Terug naar Decorati
Terug naar de index

Onderscheidingen aan Nederlanders voor de Politionele Acties 1945-1951

Tamboto - Vriens

Tamboto, A.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 32 van 30 november 1949
   Sergeant-majoor-instructeur der infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger, stamboeknummer 21799

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door op 12 Februari 1949 met zijn peloton een zuiveringsactie uit te voeren in de omgeving van de onderneming Rajap (in het Djemberse, Oost-Java).
In het bijzonder door, toen zijn patrouille door verdekt opgestelde sluipschutters werd beschoten, deze door vuur te verjagen en te achtervolgen. Vervolgens door de achtervolging over ongeveer 1½ km voort te zetten, waarna op een plotselinge sterke vijandelijke weerstand van zware mitrailleurs en mortieren werd gestuit, de vijandelijke benden, zonder zelf verliezen te lijden, uiteindelijk te noodzaken in paniekstemming te vluchten onder achterlating van 12 gesneuvelden, één gevangene, wapenen en munitie.
Daartoe tijdens een vuurpauze één van zijn groepen een misleidende opstelling te doen innemen, welke ’s vijands vuur en aandacht vasthield en met de rest van zijn peloton, op onverschrokken en bekwame wijze, een omtrekkende beweging te maken waardoor hij de vijand in de rug kon aanvallen.

Bron: ARA 2.02.20 inv. 9855 ; Meijer (1990) p. 283

Texier, Jan Hermanus

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 77 van 22 april 1948
   Tijdelijk benoemd reserve-eerste luitenant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden, door op 15 Augustus 1947, tijdens een gevechtsactie tegen terroristische benden in de omgeving van SOEMOEWONO (Midden-Java), als commandant van het voorpeloton, dit onder zwaar vijandelijk vuur, door zijn onverschrokken voorbeeld, telkens opnieuw te laten oprukken.
Door, toen de achter zijn peloton volgende compagnie tot twee malen toe, tengevolge van het hevige vijandelijke vuur halt hield, nochtans het vuuroverwicht op de vijand weten te verkrijgen, waardoor de afvoer van gewonden mogelijk werd.
Voorts daarna, tot het bereiken van de brug over de kali Ringin, onder ’s vijands zwaar mitrailleurvuur, met een brengroep en brancarrier oprukkend, toen de brenschutter dodelijk werd getroffen, zelf zolang met diens brenmitrailleur te vuren, dat het hem in een vijandelijke vuurpauze mogelijk was, nar de rest van zijn peloton terug te keren en dit naar de voorste lijn te brengen, tijdens welke handeling hij op twee plaatsen ernstig werd gewond.

Bron: Meijer (1990) p. 234 ; met dank aan de heer B. Keers

Thimister, N.A.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 6 van 22 juni 1948
   Soldaat der eerste klasse-oorlogsvrijwilliger-ziekenverzorger bij de Militair Geneeskundige Dienst

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door op 17 Juni 1947 als soldaat-ziekenverzorger tijdens hevige gevechtsacties tegen terroristische benden bij Pakenkoelon (Regentschap Modjokerto, Oost-Java), na eerst onder vijandelijk sluipschuttervuur een gewonden soldaat de eerste hulp te hebben verleend, een open terreingedeelte van ongeveer 50 meter onder vijandelijk mitrailleur-vuur over te steken teneinde een tweede zwaar gewonde soldaat te verplegen en te helpen afvoeren.
Voorts door, toen wederom twee soldaten werden gewond, opnieuw onder vijandelijk vuur te hulp te snellen en hen onder uiterst moeilijke en gevaarvolle omstandigheden te verbinden en te helpen afvoeren.
Tenslotte, toen een vijfde man zwaar werd gewond, zich wederom in de vuurzône te begeven om deze te verbinden en in veiligheid te helpen brengen.

Bron: Meijer (1990) p. 234

Thijssen, H.H.

