Terug naar Decorati
Terug naar de index

Hecht - Hemmes

Hecht, A.M.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 15 van 2 juni 1945
   Reserve-tweede luitenant-vlieger van het Wapen der Militaire Luchtvaart
   Wegens:

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand, blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: VK blz. 234

Heck, J.M.

Bekende onderscheidingen: MH.3

Bronzen Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon
   K.B. no. 6 van 12 februari 1949
   Militie-sergeant der Infanterie van het Konininklijk Nederlands-Indisch Leger (46316)
   Wegens:

Het met groot gevaar voor eigen leven redden van vele Nederlandse en Engelse krijgsgevangenen van de verdrinkingsdood op 20 September 1944 ter hoogte van Raha, in de baai van het eiland Moena.

Heck, J.A.C.

Bekende onderscheidingen: MH.3

Bronzen Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon
   K.B. no. 6 van 12 februari 1949
   Militie-wachtermeester der Artillerie van het Konininklijk Nederlands-Indisch Leger (117421)
   Wegens:

Het met groot gevaar voor eigen leven redden van vele Nederlandse en Engelse krijgsgevangenen van de verdrinkingsdood op 20 September 1944 ter hoogte van Raha, in de baai van het eiland Moena.

Heckman, dr. Jacobus Antoine ("Tom")

Geboren te Landsmeer op 18 februari 1919. Overleden te Hilversum op 19 februari 2005.
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   KB no. 21 van 21 december 1949
   Burger

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend door, na in Maart 1943 als medewerker te zijn toegetreden tot een belangrijke inlichtingengroep op militair gebied in bezet Nederland, tot Mei 1945 daarvoor werkzaam te blijven.
In het bijzonder door, na in 1943 in hoofdzaak koeriersdiensten te hebben verricht en een radiospreekzender te hebben bediend, in 1944 vele malen met grote kennis van zaken als fotograaf van rapporten en schetsen dienst te doen.
Voorts door daarna het medische werk van de groep op uitstekende wijze te organiseren, daarbij gebruik makend van het verbindingennet van de groep en van de, door de linie gebrachte, zendingen, al deze arbeid, zonder voor enig risico terug te deinzen, te verrichten en steeds voor alle medewerkers van de groep een grote steun te zijn.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; met dank aan de heren H.G. Meijer en R.G. Philips

Hedel, A.A.W.J. van

Geboren op 22 maart 1895.
Legernummer 95.03.22.000.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 21 van 11 september 1951
   Eervol ontslagen reserve-eerste luitenant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in verband met vijandelijke actie onderscheiden nadat Amerikaanse parachutisten op 17 September 1944 in de omgeving van NIJMEGEN waren geland, op 19 September daaraanvolgende op gedurfde wijze zich van zijn ambtswoning als opzichter van Weg en Werken der N.S.Spoorwegen te NIJMEGEN naar het station te NIJMEGEN te begeven met het doel de aldaar aanwezigde Duitse bezetting te verjagen.
In het bijzonder door, hoewel hij wist dat het station en de toegangen daarheen door Duitse wachten waren bezet en terwijl hij was gekleed in burgerkleren met de verzetssarmband en slechts was bewapend met een revolver en slechts werd bijgestaan door een Amerikaans parachutist, van het viaduct aan de Graafseweg naar een seinpost, welke nog korttevoren door Duitsers was bezet, te sluipen. Toen deze onbezet bleek, wederom gevolgd door de Amerikaanse parachutist, die ook verder zijn optreden dekte, ongezien een der perrons van het station te naderen en uit een zich aldaar bevindende vijandelijke trein een karabijn, munitie en enige handgranaten te bemachtigen. Daarna weder vooropgaande zich op uiterst behoedzame wijze naar de geluidsversterker-installatie op het 2e perron te begeven. Vervolgens door, na deze luidspreker in werking te hebben gesteld, een dreigend bevel te geven aan de vijandelijke bezetting van ongeveer 40 man van het station, die juist aan het eten was, om zich over te geven, waarna de parachutist met zijn automatisch wapen vlakbij de microfoon vuur afgaf, met het resultaat dat de gehele vijandelijke bezetting in paniek het station uitvluchtte.
Tenslotte door zich met de parachutist naar een meer Westelijk gelegen punt van het station te begeven, aldaar enige vijanden met vuur te verdrijven en het station te blijven bezetten todat zij zich moesten terugtrekken toen op het station van de Noordelijke oever van de Wal zwaar en goedgericht vijandelijk artillerievuur werd ontvangen en het station opnieuw door een sterke vijandelijke afdeling werd bezet.

Bron: BL/BK blz. 225 ; met dank aan de heer B. Keers

Heemskerk, Cornelis

Geboren in 1917.
Res-tltn.d.ML (11-09-1946), res-eltn. (11-09-1948).
Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 77 van 22 april 1948
   Tijdelijk benoemd reserve-eerste luitenant van het Wapen der Militaire Luchtvaart

Heeft zich, in verband met vijandige actie, door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend, door het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland, waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt.

