Terug naar Decorati
Terug naar de index

Onderscheidingen aan Nederlanders voor de Politionele Acties 1945-1951

Saiaki - Suijkerbuijk

Saiaki

Geboren te Menado.
Bekende onderscheidingen: BK

Bron: Meijer (1990), p. 170

Sajon

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 75 van 27 januari 1947
   Menadonees fusilier der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: Meijer (1990), p. 232

Santen, Adrianus van

Geboren te Vlaardingen op 2 januari 1906. Overleden te Velp op 28 november 1993
Tltn.d.Inf.KNIL (23-08-1928 KB 16), kol.d.Inf. (25-11-1953 KB 36), e.o. en Cdt. Bronbeek (23-08-1955 KB 26), briggen.d.Inf.-tit. (22-04-1960 KB 19), e.o. als Cdt. Bronbeek (10-12-1968).
Bekende onderscheidingen: MWO.4,NL.3,ON.4x,XX,ZSF.3

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 32 van 30 november 1949
   Luitenant-kolonel der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger
   Wegens:

Het zich in de strijd onderscheiden hebben door uitstekende daden van moed, beleid en trouw in het tijdvak van Juli 1947 tot en met December 1948 door als commandant van het Ve bataljon infanterie tegen een numeriek overmachtige vijand verscheidene acties in Midden-Java te leiden en daarbij bij herhaling onder hachelijke omstandigheden door zijn persoonlijk voorgaan, zonder op eigen levensgevaar te letten, zijn troep met een krachtige aanvalsgeest blijvend te bezielen.
Door deze acties, welker conceptie getuigde van een tactisch inzicht gepaard gaande aan bijzondere stoutmoedigheid bij het aanvaarden van grote risico's, werden vele honderden tegenstanders krijgsgevangen gemaakt dan wel buiten gevecht gesteld en ten slotte de orde en veiligheid in het hem toegewezen gebied van actie hersteld.

Bron: Maalderink (1982), p. 316 ; KNIL blz. 66 ; met dank aan J. Hofstra

Saptenno, P.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 32 van 30 november 1949
   Sergeant-majoor-instructeur der infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger, stamboeknummer 87916

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door op 26 Maart 1948 als detachementscommandant van het vak Majang (Djember, Oost-Java), na ontvangst van een belangrijk spionnagebericht nog des avonds uit te rukken en die nacht door het nemen van zeer goede maatregelen er in te slagen de beruchte en door de bevolking zeer gevreesde bendeleider Pa Boerah in de desa Karangkedawoeng te omsingelen en, nadat deze bendeleider verzet had gepleegd, hem buiten gevecht te stellen, terwijl de tweede commandant van de bende kon worden gevangen genomen en een achttal handvuurwapenen werd buitgemaakt.
Door dit dappere en juiste optreden te bereiken dat in dit gebied de, ook door de bevolking verlangde, rust terugkeerde.

Bron: ARA 2.02.20 inv. 9855 ; Meijer (1990), p. 277

Scheers, mr. J.F.

Geboren in 1915.
Res-tltn.d.Inf. (01-01-1937), res-eltn. (01-04-1947), res-kapt. (26-05-1948).
Bekende onderscheidingen: BK,OV.4,XV

Bronzen Kruis
   K.B. no. 12 van 10 november 1949
   Tijdelijk reserve-luitenant-kolonel van het Wapen der Infanterie

Bron: Meijer (1990), p. 278 ; NRLL 1956 blz. 85

Scheltens, F.G.

Geboren in 1919.
Tltn.KNIL (27-10-1943), eltn. (30-09-1944), kapt. (13-09-1948), e.o. 28-05-1950, LTZ.ta.1 (01-11-1963).
Bekende onderscheidingen: BK,KV,OHK.1,OV.1

