Terug naar Decorati
Terug naar de index

Kok - Kooymans

Kok, Cornelis

Bekende onderscheidingen: KCBC

Commendation (GB)
   1942
   Third Engineer, m.v. 'Aagtekerk'

  A ship had been torpedoed in convoy. The Fourth Officer of the ship next astern sighten the periscope of a submarine 10 degrees on the starboard bow about 130 yards away. The ship was already turning to starboard to get out of the way of the torpedoed ship, but the Master promptly turned her more rapidly. When the periscope, which was sticking 10 feet out of the water, was abreast the starboard bow and not more than 10 yards away, the instrument was sprayed with machine gun fire. When abeam of No. 3 hatch (before the bridge) the periscope was no longer vertical but heeling towards the ship. Abeam of the bridge the stern and part of the hull were seen sticking about three feet out of the sea, suggesting that the submarine was standing on end in the sea. The ship then turned further and hit the submarine again with her stern.
  When the submarine came free of the stern four shells were fired at her as she disappeared. The success was due to the prompt action taken by the Master and the rapid way in which his orders were executed by the Chief and Third Engineers in the engine-room, and by the Third Officer, who took the wheel, as the rapid sequence of orders was beyond the native quarter-master. The Chief Officer was most efficient in seeing that all orders were carried out, and the gunners were very prompt in opening fire the moment their guns could bear.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 766 ; Koopv. blz. 53

Kok, G.W.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 11 van 19 juni 1945
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als Gezagvoerder bij de Nederlandsche Koopvaardijvloot, waardevolle diensten aan de oorlogvoering bewees door gedurende meer dan twee jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijke handelingen werden geloopen.

Kok, Hendrikus Arnoldus Cornelis

Geboren op 7 juli 1915.
Bekende onderscheidingen: VHK,MoF,KMC

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Maastricht op 18 januari 1947
   Burger, woonachtig te Maurik

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   9 maart 1948
   Farmer, Maurik

Bron: VHK blz. 149 ; met dank aan de heer J. Howes

Kok, Jacobus

Geboren op 7 september 1894. Overleden in 1975.
Legernummer 94.09.07.000 ; tltn.d.Gn. (12-06-1915), eltn. (24-07-1917).
Bekende onderscheidingen: BL,XXXV,Mk,LoM.4

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 34 van 22 december 1951
   Generaal-majoor van het Wapen der Genie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden als hoofd van een belangrijke afdeling van een der grote inlichtingendiensten in bezet Nederland, die verbinding onderhield met het B.I. te LONDEN.
Hij heeft, ondanks de vele in de beginperiode te overwinnen organisatorische moeilijkheden, op zeer goede wijze een over het gehele land verspreide organisatie opgebouwd, die steeds uitmuntende rapporten en tekeningen over de militaire situatie uitbracht, waarvan in het bijzonder de rapporten en tekeningen over de gestelde en nog te stellen inundaties in bezet Nederland van groot belang waren.
Naast de schriftelijke berichtgeving werden honderden telegrammen omtrent de militaire toestand in Nederland verzonden, die eveneens van groot belang waren voor de Geallieerde oorlogvoering.
Als autoriteit op het gebied van inundaties nam hij voorts deel aan de eind April en begin Mei 1945 gevoerde onderhandelingen tussen het Duitse opperbevel en de N.B.S. over eventuele capitulatie en de uitvoering daarvan. Mede als gevolg hiervan heeft hij Nederland voor nieuwe rampen op dit gebied kunnen behoeden.

Legion of Merit, Legionnaire (US)
   ?
   Majoor van het Wapen der Genie, hoofd van Sectie V van de Ordedienst

Major Kok was the leader of the intelligence services of the various resistance groups and advisor on all technical questions such as enemy fortifications, inundations, destructions, railways, waterways, etc. Through his work, the Allied Forces were furnished detailed information about the enemy.

Bron: VZK blz. 25,47,173 ; BL/BK blz. 227 ; Schlegel blz. 207 ; Six blz. 51,97-98,141

Kok, ir. J.C.

Geboren op 22 februari 1898.
Legernummer 980222000 ; tltn.d.Art. (31-07-1919), eltn. (31-07-1923), kapt. (29-04-1937).
Bekende onderscheidingen: BK,XXV,Mk

Bronzen Kruis
   K.B. no. 61 van 5 mei 1953
   Kolonel van het Wapen der Artillerie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden als militair-adviseur van de Gewestelijk Commandant Strijdend Gedeelte in Gewest 8 (UTRECHT) in het voorjaar van 1945. Toen op 7 Mei de bevrijding voor de deur stond en er op verschillende plaatsen in de stad UTRECHT schermutselingen ontstonden tussen Duitse troepen en leden der B.S. (Binnenlandse Strijdkrachten) heeft hij door persoonlijk en krachtig ingrijpen voorkomen dat het tot een geregeld gevecht kwam.
Hierbij geraakte hij zelf in levensgevaar.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; NRL 1939 blz. 261

Kok, Willem

Geboren te Leiden op 24 juli 1901. Overleden aldaar op 14 augustus 1954.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 16 van 25 juli 1951 (postuum) ; uitgereikt aan zijn zoon te Bronbeek op 16 oktober 2004
   destijds instrumentmaker in het militair hospitaal te Tjimahi

Bron: VOA blz. 230-231 ; Leidsch Dagblad, 18 oktober 2004.