Bron: NRLL 1956 blz. 438 ; met dank aan de heer B. Keers

Heemstra, Theodore Willem Lodewijk baron van

Geboren te Sassenheim op 27 maart 1883. Gefusilleerd op de IJsselkade te Zutphen op 31 maart 1945.
Bekende onderscheidingen: VZK

Verzetskruis 1940-1945
   K.B. no. 17 van 7 mei 1946 (postuum)
   Hoofdingenieur van het Seinwezen van de Nederlandse Spoorwegen
   Wegens:

Voor onder gevaarlijke omstandigheden betoonden moed, inititatief, volharding, offervaardigheid en toewijding in den strijd tegen den overweldiger van de Nederlandsche onafhankelijkheid en voor het behoud van de geestelijke vrijheid,
daarbij in hem eerende een der uitingsvormen van het verzet, dat in zijn veelzijdige activiteit van 15 Mei 1940 tot 5 Mei 1945 in stijgende mate den vijand heeft geschaad en op onvergetelijke wijze tot de bevrijding van het Vaderland heeft bijgedragen.

Bron: VZK blz. 90 ; www.ogs.nl

Heer,ir. Jan Jocobus de (Jacobus?)

Geboren op 14 november 1920.
Bekende onderscheidingen: MoF.bp,KMC

Medal of Freedom with bronze palm (US)
   ? ; uitgereikt te Amsterdam op 21 november 1946
   Burger, woonachtig te Veldhuizen

King’s Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   23 april 1947
   Uitgereikt door Sir Philip Nicholls op het Binnenhof te 's-Gravenhage op 8 juli 1948
   Student, Sliedrecht (Delft?)

Bron: Dagblad voor Amersfoort, 21 november 1946 ; Nieuwe Leidsche Courant, woensdag 7 juli 1948, blz. 1 (NB. geeft woonplaats als Delft)

Heer, P. de

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 6 van 1 juni 1944
   s.s. 'Stad Vlaardingen'

Bron: Koopv. blz. 9,44

Heer-de Bruin, mevrouw Cornelia de

Zie Bruin, C. de

Heerde, ir. Johan Ate van

Geboren op 12 juli 1907.
Legernummer 07.07.12.002 ; res-tltn.d.Gen. (01-01-1932), res-eltn.d.Gen. (31-07-1934).
Bekende onderscheidingen: KV,KMC

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 17 van 20 januari 1953
   Reserve-majoor van het Wapen der Genie

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend als een der oprichters van het Legioen Oud Frontstrijders.
Toen in 1941 samenwerking tussen verschillende verzetsorganisaties hard nodig bleek, wist hij de fusie van het L.O.F. (Legioen Oud Frontstrijders) met de O.D. (Ordedienst) zodanig te bevorderen dat bij zijn arrestatie in November 1941 van volledige samenwerking kon worden gesproken.
Met de eerste in NEDERLAND opererende geheime agenten nam hij contact op en gaf zijn spionnage-berichten door. Speciaal ten aanzien van het vliegveld Schiphol was hij op spionnage-gebied actief.
Ook saboteerde hij de mogelijkheid voor Duitse vliegtuigen om aldaar nachtlandingen te doen op doeltreffende wijze.
Hij was een pionier in het verzet.

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   18 oktober 1948
   Adjunct-ingenieur van de Dienst der Publieke Werken der Gemeente Amsterdam

For service in the Resistance Movement

Bron: Met dank aan de heer B. Keers
Heerde, L.E.A. van

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   G.B. no. 23 van 21 januari 1942
   Monteur 1e klasse der P.T.T.-dienst

wegens het als beheerder van het radiostation te Sorong tijdens een zwaar bombardement zonder acht te slaan op het gevaar voor eigen leven op zijn post te blijven, de radioverbinding met Ambon voortdurend in stand houden en het gehele verloop van het bombardement zonder hapering uitseinen.

Bron: met dank aan H.J. Huisman

Heerde-Smid, mevrouw Annegien M. van

Zie Smid, A.M.

Heeremans, J.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 13 van 29 januari 1943
   Tweede machinist ter Koopvaardij, aan boord van het s.s. 'Suriname'

die als tweede machinist van het s.s. “Suriname”, dat op 23 Februari 1941, te omstreeks 18.30 ure, door 2 Duitsche bommenwerpers met brisantbommen en mitrailleurvuur werd aangevallen, onder gevaarvolle omstandigheden moedig is opgetreden bij het treffen van de noodige voorzieningen in de machinekamer, zoodat de machines ongestoord in werking bleven, mede als gevolg waarvan het schip voor de ondergang werd behoed.