Geboren op 22 september 1923.
Legernummer 23.09.22.001.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 24 augustus 1950
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden op 9 Augustus 1949 tijdens een zeer zware meerdaagse patrouille-actie tegen terroristische benden bij Tjiloetoeng-Girang (West-Java).
In het bijzonder door, toen de patrouille tijdens opsporingspogingen in zeer moeilijk terrein tegenover een 20-tal goed opgestelde, bewapende bendeleden kwam te staan, onder aanvoering van zijn patrouillecommandant en met twee Indonesische soldaten tot de stormaanval over te gaan, met het gevolg dat door deze verrassende en uiterst koelbloedige aanval 18 bendeleden werden veronzijdigd en bovendien elf wapens, benevels vele documenten werden buitgemaakt.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Timotheus, F.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 68 van 1 april 1947
   Timorees sergeant der tweede klasse van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: Meijer (1990) p. 234

Tisna bin Soekardjo

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 32 van 30 november 1949
   Politieagent der eerste klasse bij de veiligheidspolitie in Indonesië

Heeft zich onderscheiden door moedig optreden tegenover de vijand.
Op 3 September 1948 lag het detachement van de veiligheidspolitie te Karangmontjol (regentschap Poerbalingga in Midden-Java) in een verdedigende opstelling tegenover een zich in de aangrenzende desa Bodjongsari bevindende ongeveer 200 man sterke T.N.I. afdeling, in afwachting van militaire bijstand door de zich te Poerbalingga bevindende legerafdelingen.
Nadat door deze afdelingen een aanval op Bodjongsari werd ingezet en een groot aantal vijanden uit deze desa op de open sawah terugtrok, gaf de commandant van politie het bevel tot de stormaanval. Bij deze aanval en de daarop aansluitende gevechten onderscheidde zich vooral de groep van voornoemde inspecteur en vier man, w.o. TISNA BIN SOEKARDJO door grote moed en volharding, waardoor de actie een groot succes werd en de vijand zware verliezen toegebracht werden, terwijl een grote hoeveelheid vuurwapenen en munitie in onze handen viel.

Bron: ARA 2.02.20 inv. 9855 ; Meijer (1990) p. 284

Toekidji

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 32 van 30 november 1949
   Javaans soldaat der tweede klasse van het Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger, stamboeknummer 30430

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door op 13 October 1948, toen een patrouille van 6 man onder bevel van een officier nabij Lau Boeloe (Sumatra’s Oostkust) in een vijandelijke hinderlaag liep, waarbij al dadelijk drie man, waaronder de officier-commandant, sneuvelden, met de overgebleven sergeant en andere soldaat moedig stand te blijven houden, waarbij de vijfvoudige overmachtige vijand werd bestookt met geweervuur en handgranaten.
Vervolgens door hun onverschrokken optreden in een gevecht, hetwelk een half uur duurde, de vijand te misleiden door het te doen voorkomen alsof zij over mortieren beschikten, er in te slagen de vijand te verdrijven, zodat door dit moedig en beleidvol optreden de gesneuvelden konden worden afgevoerd en geen wapens verloren gingen.

Bron: ARA 2.02.20 inv. 9855 ; Meijer (1990) p. 284

Tolo

Geboren te Tjililitan Batavia (Nederlands-Indië) op 9 maart 1913. Overleden te Ede op 8 januari 1968.
Vrijw.sld.d.Art.KNIL (14-01-1935), kann1.d.Art.KNIL (15-02-1938), buitengewone bevordering tot sgt.d.Art.KNIL (09-09-1946), Wmr.d.Art.KL (26-07-1950), Wmr1.d.Art.KL (01-01-1952)
Bekende onderscheidingen: MWO.4,OV.3,Z.Med.