Bronzen Kruis
   K.B. no. 32 van 30 november 1949
   Eerste luitenant der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door in de maanden Maart 1948 en Februari 1949 tijdens patrouille-acties tegen terroristische benden in het Toempangse (Oost-Java) op flinke wijze op te treden.
In het bijzonder door:
1e. op 3 Maart 1948 als detachementscommandant te Soetja, na bericht te hebben ontvangen omtrent de aanwezigheid van een ongeveer 30 man sterke vijandelijke bende, deze ’s nachts met een patrouille van anderhalve groep te overvallen, waarbij de bendeleider Pa Soenani en een tweetal andere bendeleden sneuvelden en een groot aantal wapens, munitie en documenten werden buitgemaakt;
2e. op 8 Februari 1949, als commandant van een patrouille sterk twee pelotons, bij het oprukken naar kampong Karangkedawoeng, alwaar guerillatroepen waren geinfiltreerd, na deze kampong te hebben omsingeld, overschrokken tot de aanval en daarna tot de achtervolging over te gaan, waarbij 28 terroristen sneuvelden, waaronder de commandant van de bende, de Luitenant-Kolonel der T.N.I. Moh. Seroedji, en verschillende stafofficieren, terwijl wapens, spingstoffen en documenten buit werden gemaakt;
3e. op 12 Februari 1949 persoonlijk één van zijn pelotons in een actie tegen de bergkampong Tenap te leiden, daarbij wederom een terroristenbende te veronzijdigen, waarbij aan ’s vijands zijde 7 man sneuvelden, drie gevangen konden worden genomen en enige wapens en munitie buit werden gemaakt.

Bron: ARA 2.02.20 inv. 9855 ; Meijer (1990), p. 278 ; NKM 1968 blz. 185 ; KNIL blz. 82

Schepers, Mathieu ('Tjieu')

Geboren te Stein op 22 december 1925. Overleden te Geleen op 7 februari 2014.
Bekende onderscheidingen: ON.6,BK,OV,DIG,DIV

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 22 juni 1948
   Korporaal-ziekenverpleger-oorlogsvrijwilliger

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door op 15 Augustus 1947 als korporaal-ziekenverpleger, toen tijdens gevechtsactie te Soemowono (Midden-Java) een compagnie infanterie op een open Sawah-vlakte uit meerdere richtingen onder zwaar vijandelijk mortier-, mitrailleur- en geweervuur kwam, onder dit hevige vuur onverschrokken naar voren te snellen, gewonden ter plaatse medische hulp te verlenen en tevens maatregelen te nemen om de gewonden zo spoedig mogelijk naar achteren af te voeren.

Bron: Brons nummer 78, p. 33 ; met dank aan de heer W.F.J. Elgers

Scheijndel, zuster M.J. van

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 16 van 9 mei 1951
   Zuster bij het Rooms Katholieke Ziekenhuis te Makassar

Bron: Meijer (1990), p. 109,232

Schippers, M.C.

Geboren op 14 november 1926.
Legernummer 26.11.14.159.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 24 augustus 1950
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door op 25 April 1949, ingedeeld als mortierhelper bij een verkenningspatrouille van elf man, toen deze patrouille nabij de kampong Mrondjo (Oost-Java) op een kali stuitte en in een sterke vijandelijke hinderlaag liep, waarbij reeds dadelijk drie militairen werden gewond, waaronder de mortierschutter, onmiddellijk de mortier over te nemen en, nog steeds onder vijandelijk vuur, in stelling te brengen.
Vervolgens door geheel ongedekt dit wapen bedienend, in korte tijd zulk goed gericht vuur af te geven, dat de vijandelijke zware mitrailleur tot zwijgen werd gebracht en ook van weerszijden ontvangen flankerend vuur werd onderdrukt.
Het aldus mogelijk te maken dat de gewonden konden worden afgevoerd en de patrouille zich aan de hinderlaag kon onttrekken.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Scholten, Pieter

Geboren te Enkhuizen op 5 januari 1891. Overleden op 4 april 1986.
Tltn.d.Inf.KNIL (17-07-1913 KB 35), e.o. 28-02-1941, kol.d.Inf.KNIL (08-12-1941), res-genmaj.d.Inf.KNIL (26-11-1947 KB 19), groot verlof 12-03-1951 MvOG 2274/ID
Bekende onderscheidingen: MWO.4,NL.3,ON.4x,OHK.1,OV.4,XXXV,KLO.2,Mk

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 36 van 29 december 1950
   Reserve-generaal-majoor der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
   Wegens:

Het zich in de strijd onderscheiden hebben door uitstekende daden van moed, beleid en trouw in het tijdvak van 30 April 1946 tot 27 December 1949 als Territoriaal- tevens Troepen-Commandant van Noord-Sumatra.
Met de algemene leiding belast van deze grote acties in Noord-Sumatra, waaronder zowel de eerste als de tweede politiële actie, heeft deze opperofficier ondanks de dikwijls moeilijke omstandigheden als gevolg van een tekort aan personeel en aan materieel, door zijn herhaalde aanwezigheid in de voorste lijn van actie en aldaar met zijn troepen alle gevaren en ontberingen delend, door zijn persoonlijk voorbeeld van moed en voortvarendheid zijn troepen weten te bezielen tot de hoogste krachtsinspanning.
In het bijzonder getuigt de door hem, met doelbewuste afwijking van de hem bevolen richtlijnen, doorgezette en met succes bekroonde verrassende operatie medio 1947 tegen het belangrijke Indonesische militaire en politieke centrum Pematang Siantar van zijn hoge morele moed en doortastend beleid.