Kokhuis, Valentin Gerardus

Geboren op 21 december 1919. Overleden te Haarlem op 21 maart 2005.
Legernummer 19.12.21.010 ; No. 4 Commando, gedetacheerd als liaison bij het 504th P.I.R., U.S. 82nd Airborne Division (09-1944).
Known awards: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 29 van 12 mei 1951
   Tijdelijk aangesteld dienstplichtig sergeant der eerste klasse van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door, na zich reeds in 1942 geheel vrijwillig te hebben gemeld voor indeling bij een Brits zogenaamd “Commando” of ander onderdeel:
1e. op 18 September 1944, ingedeeld bij de 82e American Airborne Division, nabij NIJMEGEN per zweefvliegtuig te landen, waarbij reeds dadelijk vijandelijk vuur werd ontvangen en dit vuur onmiddellijk te beantwoorden.
Vervolgens door aan deze Divisie tot eind October 1944 goede diensten te bewijzen o.a. door deel te nemen aan het gevecht tijdens de overtocht over de Waal bij NIJMEGEN, hetwelk enige dagen na de luchtlanding plaats vond.
2e. op 1 November 1944, ingedeeld bij No. 47 Royal Marine Commando, onder zwaar vijandelijk artillerie- en mitrailleurvuur deel te nemen aan het bestormen van de laatste vijandelijke versterkingen nabij ZOUTELANDE, waarbij hij, toen vijandelijke mortiergranaten midden in zijn groep vielen, zwaar werd gewond.

Source: Decorare 8 blz. 35 ; Brons nr. 52 blz. 36 ; met dank aan de heer B. Keers

Kokke, A. (Kokké?)

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 3 van 11 februari 1943
   Gezagvoerder ter Koopvaardij, kapitein van het m.s. 'Boeroe'

die als gezagvoerder van het s.s. “AMELAND”, het m.s. “MARKEN” en het s.s. “BOEROE”, welke schepen door molest verloren gingen, onder gevaarvolle omstandigheden moedig optrad en een uitnemend beleid betoonde, tengevolge waarvan bij geen van deze drie scheepsrampen het verlies van menschenlevens is te betreuren.

Bron: Koopv. blz. 10,26

Kokkelink, Mauretz Christiaan

Geboren te Willem I (Nederlansch-Indië) op 17 juni 1913. Overleden te Frans-Guyana in augustus 1994.
KNIL Stamboek No. 139813 ; Tijd.fus. KNIL (26-03-1931), mil.sld. KNIL (09-12-1941), mil.sgt.KNIL (01-01-1944), tijd.mil-aaoi KNIL (09-08-1945), e.o. 20-07-1950 KB K.310.
Auteur van het boek 'Wij vochten in het bos - de guerillastrijd op Nieuw-Guinea tijdens de Tweede Wereldoorlog'.
Bekende onderscheidingen: MWO.4,VHK,B.Med.

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 17 van 12 april 1945
   Militie-sergeant van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
   Wegens:

Aanvankelijk als ondercommandant, later als commandant van een detachement van in den beginne 58 man sterk, na de bezetting van Manokwari op Nieuw Guinea door de Japanners in Maart 1942 zeer grooten moed, beleidvol optreden, doorzettingsvermogen en bekwaamheid getoond.
Bij de Japansche bezetting het binnenland ingetrokken zijnde, den vijand, ondanks onbeschrijfelijke moeilijkheden en ontberingen, gedurende 2½ jaar den grootst mogelijken afbreuk gedaan, zoodat de Japansche autoriteiten zelfs f 10.000 en een groote hoeveelheid rijst en zout op zijn hoofd stelden en een macht van 1100 Japansche soldaten uitzonden om zijn guerilla-bende te vernietigen. Nog zwak en ziek zijnde, na zich te hebben terug gemeld bij de Nederlandsche autoriteiten, zich onmiddellijk wederom aangeboden voor zeer riskante opdrachten.

Bron: Maaldering blz. 226 ; VHK blz. 149 ; Kokkelink

Koldenhoff, J.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 21 februari 1942
   Kwartiermeester der Koninklijke Marine

omdat zij als opvarenden van Onze onderzeeboot O 21 bij meerdere gelegenheden tijdens aanraking met den vijand onder veelal gevaarvolle omstandigheden zich onderscheiden hebben door moed, vastberadenheid en groote plichtsbetrachting en daardoor bijgedragen hebben tot het bereiken van belangrijke successen.

Bron: BL/BK blz. 261

Kolenbrander, W.

Bekende onderscheidingen: BK.2

Bronzen Kruis (2e toekenning)
   K.B. no. 7 van 8 juli 1943
   Kwartiermeester (11635)

Als opvarenden van Onze Onderzeeboot "O 24" gedurende geruimen tijd in krijgsverrichtingen tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 16 juli 1940
   Kwartiermeester (11635)

voor het verrichten van uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog jegens het Vaderland, te weten, aan boord van Onze onderzeeboot “O 24”, welke boot in den nacht van 13 op 14 Mei 1940 door den met vele magnetische mijnen onveilig gemaakten Nieuwen Waterweg is uitgevaren in zijn dienst aan boord eene koelbloedigheid en vastberadenheid betoond, waaraan het mede te danken is, dat de boot veilig Engeland bereikte en niet in handen van den vijand viel.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; BL/BK blz. 261 (NB. geeft naam als H. Kolenbrander) ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Kolff, mr. Willem Marinus

Geboren te Deil op 5 februari 1882. Omgekomen in het concentratiekamp Sonnenburg, Küstrin (Polen) op 25 januari 1944.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 17 van 20 januari 1953 (postuum)
   Burgemeester van Deil

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door in 1940 reeds onmiddellijk na de capitulatie van NEDERLAND met ondergrondse werkzaamheden te beginnen en zich op dit gebied veelzijdig te bewegen.
Voorts door onderduikers en Joden te verzorgen en te herbergen en op te treden als één van de meest actieve leden van de inlichtingendienst, waardoor door zijn toedoen verkregen inlichtingen, welke meermalen onder moeilijke en gevaarvolle omstandigheden werden ingewonnen, van groote waarde zijn geweest voor de geallieerde oorlogvoering.
Aldus mede door zijn arbeid de basis te leggen voor één van de belangrijkste inlichtingengroepen, werkende ten behoeve van de Nederlandse Regering te LONDEN.