Bron: BL/BK blz. 254

Heerschop, P.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 15 van 7 februari 1948
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 255

Hees, dr. C.A. van

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 70 van 12 september 1947
   Reserve-officier van gezondheid

Bron: BL/BK blz. 255

Hees, G.J. van

Geboren op 21 oktober 1920.
Legernummer 20.10.21.010.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 21 van 11 september 1951
   Dienstplicht sergeant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door, nadat op 17 September 1944 Amerikaanse parachutisten in de omgeving van NIJMEGEN waren geland, zich kort daarna bij een oprukkend onderdeel er van te melden en zijn hulp aan te bieden, o.a. als gids.
Voorts door in de avond van 17 September 1944, aan het hoofd van een Amerikaanse colonne, deze te gidsen in de richting van het centrum van NIJMEGEN, waarbij hij, toen hij per rijwiel alleen naar voren ging, door de vijand werd gevangen genomen.
Vervolgens door op gedurfde wijze uit een vijandelijke commandopost te ontvluchten toen daar door het optreden van een Amerikaans detachement verwarring ontstond.
Daarna zich op 18 September 1944 weer te voegen bij de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten te NIJMEGEN en zich op 19 September te melden bij een Amerikaans onderdeel in SIONSHOF bij NIJMEGEN en toen gidsen werden gevraagd voor het begeleiden van Britse tanks, zich onmiddellijk vrijwillig daarvoor te melden.
Tenslotte door, nog steeds in burgerkleren gekleed, op een Britse tank gezeten, deze in de richting van de WAALBRUG te gidsen en toen de aanval wegens vijandelijk vuur niet verder kon worden doorgezet, waarbij hij licht werd gewond, toch aan de verdere strijd te blijven deelnemen.

Bron: BL/BK blz. 255 ; met dank aan de heer B. Keers

Hees, ir. Robert Theophile

Geboren te Probolinggo op 13 juni 1906. Overleden te Makasser op 14 september 1942.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 68 van 1 april 1947 (postuum)
   Reserve-eerste luitenant der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 225 ; www.ogs.nl

Heesakkers, A.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 6 van 22 juni 1948
   Dienstplichtig sergeant van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 225

Heesters, Pieter Jan Jozef

Bekende onderscheidingen: MBE

Honorary Member of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   Britse Koninklijke Goedkeuring van 31 januari 1948
   Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. ? van 14 juli 1948
   Major (4029), Netherlands Army Military Administration

Because of his expert knowledge of postal, telephone and telegraph matters, Major HEESTERS was appointed as a civilian Liaison Officer to SHAEF, to whom he was able to give much useful information on the state and means of PTT communications in HOLLAND. He was commissioned as Captain in the Netherlands Army in Apr 44 and promoted to Major on 1 May 45 and selected by SHAEF to plan the setting up of the Allied Censorship Group, NETHERLANDS. He arrived in HOLLAND on 20 Sep 44 and prior to the commencement of Censorship Operations, acted in an advisory capacity to 21 Army Group Signals.
Censorship operations were started at EINDHOVEN at the beginning of Nov 44, and although Col DEVRIEZE was nominally incharge, Major HEESTERS was responsible for the actual running of the Censorship Station. He was given command of this organisation when it transferred to AMSTERDAM in Jul 45. During operations in North West Europe Major HEESTERS was responsible for the implementation, in the NETHERLANDS, of all SHAEF directives with reference to postal, telephonic and telegraphic communications.
His Censorship organisation was instrumental in supplying much information of Intelligence value to the Allies. Since the cessation of hostilities in EUROPE, the Censorship organisation has become somewhat smaller, but it is still an efficient organisation functioning for the benefit of the Netherlands Government as well as the Allied Occupational authorities in GERMANY.
Personnel under the command of Major HEESTERS have always been characterised by a spirit of loyal co-operation and this is largely due to the example set by Major HEESTERS himself, who has spared no effort in securing a maximum output from the organisation under his command.

Bron: PRO WO 373/155 ; Allied Awards to the Dutch [357]

Heezemans, A.W.

Geboren op 3 november 1913.
Res-sgt.d.ML, res-tltn.-wnr. (28-10-1943 KB 13 miv. 15-10-1943), res-eltn. (01-04-1948).
Bekende onderscheidingen: VK,OHK.1

Vliegerkruis
   K.B. no. 8 van 14 september 1944
   Reserve-tweede luitenant-waarnemer van het Wapen der Militaire Luchtvaart
   Wegens:

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: VK blz. 234 ; NRLL 1956 blz. 437

Heezen, Johan Dirk

Geboren te Dinxperlo op 2 mei 1919. Gesneuveld te Overschie op 14 mei 1940.
Bekende onderscheidingen: BL,OHK.1

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 6 van 9 mei 1946 (postuum)
   Dienstplichtig soldaat bij het M.E. 1-I R.H.M.

Bron: BL/BK blz. 225 ; www.ogs.nl

Heffelaar, Johannes Bernardus

Overleden te Amsterdam op 17 januari 2004.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 10 van 27 januari 1948
   Sergeant-majoor-instructeur der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 225 ; Brons no. 48 blz. 36

Heg, Aart van de

Geboren op 15 november 1908.
Bekende onderscheidingen: MoF,KMC

Medal of Freedom (US)
   ? ; uitgereikt te Utrecht op 12 maart 1947
   Burger, woonachtig te Barneveld

King's Medal for Courage in the Cause of Freedom (GB)
   27 november 1947
   Farmer, Barneveld

Bron: Netherlands Master List: Grade 4 (NA) blz. 22 ; met dank aan de heer J. Howes

Hegeman, P.J.E.