Bron: Maalderink (1982), p. 317 ; KNIL blz. 66 ; met dank aan J. Hofstra

Schoonveld, Pieter

Geboren te Ten Boer op 22 december 1924. Gesneuveld nabij Patjet op 31 december 1948.
Legernummer 24.12.22.005
Bekende onderscheidingen: BL,OV

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 6 van 24 augustus 1950 (postuum)
   Soldaat-oorlogsvrijwilliger

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden op 31 December 1948 toen de de militaire post Patjet (Oost-Java) door overmachtige guerilla-benden was omsingeld.
In het bijzonder door, nadat reeds sinds de vroege morgen talloze aanvallen op deze post waren afgeslagen en de postcommandant in de namiddag besloot, aangezien er nog steeds geen hulp kwam opdagen en de toestand, vooral door het opraken van de munitie, onhoudbaar werd, twee militairen per jeep een doorbraakpoging te doen ondernemen teneinde de dringend benodigde versterking uit Modjosari te gaan ophalen, zich onmiddellijk met een ander soldaat geheel vrijwillig daarvoor aan te melden en in zijn aanbod te blijven volharden nadat hem het hachelijke van de toestand en het grote risico aan deze opdracht verbonden was duidelijk gemaakt.
Vervolgens door zich met de andere soldaatmet zo groot mogelijke snelheid met de jeep dwars door de vijandelijke linie te spoeden, waarna echter tegen middernacht bleek, toen de Commandant van de geheel uit eigen beweging aangekomen, verlossende troepen bij de post aankwam, dat op de weg Modjosari-Patjet een verlaten jeep was aangetroffen, terwijl de volgende dag zijn stoffelijk overschot, evenals dat van zijn kameraad, verminkt door klewanghouwen nabij de kampong Kambangsoeri-Lor werd gevonden.

Bron: Meijer (1990), p. 232 ; www.ogs.nl

Schreuders, L.C.

Bekende onderscheidingen: ON.4x,BL,OV.3,MOK,KRV,XXV,UNKOR,KWM,KWVM,?

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 14 van 4 januari 1949
   Vaandrig van het Wapen der Infanterie
   Wegens:

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door op 24 januari 1948 in de strijd tegen een terroristische bende in de omgeving van Plered (West-Java) als Vaandrig-patrouillecommandant met zijn patrouille plotseling in een hinderlaag lopende, waarbij reeds dadelijk één van zijn manschappen dodelijk werd getroffen, onmiddellijk het bevel tot de stormaanval te geven.
Voorts door, toen hem bleek dat zijn patrouille bij dit eerste treffen met de vijand dit bevel niet opvolgde, doch in dekking verbleef, zelf de brenmitrailleur over te nemen en geheel alleen al vurende op de vijand af te stormen en enkele vijanden buiten gevecht te stellen.
Vervolgens, nadat het magazijn van deze bren was leeggeschoten, naar zijn patrouille terug te rennen, een gevulde brenhouder van de gesneuvelde soldaat te nemen en, omdat zijn patrouille hem nog steeds niet volgde, opnieuw geheel alleen de vijand aan te vallen, hem opnieuw verliezen toe te brengen en hem met achterlating van twee gesneuvelden en enkele gewonden tot vluchten te nopen.