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 23 van 16 september 1948
   Sergeant der Artillerie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
   Wegens:

Het zich in de strijd onderscheiden hebben door uitstekende daden van moed, beleid en trouw te bedrijven tijdens de politiële actie in Midden-Java, waarbij hij als sergeant bij de Inlichtingendienst van Infanterie I was ingedeeld.
In het bijzonder door:
1e. op 3 Augustus 1947, slechts vergezeld van een burgerklerk tevens tolk en helper, in de nabijheid van Tegal tot 25 km. diep in het vijandelijke gebied binnen te dringen om inlichtingen in te winnen; hierbij onverwachts stuitende op een terroristen-patrouille, een gevecht aan te gaan, waarbij twee terroristen sneuvelden en een T.R.I.-sergeant gevangen werd gemaakt, van wie zodanige inlichtingen werden verkregen, dat de enige dagen later uitgevoerde zuiveringsactie een volledig succes werd;
2e. op 16 October 1947 als Commandant van een patrouille van drie man een gewapende vijandelijke post te overvallen en gevangen te maken en vervolgens in de kampong Pegoedan vijandelijke correspondentie in beslag te nemen; voorts door, ondanks daarna plotseling en van onverwachte zijden te zijn aangevallen, na hevige gevechten door te breken en zijn patrouille evenals de correspondentie veilig terug te brengen;
3e. op 1 December 1947 wederom als Commandant van een patrouille van drie man, in kampong Godang een woning, waarin vier kwaadwilligen werden aangetroffen, te overrompelen en een belangrijk document, een revolver en karabijn buit te maken.

Bron: Maalderink (1982) p. 321

Trieling, Carel Lodewijk

Geboren te Bandoeng, Nederlands-Indië, op 23 februari 1917.
Mil.sld. (18-12-1934), mil.brig., groot verlof (16-06-1935), ads.res-off.vh.KNIL (1938), res-vdg. (1939), res-tltn.d.Inf. (06-1941), res-eltn. (1946), res-kapt. (1949), kapt.d.Inf.KL (01-07-1950), maj. (11-1957), ltkol. (10-1963), commandant van het Korps Commandotroepen (15-03-1965).
Bekende onderscheidingen: BL,OHK.1,OV.4,RV.1,XX,UNKOR,UNTSO,KOMM.3a,KWM

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 32 van 30 november 1949
   Sedert tot kapitein bevorderde eerste luitenant der infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden in September 1947 tegen veelal sterkere terroristische benden in Midden-Java, met als belangrijkste acties die tegen kampong Baloeng op 8 september 1947 en tegen kampong Polehan op 19 September 1947.
In het bijzonder door daarbij, optredend als zelfstandig compagniescommandant, hetzij onder bevel van zijn bataljonscommandant, steeds uitnemende aanvoerderseigenschappen te tonen en bij hachelijke situaties snel, doeltreffend en met groot élan op te treden, daarbij bijzondere moed, initiatief en tactisch inzicht te betonen, waardoor hij door het uiterste uit zijn troep te halen belangrijke successen wist te boeken.
Voorts door bij deze acties de vijandelijke benden zware verliezen toe te brengen, terwijl tevens vele wapens, munitie en waardevolle documenten werden buitgemaakt.

Bron: ARA 2.02.20 inv. 9855 ; Meijer (1990) p. 234 ; NRLL 1956 blz. 54

Tuinema, F.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 64 van 14 oktober 1949
   Soldaat eerste klasse-ziekenverpleger-oorlogsvrijwilliger

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door op 30 Juli 1947 als soldaat der 1e klasse ziekenverpleger tijdens de politionele actie tegen terroristische benden bij Ardjosari (Oost-Java) geheel vrijwillig, toen hij vernam, dat er gewonden waren gevallen, zich, hoewel hij tot een ander onderdeel behoorde, naar de voorste lijn te begeven om deze gewonden, die nog steeds onder vijandelijk vuur lagen, te verzorgen en af te voeren.