Bekende onderscheidingen: -

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 16 juli 1940
   Ingetrokken bij K.B. no. 5 van 12 februari 1942, wegens: "desertie in tijd van oorlog"
   Bediende-zeemilicien (3388)

voor het verrichten van uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog jegens het Vaderland, te weten, op den 10den Mei 1940 zijn dienst op Onze torpedoboot “Z 5”, welke torpedoboot te Rotterdam den overgang van de Duitsche troepen van den zuidelijken naar den noordelijken Maasoever over de Maasbrug moest bemoeilijken, onder heftig mitrailleur- en lichtgeschutvuur met kalmte en nauwgezetheid verricht, waardoor hij medegewerkt heeft, dat het schip, waarop 7 opvarenden tijdens deze actie werden gewond, niet dan nadat de munitie was opgeschoten, zonder verdere schade kon worden teruggetrokken.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034, 9037

Hegemans, Gerardus Johannes

Geboren te Dordrecht op 12 maart 1907. Omgekomen op de Middellandse Zee, aan boord van het s.s. 'Slamat' op 27 april 1941.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 35 van 19 juli 1948 (postuum)
   Magazijnmeester ter Koopvaardij

Bron: BL/BK blz. 255 ; www.ogs.nl

Hehanussa, Frederik

Geëxecuteerd te Sibolangit, Sumatra, op 15 november 1943.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 10 van 21 december 1949 (postuum)
   Ambonees sergeant der eerste klasse van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: VOA blz. 57

Hei, G. la

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 3 van 3 december 1942
   Stuurman ter Koopvaardij, aan boord van het m.s. 'Nautilus'

Bron: Koopv. blz. 10,38

Heida, Harmen

Geboren te Wymbritseradeel op 4 november 1913. Overleden te Noordoostpolder op 15 mei 2003.
Bekende onderscheidingen: KV,OHK.2,DIG,O.3b,MoF.bp

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 12 van 19 juni 1945
   Gezagvoerder ter Koopvaardij, aan boord van het m.s. 'Tromp'

die als kapitein van het, in de Downs voor anker liggende, m.s. “TROMP”, op den 16en Januari 1945, van moedig en voortvarend optreden blijk gaf bij het onverwijl ter hulp snellen van het in brand geraakte Amerikaansche vrachtschip “JAMES HARROD” ondanks het gevaar eener ontploffing van het fel brandende en met benzine geladen schip, als gevolg waarvan 10 leden der bemanning konden worden gered.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9051 ; NOO/467 ; Leeuwarder Courant, 15 mei 2003

Heide, P.H. van der

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 16 juli 1940
   Korporaal-konstabel (8062)

voor het verrichten van uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog jegens het Vaderland, te weten, op den 10den Mei 1940 zijn dienst op Onze torpedoboot “Z 5”, welke torpedoboot te Rotterdam den overgang van de Duitsche troepen van den zuidelijken naar den noordelijken Maasoever over de Maasbrug moest bemoeilijken, onder heftig mitrailleur- en lichtgeschutvuur met kalmte en nauwgezetheid verricht, waardoor hij medegewerkt heeft, dat het schip, waarop 7 opvarenden tijdens deze actie werden gewond, niet dan nadat de munitie was opgeschoten, zonder verdere schade kon worden teruggetrokken.

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; BL/BK blz. 255

Heidema, Roelof

Geboren te Zevenhuizen op 24 maart 1920. Overleden te Neuengamme (Duitsland) op 10 maart 1945.
Bekende onderscheidingen: BOK.p,MWB,MHB

Oorlogskruis 1940 met palm (B)
   Uitgereikt te 's-Gravenhage op 25 september 1954
   Burger, woonachtig te Leek

Bron: ARA 2.05.118 inv. 2570 ; Nieuwe Leidsche Courant, woensdag 29 september 1954, p. 6 (N.B.: Spreekt tevens van LII.5p)

Heiden, Adriaan Josef van der

Geboren te Uden op 13 maart 1918. Overleden te Oosterhout op 29 mei 2004.
Bekende onderscheidingen: ON5x,VK.2,OHK.1,OV.3,XV

Vliegerkruis
   K.B. no. 2 van 21 december 1944 (2e toekenning)
   Ingetrokken en gecorrigeerd bij K.B. no. 10 van 24 februari 1945
   Sergeant-majoor-vlieger-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. No. 18 (N.E.I.) Squadron

Vliegerkruis
   K.B. no. 3 van 6 januari 1944
   Sergeant-majoor-vlieger-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. No. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: VK blz. 132,234 ; overlijdensadvertentie De Telegraaf dd. 2 juni 2004 (NB.: claimt VK.3)

Heiden, Simon ("Siem")

Geboren te IJsselmonde op 12 maart 1905. Overleden te Rotterdam op 3 augustus 1993.
Nam in 1928 als schaatser deel aan de Olympische Winterspelen te St. Moritz.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 10 van 13 november 1946
   Dienstplichtig korporaal van het Wapen der Genie