Bron: Meijer (1990), p. 170,233

Schüssler, Gijsbertus Johannes

Geboren te Nijkerk op 2 december 1925. Overleden aldaar op 4 december 2001.
Res-tltn.d.Inf. (02-01-1948 KB 4), eltn.d.Inf. (30-08-1949), kapt. (01-11-1955), maj. (01-11-1963), ltkol. (01-05-1972 - 21-04-1972 KB 15), e.o. 19-03-1981 KB 35.
Bekende onderscheidingen: MWO.4,OV.2,RV.1,XX,UNKOR,KOMM.3b,KWM

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 6 van 24 augustus 1950
   Reserve-eerste luitenant-vlieger van het Wapen der Infanterie van de Koninklijke Landmacht
   Wegens:

Het zich in de strijd onderscheiden hebben door uitstekende daden van moed, beleid en trouw door in de maand Januari 1949 in Midden-Sumatra en vervolgens in het tijdvak van 20 Februari tot en met 30 April 1949 in Oost-Java bij verscheidene acties tegen terroristische benden aan de vijand zware verliezen aan doden en wapens toe te brengen, waarbij het succes te danken was aan het telkenmale door hem gegeven voorbeeld van stoutmoedig en doortastend optreden.
In het bijzonder door in Midden-Sumatra; op 11 Januari 1949 bij Kampong Boekit dank zij een verrassend snelle nadering, een bende van ongeveer 20 man een verlies aan 14 doden en wapens toe te brengen en de volgende dag bij Kampong Salah het restant van deze bende op te ruimen; op 17 Januari d.a.v. bij Air Loeo een vijandelijke compagnie van 80 man aan te vallen, waarbij de vijand 40 gesneuvelden en vele wapenen, w.o. 3 lichte mitrailleurs moest achterlaten;
tenslotte door in de nacht van 17 op 18 Januari 1949 bij Kampong Kabun een vijandelijke overval van zijn bivak door het leggen van een hinderlaag te voorkomen en daarbij een zware mitrailleur buit te maken.
In Oost-Java: door op 27 Februari 1949 met zijn peloton 80 km in door de vijand bezet gebied door te dringen en bij Kampong Kletekan, na de vijandelijke tegenstand te hebben gebroken, op beleidvolle en voortvarende wijze het kostbare en onvervangbare archief alsmede het instrumentarium van het Boswezen op te sporen en weder in handen te krijgen, door op 9 Maart 1949 bij Kampong Kalianjar en tenslotte op 30 April 1949 bij Kampong Tjikobol het verzet te breken en de vijand belangrijke verliezen aan doden en wapens toe te brengen.

Bron: Maalderink (1982), p. 318 ; autobiografie: "Naar eer en geweten - Kroniek van een bewogen militair leven" ; met dank aan de heer J. Hofstra

Schuurbiers, P.S.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 6 van 22 juni 1948
   Korporaal-oorlogsvrijwilliger der Koninklijke Landmacht

Bron: Meijer (1990), p. 233

Seidel, A.W.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 64 van 14 oktober 1949
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Infanterie

Bron: Meijer (1990), p. 233

Siebeler, Albert

Geboren te Ambarawa op 3 januari 1915. Overleden te Amsterdam op 12 februari 2015.
Bekende onderscheidingen: KV,OHK.1,OV.4,G.Med.,DIV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 32 van 30 november 1949
   Sedert tot onderluitenant bevorderde adjudant-onderofficier-instructeur der infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger, stamboeknummer 89962

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend door op 13 en 14 April, van 11 op 12 Mei en van 26 tot en met 29 Mei 1948 als commandant meestal van een tweetal pelotons infanterie in het actiegebied Midden-Bali gedurende gecombineerde acties op zeer goede wijze op te treden tegen de verzetspartij aldaar, evenals in het tijdvak van 20 Mei tot 6 Juni 1948 als Hoofd militaire veiligheidsdienst, gedurende welk tijdvak deze verzetspartij tot capitulatie overging.
In het bijzonder door op 31 Mei 1948 bij Antagona (Midden-Bali), toen de verzetspartij in het gebied Antosari na deze acties in het nauw werd gedreven en er een mogelijkheid tot overgave voor hen kon worden geschapen, uit eigen beweging, geheel vrijwillig en ongewapend, slechts vergezeld van één van de gewezen verzetsleiders een persoonlijk contact in het terrein op te nemen met enkele bekende en beruchte bendeleiders, waaraan voor hem zeer veel persoonlijk risico was verbonden.
Door dit optreden te bereiken dat deze overgave binnen drie dagen, zonder bloedvergieten en tevens met inlevering van de volledige bewapening van de er bij betrokken verzetslieden, kon worden uitgevoerd, mede waardoor voorlopig een einde kwam aan het gewapend verzet in Midden-Bali.