Bron: BL/BK blz. 261 ; www.ogs.nl (NB. geeft geboortedatum als 6 februari 1882)

Koli Likoe

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 4 van 5 april 1945
   Timorees korporaal

Moed en beleidvol optreden getoond door, na zich als gepensionneerd militair bij het uitbreken van den oorlog in Nederland onmiddellijk weer ter beschikking te hebben gesteld, tijdens de campagne op Timor zich zeer te onderscheiden door het verzamelen en geven van waardevolle inlichtingen aan de Nederlandsche strijdkrachten aldaar, en steeds een voorbeeld geweest voor zijn mede-strijders.

Kolk, Jacobus van der

Geboren te Schiedam op 25 oktober 1919. Gesneuveld nabij Loosduinen op 10 mei 1940.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 27 van 14 december 1949 (postuum)
   Dienstplichtig soldaat-hoornblazer van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door in de vroege morgen van 10 Mei 1940 als hoornblazer, ingedeeld bij de Bewakingscompagnie van het hulpvliegveld "Ockenburg", nadat vijandelijke troepen met transportvliegtuigen, evenals valschermspringers overmachtig in aantal waren geland, onder 's vijands vuur alarm te blazen en enige tijd daarna onder hevig vijandelijk vuur, terwijl hij reeds zwaar was gewond en zich nagenoeg ongedekt aan 's vijands zijde van een wal bevond, nogmaals alarm te blazen tot zijn krachten hem begaven en hij overleed.
Aldus te trachten de aandacht voor verdediging van het vliegveld te trekken.

Bron: www.ogs.nl (NB.: vermeldt geen BK) ; met dank aan de heer B. Keers

Komentas, W.J.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 11 van 13 december 1947
   Kapitein der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 227

König, Menko Hendrik Huibert

Geboren te 's-Gravenhage op 19 juni 1917. Overleden te Utrecht op 18 mei 1943.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 31 van 29 juni 1951 (postuum)
   Dienstplichtig vaandrig van het Wapen der Artillerie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door in de vroege morgen van 10 Mei 1940, ingedeeld als batterij-officier bij de 77e Batterij Luchtdoel Artillerie, welke batterij was opgesteld op pier 7 van de Waalhaven te ROTTERDAM ter bescherming van het vliegveld Waalhaven, onder zeer moeilijke omstandigheden tot het uiterste te blijven standhouden.
In het bijzonder door onder zwaar vijandelijk vuur, bombardementen en branden in zijn nabijheid en op het vliegveld Waalhaven op koelbloedige wijze zijn commando te blijven voeren.
Voorts door, toen vijandelijke goedbewapende valschermjagers op verrassende wijze afsprongen en de batterij zich gereedmaakte om de rechtstreekse aanval van de valschermjagers te kunnen afslaan, iedereen van voldoende infanterie-munitie te voorzien, in stelling te laten gaan en aan het daaropvolgende gevecht persoonlijk met vuurwapenen deel te nemen.
Tenslotte door, toen hij werd gesommeerd zich over te geven, daaraan geen gevolg te geven en met vuren door te gaan totdat hij tengevolge van ’s vijands vuuruitwerking, waaronder die van handgranaten, genoodzaakt was, nadat aan beide zijden verliezen waren geleden, de verdere strijd te staken.
Door dit optreden te bereiken dat de batterij gedurende anderhalf uur gericht vuur kon afgeven, waarbij de vijand verliezen, zowel aan materiaal als aan personeel, werden toegebracht.”

Bron: www.ogs.nl ; met dank aan de heer B. Keers

Koning, Dirk de

Geboren te Meppel op 14 mei 1915. Gesneuveld in een luchtgevecht boven de Golf van Biscaje op 1 juni 1943.
Bekende onderscheidingen: VK.2

Vliegerkruis
   K.B. no. 2 van 24 juni 1943
   Tweede bestuurder bij de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij

op 19 April 1943, toen een vliegtuig dier Maatschappij boven den Atlantischen Oceaan plotseling door zes vijandelijke gevechtsvliegtuigen werd aangevallen en beschoten, zich heeft onderscheiden door moed, beleid en bekwaamheid, waardoor aan verdere aanvallen van die vliegtuigen kon worden ontkomen en het vliegtuig tenslotte veilig kon landen.

Vliegerkruis
   K.B. no. 9 van 28 mei 1942
   Reserver-eerste luitenant-vlieger van het Wapen der Militaire Luchtvaart, gedetacheerd als Officier-vlieger der tweede klasse bij de Marine Luchtvaartdienst

Het gedurende geruimen tijd op oorlogspatrouillevluchten van het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst blijken geven van initiatief, moed en volharding.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 285 ; VK blz. 235 ; Vos blz. 162 ; www.ogs.nl

Koning, mr. Folkert de

Geboren te Vries op 4 oktober 1923. Overleden te Amstelveen op 27 mei 2009.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 9 maart 1944
   Dienstplichtig sergeant

Bron: BL/BK blz. 263 ; met dank aan de heer H.J. Huisman

Koning, Gerard

Geboren te Ngandoek op 7 mei 1916.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 46 van 23 mei 1950
   Kapitein der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, gedetacheerd bij de Militaire Luchtvaart

Bron: VOA blz. 165-166

Koning, H.