Bron: Meijer (1990) p. 284

Tupang, Elias Ernst

Geboren op 4 november 1914.
mil.sld.d.KArt.KNIL (12-1936), mil-sgt.d.KArt.KNIL (08-1937), res.tltn.d.Art.KNIL (12-1941), tijd.res-eltn. (02-02-1946), e.o. 22-03-1948, tltn.d.Art. KL (13-03-1956), pensioen 01-12-1961.
Bekende onderscheidingen: BL,VHK

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 75 van 7 januari 1947
   Reserve-eerste luitenant der Artillerie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: Meijer (1990) p. 234 ; VHK blz. 223

Tuwanakotta, H.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 32 van 30 november 1949
   Sergeant-majoor voor speciale diensten bij het Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger, stamboeknummer 89467

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden op 2 October 1947 als commandant van een doorzoekingsgroep van de militaire politie tijdens een zuiveringsactie tegen terroristische benden in het Tjiledoegse (West-Java).
In het bijzonder door geheel uit eigen beweging, tezamen met een bij zijn groep ingedeeld soldaat van de militaire politie, een T.N.I.-groep, die zich op korte afstand ten Zuiden van de kampong Waled Patjiman had teruggetrokken en zich had opgesteld aan de steile oever van de kali Tjisanggarang, zonder zich te bedenken onmiddelijk aan te grijpen en te vernietigen.
Daartoe onder vijandelijk vuur het tussengelegen open terrein stormenderhand te overschrijden, waarop door hen in een gevecht van man tegen man twee terroristen werden gedood en drie overigen tijdens hun vlucht over de kali werden neergeschoten, terwijl tevens twee karabijnen met munitie werden buitgemaakt.
Door dit optreden er veel toe bij te dragen dat de verdere actie gunstig kon verlopen.

Bron: ARA 2.02.20 inv. 9855 ; Meijer (1990) p. 284

Tuyll van Serooskerken, Willem René Albert baron van, heer van Zuylen

Geboren te Zuilen, kasteel Zuylen, op 28 september 1914.
Wijziging van de voornamen Willem René in Willem René Albert bij beschikking rechtbank Utrecht van 29 juni 1927. Adjudant i.b.d. van H.M. de Koningin, luitenant-kolonel der cavalerie b.d., oud-intendant kasteel Drakesteyn
Bekende onderscheidingen: HO.4,BK,Jr

Bronzen Kruis
   K.B. no. 43 van 23 februari 1950
   Ritmeester van het Wapen der Cavalerie

Bron: Meijer (1990) p. 284 ; NA 1980 blz. 123-124

Ulrici, Johan Heinrich Christoffel

Geboren te Bussum op 20 december 1921. Overleden te Mallorca op 29 januari 2005.
Legernummer 21.12.20.012 ; res.tltn.d.Inf. (08-11-1946 KB 13), kpt.d.Inf. (04-08-1953 KB 13), e.o. 07-06-1955 KB 20.
Bekende onderscheidingen: MWO.4,ON.4,VHK,OV.4,MOK

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 19 van 3 oktober 1953
   Kapitein van het Wapen der Infanterie van de Koninklijke Landmacht
   Wegens:

Het zich in de strijd onderscheiden hebben door uitstekende daden van moed, beleid en trouw, door, na reeds tijdens de Duitse bezettingsjaren 1940-1945 bij de K.P. (knokploegen) in het district AMERSFOORT meermalen door het opblazen van spoorlijnen in het Gooi en bij AMERSFOORT loffelijke blijken van moedig optreden tegenover de vijand te hebben gegeven, in het bijzonder in het tijdvak van 13 Maart tot en met 9 Augustus 1949 bij vele acties tegen terroristische benden in West-Java zich onderscheiden door uitstekende daden van moed, beleid en trouw.
Op grond van de door hem in het illegaal verzet in NEDERLAND en bij de luchtlandingsacties in DJOKJA en op SUMATRA in December 1948 betoonde aanvoerderseigenschappen werd luitenant Ulrici in begin 1949 door de toenmalige Territoriaal tevens Troepencommandant van WEST-JAVA tot Commandant aangesteld van de met zijn illegale schuilnaam genoemde gevechtsgroep "Eric".
Aan zijn voortreffelijke, van grote voortvarendheid en onverschrokken doorzettingskracht getuigende leiding van deze maandenlang schier rusteloos voortgezette acties tegen het bendewezen in het Pasoendanse was het te danken dat vele op de voorgrond getreden verzetslieden onschadelijk konden worden gemaakt of gevangen genomen en een aanzienlijke hoeveelheid wapens, munitie en documenten kon worden buitgemaakt, terwijl slechts eenmaal aan eigen zijde twee gesneuvelden te betreuren vielen.