Bron: BL/BK blz. 225 ; www.sport.nl

Heikoop, W.J.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 25 van 9 december 1949
   Eerste luitenant der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, bij het R.A.A.F. No. 18 (N.E.I.) Squadron

Bron: VK blz. 234

Heiliger, Josef

Bekende onderscheidingen: BEM

Honorary British Empire Medal (Civil Division) (GB)
   February 1945
   Boatswain, s.s. “Punta Gorda” (Largo Shipping Company Ltd., London S.W.1)

  The tanker “Punta Gorda”, on a voyage from Venezuela to San Nicolas, Aruba, collided with the Belgian tanker “Ampetco”, on 18th September 1944.
  The “Punta Gorda”, which was carrying a cargo of crude oil, caught fire and sank. The “Ampetco” was also set on fire and badly damaged. The loss of life was heavy. Of a crew of twenty-five on board the “Punta Gorda”, only five were saved.
  Boatswain Heiliger displayed gallantry of high order throughout. When the collision occurred he made outstanding attempts to get the boats and rafts away. Meanwhile, a fireman, seeing that the ship was in flames and fearing she would be destroyed, had jumped in to the water without life jacket, and had got in difficulties. The ship, circling and out of control, passed close to the fireman, who, seeing a boom projecting from the ship’s side, clutched at it and tried to get back on board. Boatswain Heiliger, hearing cries for help, helped him back on board in an exhausted condition. By this act the Boatswain sacrificed a chance of safety in a boat which he had just launched. The fire was now spreading rapidly and, as the ship was sinking, both men were forced to take to the water, over which burning oil was spreading. Once more the fireman was in difficulties, and although there was every incentive to get away as far as possible from the spreading burning oil, Boatswain Heiliger, swam to a life preserver in the vicinity and brought it to the exhausted fireman. Some forty five minutes later both men were rescued by a patrol boat.
  But for the brave actions of Boatswain Heiliger, in going to the help of his shipmate, there is little doubt that he would have lost his live.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 760

Heimans, Theodoor

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 26 van 12 november 1947
   Reserve-officier van gezondheid der eerste klasse van de geneeskundige dienst der Koninklijke Landmacht

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden op 13 Mei 1940 als Regimentsarts van het 29e Regiment Infanterie bij een tegenaanval nabij Achterberg (Noord van Rhenen) met zijn auto onder zwaar vijandelijk vuur voor de eigen voorste linie uit naar een hulpverbandplaats te rijden, toen hij vernam, dat aldaar nog eigen gewonden waren achtergebleven.
Bij deze tocht op de vijand stuitend, bevuurd en gevangen genomen. Niettemin tot de hulpverbandplaats weten door te dringen en aldaar de eigen krijgsgevangen gewonden ondanks herhaalde bedreiging door de vijand te behandelen.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Heines, G.J.M.J.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 21 juni 1949
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 255

Hekhuizen, Gerrit

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 2 van 15 juni 1946
   Dienstplichtig korporaal van het Wapen der Artillerie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in den strijd tegenover den vijand onderscheiden, door op 10 Mei 1940, hoewel bankwerker zijnde bij het 13e Bt.Lu.A. nabij het vliegveld Ypenburg, na het luchtbombardement op de batterij, en nadat deze omsingeld werd door parachutisten onder hevig vijandelijk vuur de stukken voor den vijand onbruikbaar te maken; zich vervolgens aangesloten bij een andere afdeeling en zeer actief deelgenomen aan de bestorming van huize Leeuwenburg (Dorrepaal) aan de Vliet, daarbij den Commandant op den voet volgend en het eerst een door den Duitschers vastgehouden kelder binnengedrongen.

Bron: BL/BK blz. 225

Helaha, S.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 21 maart 1944
   Inheems matroos 1e klasse der Koninklijke Marine, aan boord van Hr.Ms. 'Soemba'

Bron: BL/BK blz. 255

Helderman, G.C.M.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 5 van 21 juni 1949
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 255

Helfrich, Conrad Emile Lambert

Geboren te Semarang (Nederlandsch-Indië) op 11 oktober 1886. Overleden te 's-Gravenhage op 20 september 1962.
Adb.1 (16-09-1907), LAdm. (25-08-1945), pensioen 01-01-1949.
Bekende onderscheidingen: NL.1,ON.3x,E.1,OHK.2,OV.1,XL,IM.1948,Mk,KCB,VM.5

Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw
   K.B. no. 1 van 24 december 1942 (Vlootorder no. 73 van 1942)
   Vice-admiraal

Honorary Knight Commander in the Military Division of the Most Honourable Order of the Bath (GB)
   2 december 1942
   Vice-admiraal

Virtuti Militari 5th class (PL)
   1942 ; kruis nr. 9146
   Vice-admiraal

Bron: Wo.1386 ; Virtuti blz. 558,661

Helfrich, Jan Eduard

Geboren te Tanah Radja op 9 maart 1921. Overleden te Juneau, Alaska, op 21 augustus 1966.
OVL.3 (01-09-1943), OVL.2 (01-03-1945).
Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 64 van 18 oktober 1945
   Officier-vlieger der tweede klasse bij de Marine Luchtvaartdienst, bij het detachement Vliegkampschepen

Bron: VK blz. 234 ; NKM 1947 blz. 69

Hellegers, A.W.V.N.