Gezagvoeder ter Koopvaardij, bij de Koninklijke Paketvaart Maatschappij.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 2 van 19 november 1942
   Gezagvoerder ter Koopvaardij, kapitein van het m.s. 'Van der Capellen'

Bron: BL/BK blz. 262 ; K.P.M. blz. 324 ; Koopv. blz. 17,26

Koning, H.

Geboren op 17 juni 1915.
Legernummer 15.06.17.003 ; OvG.2 (01-08-1947), kapt.d.GT. (10-01-1949)
Bekende onderscheidingen: BK,OHK.1,XV

Bronzen Kruis
   K.B. no. 31 van 29 juni 1951
   Kapitein van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door op 10 Mei 1940, toen zijn compagnie de kazematten in de stellingen aan de Westoever van de IJssel bij CORTENOEVER (Zuid van ZUTPHEN) had bezet en hij op de Oostelijke oever een motorrijwiel met twee vijanden zag passeren, het vuur daarop te laten openen en deze twee vijanden, die zich overgaven, gevangen te laten nemen door een sergeant, die gedekt door vuur met een roeiboot daartoe overstak en later zelf per roeiboot het motorrijwiel an de Oostelijke oever te gaan halen.
Voorts door zich met een sergeant met een sleepboot, welke in de vroege morgen door de bemanning was verlaten, naar de Oostelijke oever van de IJssel te begeven om een aldaar achtergebleven roeiboot, welke op de wal lag, te gaan halen en, nadat deze roeiboot achter de sleepboot was vastgemaakt, deze naar de Westelijke oever te brengen, waarbij hij, zowel bij de heen- als bij de terugtocht, met het geweer in de aanslag, liggende op het dek van de sleepboot, door vijandelijke vliegtuigen werd beschoten.
Tenslotte door als Commandant van enige kazematten in deze stellingen, toen zwaar vijandelijk vuur van de Oostelijke oever van de IJssel werd ontvangen en enkele manschappen wilden gaan vluchten, toen zich bij zijn onderdeel en ook elders tekenen van wankelmoedigheid voordeden, daartegen met kracht handelend op te treden.

Bron: NRLL 1956 blz. 319 ; met dank aan de heer B. Keers

Koning, Hendrik Bernardus

Geboren te 's-Gravenhage op 24 december 1920.
OMSD.3 (01-09-1941), OMSD.2 (01-07-1943), LTZ(T)2 (01-01-1949), LTZ(T)1 (01-10-1951), e.o. en LTZ(T)1 KMR (16-10-1953), e.o. 01-11-1958.
Bekende onderscheidingen: ON.5x,BK,OHK.3,OV,XV,NOC

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 20 oktober 1944
   Officier Marinestoomvaartdienst der tweede klasse

Bron: BL/BK blz. 262 ; Wo.2671 ; T.1524 ; NKM 1947 blz. 103

Koning, Jan Cornelis Marinus de

Bekende onderscheidingen: MBE

Honorary Member of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 28 november 1945
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 20 maart 1946
   Major (3235), Netherlands Forces

De KONING was att to HQ 53(W) Div as Netherlands LO for almost 10 months. His work throughout this time was characterised by conscientiousness, enthusiasm and efficiency. He carried out his functions as LO between the British Army and the civilian population of Belgium and Holland in an entirely admirable way, assisting the population and explaining the British Army view.
Most of his work was done with the Div HQ Recce Party, which often operated in uncertain conditions. Although by no means young, De KONING was always eager to go forward when required to by duty and voluntarily. On Recce parties his work never ceased until he had met all the demands for office seen and soon for all men of all branches of Div HQ.
He was always available to assist all Dutch personnel within the Division but apart from his normal functions he was eager to find any work which any branch of Div HQ might have for him. Considerable demands were made on him and he met these numerous demands willingly and efficiently.

Bron: PRO WO 373/155, WO 373/187 ; Allied Awards to the Dutch [303]

Koning, Nikolaas J. de

Geboren op 16 september 1907. Overleden in mei 1997.
Bekende onderscheidingen: ON.4x,BL,BK,OHK.3,VHK,OV.4,XXV,MID

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 33 van 2 mei 1953
   Reserve-kapitein van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door, na zich daarvoor vrijwillig te hebben opgegeven en na begin Octoboer 1944 in bezet Nederlands gebied per valscherm nabij VEENHUIZEN te zijn neergelaten, delen van de Nederlandse Strijdkrachten in FRIESLAND te helpen opleiden en organiseren.
Hij heeft deze opdracht, ook nadat zijn foto met andere gegevens door arrestatie van iemand waarmede hij nauw moest samenwerken begin Februari 1945 in 's vijands handen was gevallen, op lofwaardige wijze vervuld.
Op 14 en 15 April 1945 gaf hij leiding bij acties van de Binnenlandse Strijdkrachten, die belangrijke punten vóór de komst der geallieerde troepen bezet hielden en heeft daardoor de oprukkende Canadeze troepen assistentie verleend.