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 6 van 24 augustus 1950
   Ingetrokken bij K.B. no. 19 van 3 oktober 1953
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door in het tijdvak van 13 Maart tot en met 9 Augustus 1949, na eerst op 19 December 1948 aan de luchtlandingsactie in Djokja en op 27 December daaraanvolgende aan de overeenkomstige actie op Sumatra te hebben deelgenomen en, na te zijn benoemd tot Commandant van de Gevechtsgroep “Eric”, verschillende zeer belangrijke acties tegen terroristische benden in West-Java uit te voeren, waarbij het aan zijn voortreffelijke leiding, onverschrokken, voortvarend, onvermoeid, voorbeeldig en bekwaam optreden was te danken, dat vele op de voorgrond getreden verzetslieden konden worden veronzijdigd of gevangen genomen en een aanzienlijke hoeveelheid wapens, munitie en documenten konden worden buitgemaakt, terwijl slechts eenmaal aan eigen zijde twee gesneuvelden vielen te betreuren.
In het bijzonder blonken uit zijn acties:
a. van 8 - 11 April 1949 bij Kampong Leutjang;
b. van 21 - 23 April 1949 bij de Kampongs Tjirabak en Kaboejoetan 2;
c. van 20 - 24 Mei 1949 bij Kampong Telesak 1;
d. van 27 Mei 1949 bij Kampong Tjitjabar (of Tjatjabar);
e. van 10 - 17 Juni 1949 bij de Kampong Mantjagar, Tjinjasak en Tantilam;
f. op 9 Augustus 1949 bij Tjiloetoeng-Girang, toen hij als patrouillecommandant tijdens zijn opsporingspogingen van de schuilplaats van een beruchte bendeleider in zeer moeilijk terrein tegenover een 20-tal goed opgestelde, gewapende bendeleden van diens stafkwartier kwam te staan, op uiterst beleidvolle wijze op te treden en op het juiste ogenblik met de bij zijn patrouille ingedeelde officier-pelotonscommandant en twee Indonesische soldaten, nadat hij een handgranaat had geworpen, tot de stormaanval over te gaan waarbij 18 bendeleden werden veronzijdigd.

Bron: Maalderink (1982) p. 322, VHK blz. 224 ; Overlijdensadvertentie in De Telegraaf dd. 8 februari 2005 (NB.: claimt tevens BL en BK, doch deze zijn ingetrokken bij benoeming MWO4!)

Uyl, H. van

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 43 van 23 februari 1950
   Wachtmeester-oorlogsvrijwilliger van het Wapen der Cavalerie

Bron: Meijer (1990) p. 234

Valen, Aart van

Geboren te Dordrecht op 10 juli 1927. Overleden te Haarlem op 4 februari 2011.
Bekende onderscheidingen: BK,OV.4,G.Med.,DIV

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 22 juni 1948
   Tijdelijk aangesteld huzaar der 1e klasse-oorlogsvrijwilliger

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door op 23 Juli 1947 toen bij een verkenningsstoot vanuit Bodono (Midden-Java) het peloton pantserwagens, waarbij hij was ingedeeld, onder hevig vijandelijk vuur kwam en de motor van de voorste scoutcar afsloeg, zodat hij niet meer kon worden gestart, deze scoutcar te hulp te komen, en onder hevig vijandelijk vuur een sleepkabel te bevestigen, zodat de scoutcar met de inzittenden kon worden weggesleept.