Bron: ARA 2.02.20 inv. 9855 ; met dank aan de heer W.F.J. Elgers

Silalahih, Soeleiman

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 32 van 30 november 1949
   Bataks soldaat der eerste klasse van het Koninklijk Nederlands-Indonesisch leger, stamboeknummer 13908

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door op 16 Februari 1949 tijdens een actie tegen vijandelijke troepen te Tjandiwates (Oost-Java), tezamen met een Europees sergeant, onder zwaar vijandelijk vuur geheel vrijwillig, met groot gevaar voor eigen leven, zich over open sawahterrein te begeven en een gesneuvelde Man. soldaat van het gevechtsveld weg te dragen en in veiligheid te brengen.
Voorts door daarbij tevens diens wapen mede te nemen opdat dit niet in ’s vijands handen zou vallen.
Zijn daarbij betoonde grote onverschrokkenheid en offervaardigheid waren een lichtend voorbeeld voor de overige militairen die aan de actie deelnamen.

Bron: ARA 2.02.20 inv. 9855 ; Meijer (1990), p. 279

Sirat

Geboren te Rambu-Wetan in 1921. Overleden te Keboemen op 4 februari 1949.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 32 van 30 november 1949 (postuum)
   Javaans militie-soldaat van het Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger, stamboeknummer 9143

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door op 4 Februari 1949 tijdens een overval van terroristische benden bij Wanasari (Midden-Java) zich op zeer flinke wijze te gedragen en voorbeeldige trouw te tonen toen de genieploeg van de I genie veldcompagnie, waarbij hij was ingedeeld en welke ploeg per vrachtauto werd vervoerd, bij het rijden door deze kampong plotseling onder zwaar vijandelijk vuur uit automatische wapens en geweren kwam.
In het bijzonder door, toen tengevolge van de zeer grote overmacht al vechtende en dekking zoekend moest worden teruggetrokken, waarbij aan eigen zijde doden en gewonden vielen, hij na zijn laaatste patroon te hebben verschoten en zich eerst nog, met zijn geweer, in een begroeide sloot had getracht veilig te stellen, tenslotte door de vijand werd ontdekt, die beval zijn wapen af te geven, dit echter te weigeren onder toevoeging dat hij dan beter kon sterven, waarop hij op gruwelijke wijze werd vermoord.

Bron: ARA 2.02.20 inv. 9855 ; Meijer (1990), p. 279 ; www.ogs.nl

Sjoerds, J.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 43 van 23 februari 1950
   Kapitein van het Wapen der Infanterie

Bron: Meijer (1990), p. 233

Smulders, Leonardus Johannes

Geboren te Arnhem op 18 augustus 1927. Overleden te Arnhem op 8 november 2016.
Bekende onderscheidingen: BK,OV.4,NGHK,KRV.2,G.Med.,DIG,DIV,KWM,UNKOR

Bronzen Kruis
   K.B. no. 12 van 4 november 1948
   Dienstplichtig soldaat

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door zijn moedig optreden op 21 en 22 Juli 1947 bij de actie naar Trawas en Tretes (Oost-Java) en tijdens een patrouille op 13 December 1947 naar Gedagen, waar hij op zeer goede wijze leiding bij de aanval gaf aan een brengroep, opnieuw op 4 Januari 1948 tijdens een verkenningspatrouille ten Zuiden van Pakisadji (Oost-Java) onderscheiden.
In het bijzonder door daarbij een vliegtuigbom vrijwillig onschadelijk te maken en met levensgevaar, mede door het vijandelijk op hem gerichte vuur, te demonteren.

Bron: Müller (2016:BK), p. 397 ; met dank aan Wim Elgers

Snell, Gérard Louis ('Key')

Geboren in 1917. Overleden te Vught op 30 augustus 1996.
Tltn.d.Inf. KNIL (31-07-1938), kapt.d.Inf. (05-01-1949), maj. (31-10-1954).
Bekende onderscheidingen: ON.4x,BL,BK,OHL.3,OV,Bk.1,XV,H.1937,NOC

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 32 van 30 november 1949
   Kapitein der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door op 8 September 1947 als Commandant van een afdeling, welke tot taak had versperringen en hindernissen oop te ruimen op de weg tussen Wangon en Madjenang (Midden-Java) en welke afdeling reeds herhaaldeijk met de vijand in aanraking was gekomen, toen hij bij Loembir in een kringstelling geraakte waarin een groot aantal zware en lichte mitraillleurs waren opgesteld, niettegenstaande de situatie zich aldus uiterst ongunstig ontwikkelde, door kalm en koelbloedig optreden het moreel van de troep hoog te houden en op rustige wijze de bevelen voor de aanval te geven.
Voorts, door nadat alle aanvalsgroepen waren vastgelopen, met de uit twee groepen bestaande reserve onder zijn persoonlijke leiding een doorbreking in te zetten, welke dank zij zijn bezielend voorbeeld met een zoodanig élan werd uitgevoerd, dat de vijand in wanorde terugtrok.