Bronzen Kruis
   K.B. no. 12 van 3 augustus 1944
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; BL/BK blz. 166,227 ; VHK blz. 150

Koning, Pieter de

Geboren op 5 april 1888.
Bekende onderscheidingen: MoF

Medals of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Maastricht op 18 januari 1947
   Burger, woonachtig te Papendrecht

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   23 april 1947
   Wood and reed dealer, Papendrecht

Bron: Netherlands Master List (NA): Grade 4 ; met dank aan de heer J. Howes

Koningh, Jacob Tjebbe de

Bekende onderscheidingen: MBE

Honorary Member of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 14 oktober 1945
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 20 maart 1946
   Captain, C. Coy Mine Clearing

Worked incessantly on mine clearing operations.

Bron: PRO WO 373/155 ; Allied Awards to the Dutch [298]

Konings, J.J.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 7 van 19 november 1942
   Matroos der tweede klasse (16141), aan boord van Hr.Ms. 'Piet Hein'

Koningstein, C.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 18 van 17 februari 1947
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als Gezagvoerder bij de Nederlandsche Koopvaardijvloot waardevolle diensten aan de oorlogvoering bewees door gedurende meer dan twee jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijke handelingen werden geloopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 726

Konijnenburg, J. van

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 7 van 18 september 1947
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als Gezagvoerder bij de Nederlandse Koopvaardijvloot waardevolle diensten aan de oorlogvoering bewees door gedurende meer dan twee jaar op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend grote gevaren van vijandelijke handelingen werden gelopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 729

Kooi, K.T. van der

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 1 van 26 augustus 1943
   Gezagvoerder ter Koopvaardij, kapitein van het m.s. 'Mirza'

Bron: Koopv. blz. 10,36

Kooiman, P.L.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 2 januari 1950
   -

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door in Februari 1944 als medewerker toe te treden tot een inlichtingengroep op militair gebied in bezet Nederland en tot de bevrijding in Mei 1945 als zodanig uitstekende bijdragen te leveren.
In het bijzonder door, na vóór September 1944 de militaire toestand te DORDRECHT reeds geheel te hebben beheerst, eind October 1944 het verblijf van een vijandelijke legercommandant aldaar vast te stellen en door het geven van steeds nauwkeurige berichten en schetsen er toe bij te dragen, dat diens staf en het verbindingscentrum er van kort daarop konden worden gebombardeerd, hetgeen in belangrijke mate bijdroeg tot het ontzenuwen van de van het legercommando uitgaande actie tegen een onmiddellijk op dit bombardement volgend geallieerd offensief in Noord-Brabant.
Door dit optreden belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Kool, J.

Gezagvoerder van het: s.s. 'Alcinous' (05-1940/06-1944).
Bekende onderscheidingen: KV.2

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 38 van 26 juni 1946 (2e toekenning)
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als Gezagvoerder bij de Nederlandsche Koopvaardijvloot waardevolle diensten aan de oorlogvoering bewees door gedurende meer dan twee jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijke handelingen werden geloopen.

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 3 van 27 maart 1941
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

Bron: ARA 2.16.32 inv. 725 ; Koopv. blz. 10,23

Koole, W.

Bekende ondersceidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 12 van 28 oktober 1943
   Matroos der derde klasse zeemilicien (90631z)

In tijd van oorlog met levensgevaar ontsnapt uit bezet Nederland en rechtstreeks naar Engeland overgekomen met het doel zich in dienst te stellen van de Nederlandsche Regeering.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9042

Koolhaas, mevrouw Jacoba

Bekende onderscheidingen: BOK.p

Oorlogskruis 1940 met palm (B)
   ? ; uitgereikt te Wassenaar op 4 november 1948
   Luitenant, woonachtig te Alkmaar

Bron: Nieuwe Leidsche Courant, 5 november 1948, blz. 1

Koolloos, W.J.

Bekende onderscheidingen: BK,OHK.1

Bronzen Kruis
   K.B. no. 42 van 20 maart 1950
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Oorspronkelijk was de soldaat Koolloos op 21 mei 1940 door zijn commandant (de majoor J.J.N. Cramer) voorgedragen voor de M.W.O. Deze voordracht luidde als volgt:

... op 10 Mei 1940 de opdracht kwam met een roeibootje te Katwyk aan den Ryn den Ouden Ryn over te steken, teneinde de vyandelyke Duitschers aan den anderen kant te kunnen verdryven. Zonder dralen meldden zich de dpl.soldaten G. de Lange, W. van den Burg, W. Voordouw, W.J. Koolloos en gelukte het ondanks het voortdurende vuur en de laagvliegende vliegtuigen den overkant te bereiken en daar vasten voet te verkrygen. Door dit moedige optreden van bovengenoemde soldaten is het later gelukt vrywel de geheele Verbindings Afdeeling over te kunnen zetten.

Bron: BL/BK blz. 262 ; F. Oorschot (www.mei1940.nl)

Koolstra, Meindert

Geboren te Rinsumageest op 4 juni 1917. Gefusilleerd te Mauthausen, Duitsland, op 6 september 1944.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 33 van 2 mei 1953 (postuum)
   Wachtmeester-titulair-te paard van het Wapen der Koninklijke Marechaussee

heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden als agent van een geheime inlichtingendienst, die hem tijdens de jaren 1940-1945 uitzond naar door de vijand bezet gebied, alwaar hij onder uiterst moeilijke omstandigheden een levensgevaarlijke taak had te vervullen, die door vijandelijke tegenactie tenslotte tot zijn dood leidde.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; BL/BK blz. 262 ; www.ogs.nl

Koomen, K.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 1 van 8 augustus 1941
   Hoofdmachtinst ter Koopvaardij, aan boord van het s.s. 'Moena'

die als gezagvoerder en leden van de bemanning van het s.s. “MOENA”, dat in de Victoria Docks te Londen lag, toen deze van 7 tot en met 10 September, 1940 aan hevige luchtbombardementen bloot stond, onder zeer gevaarvolle omstandigheden moedig optraden, tengevolge waarvan het eigen schip behouden bleef, en tevens het m.s. “ABBEKERK” voor verdere averij kon worden behoed.