Bron: Met dank aan de heer W.F.J. Elgers

Velsen,mr. Antonius Franciscus van

Geboren te Leiden op 17 november 1917. Overleden te Oss op 18 september 1995.
Tltn.d.Marns. (29-03-1940 KB 41), kol.d.Marns. (09-12-1964 KB 41), e.o. 17-10-1970 KB 61.
Bekende onderscheidingen: MWO.4,ON.4x,OHK.1,VHK,OV.4,XXV,IM.1948,KLO.2,NOC

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 29 van 17 juli 1947 (gewijzigd bij K.B. no. 41 van 25 februari 1957)
   Kapitein der Mariniers
   Wegens:

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden, door op 23 April 1946 als compagniescommandant tijdens de acties tegen de kampongs Balekambang en Wedoroanom (Oost-Java) op voorbeeldige wijze zijn compagnie onder zeer moeilijke omstandigheden aan te voeren door in het schemerdonker deze kampongs op een zodanige wijze aan te vallen, dat de bezetting daarvan, welke was gewapend met verschillende soorten moderne wapens, waaronder een in stelling staande zware mitrailleur, volkomen onder de voet kon worden gelopen, en de vijand zware verliezen werden toegebracht;
door op 2 Mei 1946 in een door hem zeer goed ontworpen actie nabij Ngemboeng en Kemendoeng (Oost-Java) wederom op voorbeeldige wijze zijn compagnie onder vijandelijk vuur aan te voeren.
Toen deze actie door toenemende weerstand dreigde vast te lopen op hoogst bekwame en onverschrokken wijze zijn compagnie, onder het medenemen van een eigen gesneuvelde en enige gewonden, ondanks 's-vijands vuur, waaronder dat van een goed schietende mortier, weten terug te voeren;
Voorts door in het tijdvak van Juli 1946 tot en met Januari 1947 tenminste zeven maanden frontdienst te doen en in dit tijdsbestek met zijn compagnie vele succesrijke gevechten te leveren en wel onder meer bij de acties ter bezetting van Kedamean op 17 Juli 1946, tegen het kampongcomplex van Banjoeoerip op 19 Augustus 1946, ter zuivering van de kampongs ten westen van Driaredja en tegen de vijandelijke bezetting van de Porong-delta in Januari 1947.
Tijdens deze acties ging hij met zijn compagnie de vijand rusteloos te lijf, waardoor hij erin slaagde de overmachtige vijand door goed opgezette aanvallen deels gevangen te nemen, deels te vernietigen, veel wapens en munitie buit te maken of te vernietigen en de verliezen aan eigen zijde te beperken tot enkele doden en gewonden, daarbij blijk gegeven van hoge plichtsopvatting, verstandig beleid, persoonlijk voorbeeld, snelle besluitvaardigheid en juist improvisatievermogen.

Bron: Maalderink (1982), p. 323 ; Heuvel et al. (1985), p. 228 ; Wo.2687 ; overlijdensadvertentie

Vennik, H.Ch.P.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 75 van 27 januari 1947
   Eerste luitenant der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: Meijer (1990) p. 235

Verbeek, A.M.

Geboren te Steenbergen op 29 september 1923. Overleden te Ossendrecht op 16 september 2009.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 64 van 14 oktober 1949
   Tijdelijk adjudant-onderofficier-instructeur-oorlogsvrijwilliger

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door:
1e. op 17 Februari 1948 bij het stuiten op overmachtige vijand nabij kampong Broenggendis (West-Java) na een korte verkenning tot stormaanval over te gaan en daarbij aan het Hoofd van zijn afdeling de kampong binnen te dringen, tengevolge waarvan de vijand de vlucht nam;
2e. op 23 Februari daaraanvolgende, met opdracht om met zeven man een hinderlaag te leggen bij een brug nabij de kampong Indihiang (West-Java), toen deze brug door gewapende verzetslieden bleek te zijn bezet, aan te vallen en de brug te nemen. Voorts door toen de vijand door omsingeling trachtte de terugtocht van de patrouille te beletten, door het leggen van een hinderlaag de ongeveer 60 man sterke vijand zware verliezen toe te brengen;
3e. op 6 Augustus 1948 bij een vijandelijke vuuroverval op een open sawah nabij Bodjong (West-Java) snel een goede opstelling in te nemen en een stormaanval van de overmachtige vijand af te slaan, waarbij aan 's vijands zijde 23 man sneuvelden.