Bekende onderscheidingen: VK

Vliegerkruis
   K.B. no. 15 van 2 juni 1945
   Reserve-sergeant-vlieger

Gedurende geruimen tijd bij het 320e Squadron R.D.N.A.S. van Onzen Marine Luchtvaartdienst in het Vereenigd Koninkrijk, in oorlogsvluchten tegen den vijand, blijk gegeven van moed, bekwaamheid, volharding en plichtsbetrachting.

Bron: VK blz. 234

Hellema, Johan Dirk Antoon

Geboren te Zaandam op 24 mei 1896. Overleden te Obdam op 10 februari 1945.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 61 van 5 mei 1953 (postuum)
   Papierwarenfabrikant, lid van het verzet

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden onderscheiden als transporofficier in Gewest 11 O.D. (Ordedienst) - Noord-Holland, benoorden het IJ, in het halfjaar na Augustus 1944 toen de zogenaamde "droppings" van wapenen in de kop van Noord-Holland, in het bijzonder in de Wieringermeer polder, aanzienlijke afmetingen begonnen aan te nemen. Met vernuftige technische hulpmiddelen en camouflage wist hij dit vervoer, dat hoofdzakelijk te water moest geschieden, in goede banen te leiden, zodat geen voorraden verloren zijn gegaan. Het vervoer had plaats niet alleen in het Gewest doch ook naar omliggende gewesten, in hoofdzaak naar Gewest 10 (AMSTERDAM).
Door een noodlottig toeval werd hij 9 Februari 1945 gearresteerd en de volgende dag gefusilleerd.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; BL/BK blz. 225 ; www.ogs.nl

Helleman, C.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 29 van 12 mei 1951
   Tijdelijk aangesteld dienstplichtig korporaal van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door, na zich reeds in 1942 geheel vrijwillig te hebben gemeld voor indeling bij een Brits zogenaamd “Commando” of ander onderdeel, op 17 September 1944, ingedeeld bij het Britse Border Regiment, behorende tot de 1st British Airborne Division, in de omgeving van OOSTERBEEK uit de lucht te landen en met de paratroepen op te rukken in de richting van ARNHEM.
Voorts door aan de verdere strijd tegen de overmachtige vijand, nagenoeg steeds onder zwaar vijandelijk vuur, nabij OOSTERBEEK deel te nemen, waarbij hij werd gewond en tenslotte met de overblijvende troepen de Rijn over te steken waarna hij in NIJMEGEN in een hospitaal moest worden opgenomen.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Hellenberg, L.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 43 van 2 september 1943
   Dienstplichtig soldaat

Bron: BL/BK blz. 255

Hellingman, Cornelis

Geboren te Amsterdam op 27 mei 1894. Overleden te 's-Gravenhage op 21 juni 1979.
LTZ3 (31-07-1915), LTZ2 (31-07-1917), LTZ1 (04-02-1926), KLTZ (14-02-1938), KTZ (15-11-1940), pensioen 01-12-1945
Bekende onderscheidingen: ON.4x,BK,OHK.2,XXX,Mk,DSO

Bronzen Kruis
   K.B. no. 1 van 16 juli 1940
   Kapitein-luitenant-ter-zee

voor het verrichten van uitstekende militaire diensten in tijd van oorlog jegens het Vaderland, te weten, als Commandant der Positie Ymuiden op 14 Mei 1940 de voorbereidende vernietigings- en afsluitmaatregelen onder tegenwerking door middel van vijandelijke vliegtuigen, koelbloedig en vastberaden uitgevoerd, zoodat het gebruik van de haven door den vijand in den eersten tijd uitgesloten moet worden geacht.

Distinguished Service Order (GB)
   1941    Verlof verleend tot aannemen en dragen bij K.B. no. 2 van 20 januari 1942
   Kapitein-ter-zee-titulair (01634), commander of the Portsmouth Submarine Service

Bron: ARA 2.02.14 inv. 9034 ; BL/BK blz. 255 ; Wo.1634

Hellings, J.E.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 1 van 8 augustus 1941
   Gezagvoerder ter Koopvaardij, kapitein van het s.s. 'Moena'

die als gezagvoerder en leden van de bemanning van het s.s. “MOENA”, dat in de Victoria Docks te Londen lag, toen deze van 7 tot en met 10 September, 1940 aan hevige luchtbombardementen bloot stond, onder zeer gevaarvolle omstandigheden moedig optraden, tengevolge waarvan het eigen schip behouden bleef, en tevens het m.s. “ABBEKERK” voor verdere averij kon worden behoed.