Bron: Koopv. blz. 10,37

Kooper, J.J.

Bij de Koninklijke Paketvaart Maatschappij.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 2 van 3 september 1942
   Gezagvoerder ter Koopvaardij, kapitein van het s.s. 'Van Rees'

Bron: K.P.M. blz. 324 ; Koopv. blz. 10,42

Koopmans, mevrouw Catharina, echtgenote van Hoekstra

Bekende onderscheidingen: KMC

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   18 oktober 1948
   ?

For service in the Resistance Movement.

Koopmans, mevrouw C., echtgenoote van Brouwer

Geboren op 13 mei 1912.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 13 van 11 september 1952
   Burger, woonachtig te Leeuwarden

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol gedrag onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend in de laatste jaren der bezetting, toen in haar huis een geheime zendpost werd geinstalleerd, die na September 1944 het radioverkeer onderhield tussen het centraal bureau van een belangrijke inlichtingendienst en het Bureau Inlichtingen te EINDHOVEN.
Ruim zeshonderd telegrammen zijn gewisseld alvorens de post in Februari 1945 werd overvallen waarbij haar echtgenoot om het leven kwam.
Zij was zijn rechterhand in deze spannende maanden en verborg in haar huis onder meer de drie marconisten, die de dienst dag en nacht onderhielden en bij de overval niet werden ontdekt. Ook na haar arrestatie bleef zij zwijgen en redde het leven van vele anderen.

Bron: Legerkoerier, jaargang 1952, nummer 11 ; met dank aan de heer B. Keers

Koopmans, Harmen

Geboren te Groningen op 8 oktober 1920. Overleden te Apeldoorn op 8 maart 1945.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 8 van 30 augustus 1948 (postuum)
   Sergeant-titulair, lid van het verzet

Bron: BL/BK blz. 227 ; www.ogs.nl (NB.: maakt geen melding van BL!)

Koops, L.

Geboren in 1919.
Res-tltn.-wnr.d.ML (11-09-1942), res-eltn. (11-09-1944), res-kapt. (15-05-1948).
Bekende onderscheidingen: VK,OHK.1

Vliegerkruis
   K.B. no. 17 van 20 oktober 1944
   Reserve-tweede luitenant-waarnemer van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: VK blz. 235 ; NRLL 1956 blz. 433

Koops, L.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 45 van 6 februari 1947
   Opperschipper bij het Wapen der Genie

Bron: BL/BK blz. 227

Koops, P.A.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 75 van 23 juni 1948
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als gezagvoerder bij de Nederlandse Koopvaardijvloot, waardevolle diensten aan de oorlogvoering bewees door gedurende meer dan twee jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend grote gevaren van vijandelijke handelingen werden gelopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 732

Koops Dekker, ir. Albert Gerbens

Geboren te Muntok (Nederlansch-Indië) op 20 augustus 1895. Overleden te 's-Gravenhage op 23 oktober 1966.
Res-tltn.d.Inf. (06-04-1916 KB 16), res-eltn.d.Inf. KNIL (26-07-1929 GB 40), e.o. 20-07-1950 KB 310.
Bekende onderscheidingen: MWO.4,XXX,Mk

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 18 van 3 juni 1950
   Reserve-eerste luitenant der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
   Wegens:

Het zich in de strijd onderscheiden hebben door uitstekende daden van moed, beleid en trouw door zich onmiddelijk na de capitulatie van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger in Maart 1942 te wijden aan het ondergrondse verzet en uitmuntende leiding te geven aan een onder hemzelf staande afdeling alsmede door kundige adviezen te verstrekken aan nevenafdelingen van het verzet en daarbij door moedig en voortvarend beleid elk onnodig risico vermijdend, aan de vijand zeer ernstig afbreuk te doen.
Hoewel hij zichzelf niet meer dan noodzakelijk in de practische uitvoering van de door hem ontworpen plannen mengde, niettemin als leider voortdurend onder doodsbedreiging leefde, ontwierp hij zijn plannen nauwkeurig en systematisch en bereikte hij daarmede dat zijn merendeels uit Amboinese oud-militairen bestaande verzetsgroep gedurende zeer geruime tijd het verzet met succes kon volhouden.
Na begin April 1943 door de Kempetai te Malang te zijn gearresteerd onder beschuldiging van het voeren van guerilla-strijd, heeft hij ondanks zware martelingen, moedig en door een diep Godsvertrouwen gesteund, alles weten te verzwijgen of te ontkennen, waarna hij eind Juni 1943 na twee maanden eenzame celstraf met de daarbij toegepaste onmenselijke behandeling werd vrijgelaten.
Vervolgens heeft hij na een korte rustperiode zich wederom geheel in het ondergrondse verzet geworpen en een van Australië uit op de Zuidkust van Java gelande radiopost opgespoord, in bedrijf gesteld, beveiligd en alle verwoede vijandelijke pogingen ten spijt om deze door hem zeer ambulant gehouden radiopost te vernietigen, deze belangrijke radioverbinding met Australië intact weten te houden en dienstbaar te maken voor bombardementen op doelen van vitaal belang.
Door zijn aanwijzingen konden aan de vijand zeer ernstige verliezen aan mensenlevens en materieel worden berokkend en werd deze genoodzaakt een belangrijke troepenmacht in Oost-Java te handhaven ten koste van zijn acties elders.
Na eind Januari 1945 opnieuw door de Kempetai te zijn gearresteerd en gruwelijk te zijn gemarteld, terwijl ook zijn echtgenote werd gearresteerd, heeft hij ondanks lichamelijke en geestelijke folteringen en na voor de 26e maal de martelkamer te hebben doorstaan, ten tweede male standvastig en onbuigzaam alles weten te verzwijgen.
Veroordeeld tot eenzame opsluiting, waarbij hem de bekende mishandelingen en uithongering niet werden bespaard, werd hij eind Augustus 1945 te Malang uit de gevangenis bevrijd.