Bron: Meijer (1990) p. 285

Verbeeten, Jacques Theodorus Hubertus

Geboren te Tongelre op 5 november 1916. Gesneuveld te Bangka op 14 februari 1946.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 77 van 22 april 1948
   Hulp-aalmoezenier

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door als Hulp-Aalmoezenier, op 14 Februari 1946, toen bij een aanval op een vijandelijke heuvelstelling tussen de kampongs PETALING en TJINGKONGABANG (Bangka) gewonden aan eigen zijde vielen, zich onder het vijandelijk vuur, niettegenstaande hij werd gewaarschuwd nog te wachten, toch moedig naar voren te begeven, om aan deze gewonden geestelijke bijstand te verlenen, waarbij hij tijdens de uitoefening van dit menslievende werk dodelijk werd getroffen.

Bron: www.ogs.nl ; met dank aan de heer B. Keers

Verbiezen, Johannes Pieter ("Jan")

Geboren te Breskens op 8 juni 1919. Omgekomen bij een motorongeval te Buitenzorg, Java, op 27 september 1948.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 53 van 10 januari 1951 (postuum)
   Opperwachtmeester van het Wapen der Koninklijke Marechaussee

Bron: Meijer (1990) p. 235 ; www.ogs.nl

Verbrugge, Hendrikus ("Hendrik")

Overleden te Heerlen op 14 september 2004.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 6 van 22 juni 1948
   Tijdelijk adjudant-onderofficier-instructeur van het Wapen der Infanterie

Bron: Meijer (1990) p. 235 ; Brons nr. 50 blz. 32

Vereecke, C.P.J.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 12 van 4 november 1948
   Soldaat der eerste klasse-oorlogsvrijwilliger der Koninklijke Landmacht

Bron: Meijer (1990) p. 235

Verhelst, J.A.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 64 van 14 oktober 1949
   Wachtmeester-oorlogsvrijwilliger van het Wapen der Cavalerie

Bron: Meijer (1990) p. 235

Vermeulen, A.M.

Bijzonder vermeld in de Brigade-Order
   11 mei 1946
   Sergeant-majoor-instructeur bij het 1e Bataljon, 5e Regiment Infanterie

Was bij de actie bij kampong Margasari tijdens een met sterke krachten ondernomen vijandelijke aanval, met het doel een op een mijn gelopen paw. in handen te krijgen, bij het optakelen van de paw. behulpzaam, daarbij grote koelbloedigheid aan de dag leggende en zeer veel bijdragende tot het behouden terugbrengen van het voertuig en het hoog houden van het moreel van de troep.

Bron: Gedenkboek 1-5 R.I.

Visser, Cornelis Johannes

Geboren te 's-Gravenhage op 2 september 1928. Overleden te Capelle aan den IJssel op 1 mei 2020.
Bekende onderscheidingen: BK,OV.3,B.Med.,KLO

Bronzen Kruis
   K.B. no. 42 van 30 september 1950
   Marinier der 1e klasse (25334)

Heeft zich, ingedeeld zijnde bij een patrouille van slechts vijf man, welke nabij Lasem (Oost-Java) plotseling onder automatisch vuur van de tegenstander geraakte, door moedig optreden onderscheiden op 6 Februari 1949.
In het bijzonder door onmiddellijk op goede en onverschrokken wijze handelend op te treden toen reeds dadelijk na de aanvang van het vuurgevecht de sergeant-patrouillecommandant en twee manschappen werden gewond.
Door dit optreden wist hij te bereiken dat de algehele vernietiging van de patrouille werd voorkomen.

