonachtig te Arnhem

Kruys, Willem Jan

Geboren te Pangkalanbrandan (Noordoost Sumatra) op 13 januari 1906. Overleden te Bilthoven op 20 april 1985.
LTZ3 (16-08-1927), LTZ2 (16-08-1929), LTZ1 (15-08-1938), KLTZ (01-02-1948), KTZ (01-08-1952), Sbn. (04-09-1956), VAdm. (04-09-1958), pensioen 16-09-1960.
Bekende onderscheidingen: NL.3,ON.3x,E.1,OHK.2,OV.1,XXX,OBE,LoM.3.v.gs,Z.2a,PZ.2,EVO.2

Legion of Merit, Officer
   13 juli 1943
   Lieutenant Commander, Royal Netherlands Navy

In recognition of especially meritorious conduct as commander of a Netherlands destroyer which evacuated approximately 1,000 Australian and Dutch troops or civilians from enemy-controlled waters.

Bron: Hartman blz. 31 (LoM.4, OBE en ON.4x voor Timor 1942) ; Wo.2107 ; NKM blz. 300

Kruijt, Cornelis (Kruyt)

Geboren te Katwijk op 9 april 1899. Gesneuveld in de Indische Oceaan, aan boord van het s.s. 'Poulau Bras', op 7 maart 1942.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 3 van 22 juli 1948 (postuum)
   Eerste stuurman ter Koopvaardij

heeft gedurende de aanval van Japanse vliegtuigen op het einde van de maand Februari 1942 op het m.s. “Poelau Bras”, de hem door de gezagvoerder gegeven opdrachten om de passagiers bij de sloepen te verzamelen toen het vaartuig zodanig werd getroffen was dat het niet meer behouden kon worden, stipt opgevolgd.
In de ontstane paniek onder de passagiers trachtte hij orde te scheppen, terwijl hij tevens instructies gaf om de boten te vieren. Zelf is hij met het vaartuig ten onder gegaan.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 711 ; www.ogs.nl

Krijger, mr. Boudewijn

Geboren te Culemborg op 8 januari 1899. Overleden te Torremolinos, Spanje, op 31 januari 1972.
OvA3 (18-08-1921), OvA2 (18-08-1923), e.o. & OvA2 KMR 30-04-1930, e.o. 01-10-1948.
Bekende onderscheidingen: NL.3,ON.4,VOA,WN26.b,XXV

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 38 van 5 november 1954
   Hoofd-Raadsadviseur voor Nieuw-Guinea bij het Ministerie van Overzeese Rijksdelen

Bron: VOA blz. 262-263 (NB.: geeft plaats van overlijden als Marbella, Malaga) ; Wo.1866 ; Trouw, 21 december 1954

Krijgsman, D.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 3 van 23 oktober 1940
   Matroos der tweede klasse (14721)

Voor het verrichten van uitstekende militaire diensten, in tijd van oorlog, voor het Vaderland, te weten, als opvarende van Hr.Ms. Mijnenlegger "Willem van der Zaan", welk schip in de periode van 5 Juli - 1 October 1940 ingedeeld was bij een Britsche mijnenleggerafdeeling, met koelbloedigheid en bekwaamheid zijn taak verricht, waardoor het mede aan hem te danken is geweest, dat op uitstekende wijze mijnenlegopdrachten in de Noordzee en in het Engelsche Kanaal, onder moeilijke en gevaarvolle omstandigen, konden worden uitgevoerd.

Bron: BL/BK blz. 262

Krijgsman, David

Bekende onderscheidingen: BK,KCBC

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 5 juni 1942
   Hoofdmachinist aan boord van het m.s. 'Aagtekerk'

Commendation (GB)
   1942
   Chief Engineer, m.v. 'Aagtekerk'

  A ship had been torpedoed in convoy. The Fourth Officer of the ship next astern sighten the periscope of a submarine 10 degrees on the starboard bow about 130 yards away. The ship was already turning to starboard to get out of the way of the torpedoed ship, but the Master promptly turned her more rapidly. When the periscope, which was sticking 10 feet out of the water, was abreast the starboard bow and not more than 10 yards away, the instrument was sprayed with machine gun fire. When abeam of No. 3 hatch (before the bridge) the periscope was no longer vertical but heeling towards the ship. Abeam of the bridge the stern and part of the hull were seen sticking about three feet out of the sea, suggesting that the submarine was standing on end in the sea. The ship then turned further and hit the submarine again with her stern.
  When the submarine came free of the stern four shells were fired at her as she disappeared. The success was due to the prompt action taken by the Master and the rapid way in which his orders were executed by the Chief and Third Engineers in the engine-room, and by the Third Officer, who took the wheel, as the rapid sequence of orders was beyond the native quarter-master. The Chief Officer was most efficient in seeing that all orders were carried out, and the gunners were very prompt in opening fire the moment their guns could bear.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 766 ; BL/BK blz. 262 ; Koopv. blz. 17,22,52