Bron: Maalderink blz. 227-228

Kooren, J.A.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 8 van 14 september 1944
   Sergeant-vliegtuigschutter zeemilicien

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: VK blz. 235

Koot, Henri

Geboren te Singaradja (Nederlandsch-Indië) op 29 december 1883. Overleden te 's-Gravenhage op 18 januari 1959.
Tltn.d.Inf.KNIL (22-07-1904 KB 45), res-genmaj.d.GS KL (25-08-1947 KB 97), e.o. 23-09-1947 KB 26
Commandant van de Binnenlandse Strijdkrachten (20-09-1944 - 06-06-1945), Kanselier der Nederlandse Orden (07-10-1946 KB 60 - 18-12-1958 KB 14)
Bekende onderscheidingen: MWO.4,NL.3,ON.4x,HO.vz,E.1,VHK,MOK,XXX,IM.1948,Mk,?,LoM.2,CBE

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 4 van 24 augustus 1946
   Tijdelijk reserve-generaal-majoor van de Generale Staf
   Wegens:

Heeft zich in den binnenlands opgezetten strijd door het bedrijven van uitstekende daden van moed, beleid en trouw onderscheiden door het, onder doorloopend risico voor zijn persoon:
zich in September 1944 spontaan beschikbaar te stellen als leider van het Deltacentrum en later als Commandant van de Binnenlandsche Strijdkrachten in het nog door den overmachtigen vijand bezette Nederlandsche gebiedsgedeelte;
op koelbloedige, moedige en uiterst beleidvolle wijze tot het einde toe uitoefenen van deze functies, waarbij hij zich openlijk moest bewegen te midden van de sterk toegenomen activiteiten van den vijandelijken "Sicherheitsdienst" tegen zijn organisatie;
met bijzonderen tact en sterk persoonlijk zedelijk overwicht bewegen van de drie groote verzetsorganisaties tot uiteindelijk samengaan, deze tot een behoorlijk functioneerende strijdmacht organiseerend, zijn ondercommandanten en medewerkers in hooge mate inspirerend door zijn volharding, zijn groot doorzettingsvermogen en zijn voorbeeld, een en ander onder het welbewust, moedig en mey de grootste gemoedsrust aanvaarden van de bijzondere gevaren, welke hij voor zijn persoon liep.

Legion of Merit, Commander (US)
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 18 december 1948
   Generaal-majoor en plaatsvervangend bevelhebber der Binnenlandse Strijdkrachten

For exceptionally meritorious conduct in the performance of outstanding service as Deputy Commander of the Interior Forces of the Netherlands. It was largely through the leadership and influence of General Koot that the different little resistance groups in Holland were united into one body - the Interior Forces of the Netherlands.

Honorary Commander of the Military Division of the Most Excellen Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 11 juni 1947
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 28 januari 1948
   Major-General (retired), Royal Netherlands Army

In September 1944, SHAEF, working in conjunction with the Dutch Government and H.R.H. Prince BERNHARD through Special Force Headquarters, wished to unify the Dutch Interior Resistance organisations in order to achieve the co-ordinated execution of SHAEF directives for action against the enemy. General KOOT, who had been living in retirement in HOLLAND, was considered, by virtue of his attainments and prestige, to be the most suitable person to undertake this difficult task.
Acting in conjunction with the chiefs of the various organisations General KOOT formed a Council of Resistance which operated in AMSTERDAM. This Council carried out the co-ordination of the K.P., R.V.V., O.D. and other Resistance organisations throughout HOLLAND into one body known as the Netherlands Interior Forces. This body was under the direct command of General KOOT and through him of Prince Bernhard as delegate of the Supreme Allied Commander. Fourteen regional commanders were appointed, the interior communications network perfected, exterior communications strengthened and equipment, arming and training of the forces carried out in co-operation with Special Force H.Q. SHAEF directives were transmitted to General KOOT by Special Force H.Q. in the execution of which Resistance did valuable service during the advance in E. HOLLAND.
General KOOT was also responsible for planning, in conjunction with the Netherlands Government, the part to be played by Resistance in assuring order and in other security tasks in the cessation of hostilities and entry of Allied troops. The putting into effect of this programme was of immense benefit to the Allies in the initial period after the armistice, when available troops were too few to carry out alone the effective occupation of Western HOLLAND.
General KOOT took a very prominent part in the negotiations with the enemy which culminated in the surrender of the German forces in HOLLAND as part of the general surrender in N.W. EUROPE to 21 Army Group.