Bron: Koopv. blz. 9,36

Helmer, zuster Maria Louise (“Moeder Louise”)

Geboren te Amsterdam op 13 mei 1892. Overleden te Eijsden op 1 oktober 1985.
Bekende onderscheidingen: VOA

Verzetsster Oost-Azië 1942-1945
   K.B. no. 46 van 23 mei 1950
   Liefdezuster van de Heilige Carolus Borromeus

Bron: VOA blz. 158

Helmich, Willem

Bekende onderscheidingen:

Oorlogskruis 1939-1945 met gouden ster (F)
   ? ; uitgereikt te Apeldoorn op 9 juni 1950
   Burger, woonachtig te Huissen

Bron: De Gelderlander, Dagblad voor Nijmegen, 9 juni 1950

Helsdingen, A.H.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 3 van 30 maart 1944
   Gezagvoerder ter Koopvaardij

die als kapitein van het s.s. “PRINS WILLEM VAN ORANJE”, gedurende de periode van October 1940 tot November 1942 op moedige en beleidvolle wijze het bevel over zijn schip voerde in gebieden, waar door de oorlogsomstandigheden voortdurend groote gevaren van vijandelijke handelingen werden geloopen.

Bron: ARA 2.16.32 inv. 245 ; Koopv. blz. 9,43 ; Vos blz. 159

Helsdingen, Jacob Pieter van

Geboren te Soerabaja (Nederlandsch-Indië) op 7 maart 1907. Gesneuveld bij Lembang (Nederlandsch-Indië) op 7 maart 1942.
Tltn.d.Inf.KNIL (02-08-1931 GB 2), kpt-vl-wnr ML-KNIL (02-10-1941 KB 7)
Bekende onderscheidingen: MWO.3,VK

Ridder 3e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 5 van 14 juli 1948 (postuum bijgeschreven in het register)
   Kapitein-vlieger-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger
   Wegens:

Na in Februari 1942 om zijn voorbeeldig gedrag benoemd te zijn tot Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde, het zich opnieuw in de strijd onderscheiden door uitstekende daden van moed, beleid en trouw, door in de morgen van 7 Maart 1942 bij de Commandant der Militaire Luchtvaart, ondanks de bij dit Commando als gevolg van zeer sterke Japanse luchtovermacht betaande twijfel aan de mogelijkheid van nog een offensieve inzet, niettemin uit eigen hoge offensieve geest en offerbereidheid getuigende aandrift krachtig te bepleiten de van de Nederlandsch-Indische Luchtvaart laatst overgebleven vier gevechtsklare jachtvliegtuigen voor een verrassende aanval onder zijn bevel in scheervlucht boven het door de Japanners bezette vliegveld Kali-Djati in te zetten, instede van deze vliegtuigen werkeloos op de grond te houden.
Voorts door, toen hem in de plaats daarvan de opdracht werd verstrekt om ter verhoging van het moreel der eigen grondstrijdkrachten tussen Tjiater en Lembang vliegersteun te verlenen, in de middag van 7 Maart 1942 met de drie andere jagers zonder aarzelen op te stijgen hoewel hij de overtuiging had, dat, door de zeer sterke luchtovermacht van de vijand in het desbetreffende gebied, deze vlucht een dodenvlucht gelijk zou worden en hij tevens wist dat de capitulatie van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger zeer aanstaande was.
Tenslotte door, ondanks de overmachtige vijandelijke tegenstand, zijn opdracht te volbrengen en aan de grondstrijdkrachten de beoogde opluchting te verschaffen, waarbij hij zelf sneuvelde.

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 15 van 11 februari 1942 ; ingetrokken bij K.B. no. 5 van 14 juli 1948
   Kapitein-vlieger-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger

Als commandant-voorvlieger van eene afdeeling jachtvliegtuigen op den 23sten en 24sten Januari 1942 duikbomaanvallen uitgevoerd op vijandelijke schepen en ondanks 's vijands lucht- en jagerafweer door beleidvol en moedig optreden, alsmede initiatief, vastberadenheid en koelbloedigheid den vijand zware verliezen toegebracht, hebbende hij daardoor blijk gegeven van uitstekende militaire eigenschappen in den strijd tegen een plaatselijk zeer overmachtigen vijand, zoomede van onverschrokkenheid en kalm beleid in ettelijke gevechten.

Vliegerkruis
   G.B. no. 1z van 27 januari 1942
   Kapitein-vlieger-waarnemer der Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger

als commandant voorvlieger patrouille jachtvliegtuigen op onverschrokken wijze luchtgevecht aangegaan met overmachtigen vijand en daarbij vijandelijk jachtvliegtuigen afschieten.

Bron: Maalderink blz. 202 ; MWO-KLu blz.43-45 ; VK blz. 118,234 ; KNIL blz. 45,65 (spreekt bij MWO.4 van januari 1942) ; www.ogs.nl

Helsdingen, Willem Pieter Gerardus van

Overleden te Leidschendam op 3 februari 2007.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 44 van 30 december 1946
   Schrijver bij de Koninklijke Marine

Bron: BL/BK blz. 255 ; Brons nummer 59, blz. 24

Helvert, Hendrik Adrianus van

Bekende onderscheidingen: BL,MM

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 7 van 12 juli 1945
   Dienstplichtig korporaal van het Wapen der Infanterie, bij de Koninklijke Nederlandse Brigade 'Prinses Irene'

Military Medal (GB)
   09-1945
   Corporal (1923), No. 1 Independent Company, Royal Netherlands Brigade
   De voordracht luidde als volgt:

Cpl. Van Helvert was i/c a 2" Mortar during the enemy attack on HEDEL on 25 April 45. Although constantly under heavy mortar and small arms fire and later almost completely surrounded by enemy, he maintained his mortar in action most effectively until he was wounded.
His determination and gallantry was a fine example to the remainder of the platoon and did much to hold what threatened to be a dangerous enemy breakthrough.