Bron: Meijer (1990) p. 175

Visser, C.J.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 43 van 23 februari 1950
   Sergeant-oorlogsvrijwilliger der Koninklijke Landmacht

Bron: Meijer (1990) p. 235

Visser, E.C.I.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 9 van 24 november 1950
   Burger

Bron: Meijer (1990) p. 235

Vonk, Wilhelmus

Geboren te Berkel en Rodenrijs op 15 maart 1927. Gesneuveld te Sumber Pasir op 1 januari 1949.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 64 van 14 oktober 1949
   Korporaal van het Wapen der Infanterie, bij het 4-5 R.I.

Bron: BK blz. 286 ; www.ogs.nl

Voorst tot Voorst, Roderic Paul Marie baron van

Geboren te Zwolle op 27 mei 1917. Overleden aldaar op 1 april 1988.
Adjunct-directeur van de Overijsselse Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij, heemraad van Salland, kamerheer i.b.d. van H.M. de Koningin.
Bekende onderscheidingen: HO.III,BL,SMOMN,ICS.3,MWB

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 4 van 25 oktober 1949
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Cavalerie

Bron: Meijer (1990), p. 235 ; Belgische onderscheidingen aan Nederlanders, A-137 ; NA 1959 blz 243 ; NA 1980 blz. 233 ; overlijdenadvertentie

Vos, Huibrecht Koop

Geboren te Breukelen op 30 december 1908. Overleden te Deventer op 16 augustus 1995.
Kapt.SD. KL.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 23 van 16 september 1948
   Onderluitenant der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: Meijer (1990), p. 235 ; overlijdensadvertentie

Vos, Sirach Anthonie de

Geboren te 's-Gravenhage op 25 februari 1926. Overleden op 20 maart 2020.
Bekende onderscheidingen: ON.5,BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 34 van 22 december 1951
   Dienstplichtig sergeant van het Wapen der Infanterie (legernummer 26.02.25.130)

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden tijdens de tweede politionele actie in Indonesië als patrouillecommandant, waarbij hij verscheidene malen in gevecht met veel strekere benden geraakte.
In het bijzonder heeft hij op 28 December 1948 als commandant van een stoottroep, deel uitmakende van een patroille ter opsporing van een groep van 8 militairen, waaronder enige officieren, die in de omgeving van PANDEGLANG (BANTAM) in een hinderlaag was gereden, na een daartoe ontvangen opdracht, onmiddellijk de stormaanval ingezet toen hij tijdens deze patrouille op een veel sterkere terroristenbende stootte.
Hij is hierbij, zijn troep voorgaande, ondanks zijn eigen verwonding door een klewanghouw in zijn been, op onverschrokken wijze zijn patrouille blijven leiden, met het gevolg dat de bende met achterlating van een groot aantal gesneuvelden, waaronder de leider, spoedig kon worden verdreven.
Na herstel van zijn verwonding heeft hij wederom enige patrouilles geleid en de vijand aanzienlijke verliezen toegebracht, waarbij hij nogmaals werd gewond.

Bron: Brons 95, p. 7-8.

Vriens, Martinus

Geboren te Bergen op Zoom op 27 augustus 1918. Gesneuveld te Bangka op 14 februari 1946.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 77 van 22 april 1948
   Soldaat-ziekenverzorger

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden, door als soldaat-ziekenverzorger op 14 Februari 1946, toen bij een aanval op een vijandelijke heuvelstelling tussen de kampongs PETALING en TJINGKONGABANG (Bangka) gewonden aan eigen zijde vielen, zich onder het vijandelijk vuur, niettegenstaande hij werd gewaarschuwd nog te wachten, toch moedig naar voren te begeven, om aan deze gewonden hulp te verlenen, waarbij hij tijdens de uitoefening van dit menslievende werk dodelijk werd getroffen.

Bron: www.ogs.nl ; met dank aan de heer B. Keers