Bron: Maalderink blz. 158,366 ; VHK blz. 151 ; Allied Awards to the Dutch [218, 610] ; Schlegel blz. 208 ; Six blz. 92-98,107,115,141

Kooten, B.J.C. van

Bekende onderscheidingen: LoM.3,BSTR

Legion of Merit, Officer (US)
   Department of the Army General Orders no. 6 van 23 januari 1948 en no. 60 van 15 september 1948
   Luitenant-kolonel, regimentscommandant van het Regiment Stoottroepen.

For exceptionally meritorious conduct in the performance of outstanding services as Commanding Officer, Stoottroepen Regiment Limburg, serving with the 9th United States Army. Lieutenant Colonel Van Kooten distinguished himself by his exceptional leadership and executive ability in organizing the three battalions which comprised the Stoottroepen Regiment Limburg. These forces participated in the Ardennes and Rhine offensives and won high praise from 9th Army authorities for the manner of their performance.

Bronze Star Medal (US)
   General Orders no. 47 van 20 februari 1946
   Luitenant-kolonel, regimentscommandant van het Regiment Stoottroepen

Bron: Schlegel blz. 130-131,209-210 ; Van Ojen blz. 986 ; Wiegand, 2003 DA blz. 57

Kooten, Willem-Hendrik van

Geboren te Harmelen op 28 december 1899. Overleden te Roermond op 10 mei 1940.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 77 van 22 april 1948
   Sergeant-majoor-instructeur der Politietroepen

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden, door in de vroege morgen van 10 Mei 1940, onmiddellijk nadat de voetbrug over de Maas bij ROERMOND was gesprongen, zich onder 's vijands vuur met enige andere militairen naar het pontveer aldaar te begeven, teneinde dit tot zinken te brengen. Voorts door, bij het ontvangen van rechtstreeks op hem gericht, overstelpend vijandelijk vuur van de Oostzijde van de Maas, de strijd met de vijand aan te binden, totdat hij sneuvelde.

BL/BK blz. 262 ; www.ogs.nl ; met dank aan de heer B. Keers

Kootstra, J.P.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 9 december 1949
   Militie-sergeant-majoor-luchtschutter der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VK blz. 235

Kooy, A.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 3 van 8 december 1944
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als Gezagvoerder bij de Nederlandsche Koopvaardijvloot, waardevolle diensten aan de oorlogsvoering bewees door gedurende meer dan twee jaren op moedige en beleidvolle wijze het gezag op zijn schip te hebben uitgeoefend in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijkehandelingen werden geloopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 239

Kooy, C.L. van

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 11 van 15 december 1947
   Sergeant-vlieger Koninklijke Marine Resere

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door, behorende tot de bemanning van Onze vliegboot "Y 45", grote moed, volharding, bekwaamheid en plichtsbetrachting te tonen bij het in December 1941 en in Januari en Februari 1942 uitvoeren van talrijke, waaronder zeer belangrijke, oorlogsvluchten tegenover de vijand in Nederlandsch-Indië.
In het bijzonder door, in het tijdvak van 21-23 Februari 1942 behulpzaam te zijn bij het, met groot risico, redden van vele overlevenden van Onze torpedobootjager "Van Nes" en van het s.s. "Sloet van de Beele" in de Java Zee en door een grote vliegvaardigheid te betonen bij het besturen van een zwaar, met geredde drenkelingen overbelast, "Catalina" vliegtuig.

Bron: BL/BK blz. 227

Kooij, Daniël Johannes

Geboren te Rotterdam op 2 december 1919. Omgekomen bij een vliegongeval te Morpeth, County Northumberland (Groot Britannië) op 29 maart 1943.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 8 van 25 februari 1943
   Matroos der tweede klasse zeemilicien (90432Z)

Na in bezet gebied onder dwang te zijn aangemonsterd op een vijandelijk vrachtschip, en bij een mislukte poging tot ontvluchten weder gevat te zijn, tenslotte er in geslaagd van boord te ontsnappen en na vele ontberingen neutraal gebied en vervolgens Engeland weten te bereiken.

www.ogs.nl

Kooij, Marinus Renardus van

Geboren te Amsterdam op 15 februari 1904. Omgekomen bij een vliegongeval te Carew, Pembrokeshire (Groot Britannië) op 25 februari 1941.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Kruis met Eervolle Vermelding
   K.B. no. 1 van 16 juli 1940
   Later ingetrokken en vervangen door de Bronzen Leeuw
   Luitenant-ter-zee der tweede klasse der Koninklijke Marine Reserve

voor uitstekende daden in tijd van oorlog voor het Vaderland bedreven, te weten, op den 10den Mei 1940, als waarnemer in het verouderde vliegtuig F 5, in groepsverband met een ander vliegtuig vliegend, aangevallen door een groep van 3 moderne gevechtsvliegtuigen van den vijand, zoodanig opgetreden, dat hij kans zag een zijner tegenstanders neer te schieten.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; BL/BK blz. 227 ; 320 Sqdr. blz. 219 ; www.ogs.nl

Kooijman, J.

Bekende onderscheidingen: EL.5

Chevallier de la Légion d´Honneur (F)
   ? ; uitgereikt door de Franse ambassadeur in Nederland op 1 juni 2004
   ?

Persbericht Franse Ambassade in Nederland 1 juni 2004

Kooymans, Willem

Geboren te De Steeg op 2 maart 1923. Overleden te Leusden op 20 juli 1943.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 2 januari 1950 (postuum)
   -

Bron: met dank aan de heer B. Keers ; www.ogs.nl