Bron: PRO WO 373/155, WO 373/187 ; BL/BK blz. 225

Helvoirt, Pieter Wilhelm Theodoor van

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 77 van 22 april 1948
   Dienstplichtig sergeant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden, door op 10 Mei 1940, als commandant van enige, slechts met geweren bewapende, infanteristen, uit een open loopgraaf nabij kazemat 141 te GRUBBENVORST aan de Maas op onverschrokken wijze, onder zwaar vijandelijk artillerie- en mitrailleurvuur, de strijd aan te binden tegen vijandelijk afdelingen, die trachtten de Maas aldaar over te gaan; daarbij de vijand zware verliezen toe te brengen, totdat hij zwaar werd gewond.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Hemert, Adriaan Johan van

Geboren te Dordrecht op 14 februari 1900. Overleden te Wassenaar op 16 augustus 1958.
LTZ.3 (17-08-1920), LTZ.1 (01-11-1930), pensioen en LTZ.1 KMR (01-08-1948), e.o. 01-01-1951.
Bekende onderscheidingen: OHK.2,XXX,Mk,OBE

Honorary Officer of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire (GB)
   ? ; uitgereikt te 's-Gravenhage op 8 juli 1948
   Luitenant-ter-zee der eerste klasse

Bron: KIM.1773 ; Dagblad voor Amersfoort, woensdag 7 juli 1948, blz. 4.

Hemert, Gerard John van

Geboren te Brooklyn, Verenigde Staten, op 28 april 1920. Gefusilleerd te Mauthausen, Duitsland, op 6 september 1944.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 33 van 2 mei 1953 (postuum)
   Geheim agent bij het voormalig Bureau Bijzondere Opdrachten der Nederlandse Regering

heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden als agent van een geheime inlichtingendienst, die hem tijdens de jaren 1940-1945 uitzond naar door de vijand bezet gebied, alwaar hij onder uiterst moeilijke omstandigheden een levensgevaarlijke taak had te vervullen, die door vijandelijke tegenactie tenslotte tot zijn dood leidde.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; www.ogs.nl

Hemert, John Eric von

Bekende onderscheidingen: BL,MoF.sp

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 24 van 14 december 1949 (postuum)
   Reserve-kapitein van het Wapen der Artillerie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door in het najaar van 1942 als medewerker toe te treden tot een belangrijke verzetsgroep, welke militaire inlichtingen doorgaf, in bezet Nederland, met opdracht een deel van deze groep te organiseren.
In het bijzonder door deze opdracht, ondanks vele arrestaties, op zeer goede wijze uit te voeren en vele goede inlichtingen te verschaffen, persoonlijk leiding te geven bij de organisatie van zijn radiodienst, het afwerpen van wapens en het uitzoeken van daartoe geëigende terreinen, totdat hij begin Maart tengevolge van het bombardement van ’s-Gravenhage overleed.
Door dit optreden belangrijke diensten te bewijzen aan de Geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse Regering.

Medal of Freedom with silver palm (US)
   ? ; uitgereikt te Amsterdam op 7 mei 1953 (postuum)
   Burger, lid van het verzet

... for their outstanding services in underground activities connected with the organized civil and Armed Forces resistance movement in Holland during the period of occupation of that country by the Germans, from 7 December 1941 to include various dates of such meritorious service leading to the liberation in May 1945. ...

Bron: BL/BK blz. 225 (NB.: staat niet vermeld op de website van de Oorlogsgravenstichting) ; met dank aan de heren B. Keers en P.J. Schlegel

Hemert, Pieter Lodewijk van

Geboren te Soemenep op 1 maart 1905. Overleden te Singapore op 17 juni 1945.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 20 van 13 september 1947 (postuum)
   Kapitein der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 255 ; KNIL blz. 45 ; www.ogs.nl

Hemmes, Rudolf W.

Geboren op 20 juni 1923.
Tltn. (01-11-1947), eltn. (15-02-1949), kapt. (16-11-1951), maj. (01-05-1958), ltkol. (01-11-1963), kol. (01-11-1970), cdre.
Bekende onderscheidingen: NL.3,ON.4x,KV,OHK.2,VHK,XXV,KLO,EL.5,S3945,FGS,DM,WM2

Chevallier de la Légion d´Honneur (F)
   ? ; uitgereikt door de Franse president Chirac tijdens de internationale herdenking in Arromanches in Normandië op 6 juni 2004
   Generaal-majoor buiten dienst, voorzitter van de Vereniging van Oud-Strijders van de Prinses Irenebrigade

Bron: VHK blz. 124 ; NRLL 1974 blz. 3,7 ; Met dank aan Ronny van Hoften