Bron: ARA 2.02.20 inv. 9855 ; Meijer (1990), p. 233,280 ; NRL 1939 blz. 541 ; NRLL 1956, blz. 50 ; overlijdensadvertentie

Snijders, Jacob

Overleden op 11 oktober 2002.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 43 van 10 maart 1947
   Soldaat-ziekenverpleger der Koninklijke Landmacht

Bron: Meijer (1990), p. 280

Snijders, Leo Marie

Geboren te Oosterhout op 20 juli 1918. Overleden te Gieten op 5 juli 2000.
BS (1944-1945) ; Legernummer 18.07.20.000 ; sld.d.Inf.-OVW (29-10-1945), tijd.res-eltn.AD. (05-12-1949 KB 43 miv. 01-10-1948), res.eltn.AD. (03-04-1951 KB 30), res.kpt.AD. (16-04-1953 KB 18 miv. 01-05-1953), e.o. 27-08-1959 KB 39.
Bekende onderscheidingen: MWO.4,OV.4,MOK

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 9 van 17 februari 1951
   Reserve-eerste luitenant van Algemene Dienst van de Koninklijke Landmacht
   Wegens:

Het zich in de strijd onderscheiden hebben door uitstekende daden van moed, beleid en trouw in het tijdvak van 19 December 1948 tot en met 30 December 1948, toen nog in de rang van tijdelijk sergeant O.V.W., als commandant van de commando sectie van de 1e Para-Compagnie bij de parachutisten acties tijdens de tweede politionele actie in Indonesië. In het bijzonder:
1. door, na op 19 December 1948 op het vijandelijk vliegveld Magoewo met zijn sectie te zijn geland, op 21 December d.a.v. als leider van een contact-patrouille van dit vliegveld zich te begeven in de richting van Klaten om verband op te nemen met de "T" Brigade, welke uit die richting zou naderen.
Daarbij, toen zijn patrouille plotseling op vuur van andere eigen troepen stuitte, met een van de chauffeurs in dit vuur rechtop op de weg te gaan staan en het vuur te doen eindigen. Voorts, toen hij later vernam dat enige kilometers verder een bende bezig was een suikerfabriek in brand te steken, zich zo snel mogelijk alleen vergezeld van een korporaal daarheen te begeven en aldaar aangekomen een bende brandstichters van ongeveer 60 man onder de voet te rijden en uiteen te jagen, waardoor het belangrijke fabriekscomplex voor vernieling werd gespaard en de vijand een gevoelig verlies aan doden en wapenen werd toegebracht.
2. door tijdens de parachute-landingsactie te Djambi op 29 December 1948 met zijn sectie de bediening van een vijandelijke geschutsopstelling door onverhoede aanval buiten gevecht te stellen en daarna bij de driesprong Bandung uit een hinderlaag achtereenvolgens 13 vijandelijke auto's met launcher-granaten tot stilstand te doen brengen en de inzittenden over de kling te jagen. Ondanks eigen munitiegebrek en 's vijands overmachtige druk wist hij door zijn vermetel en beleidvol optreden een grote vijandelijke eenheid het oprukken langs deze driesprong te beletten.

Bron: Maalderink (1982), p. 319 ; NRLL 1956 blz. 160 ; met dank aan de heer J. Hofstra

Soegandi Adjidji

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 32 van 30 november 1949
   Tolk bij het Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend door op 18 Juni 1948, ingedeeld bij een peloton infanterie, hetwelk een zuiveringsactie uitvoerde tussen de kampongs Tjinta en Tjikoelahan (Garoet), toen dit peloton door overmachtige vijandelijke afdelingen vrijwel was afgesneden en daarbij zware verliezen leed, terwijl de munitie-voorraad uitgeput raakte, in deze hachelijke omstandigheid geheel vrijwillig door de vijandelijke omsingeling te sluipen en de naastbijzijnde militaire post te Sadang te waarschuwen, zodat het geisoleerde peloton spoedig daarna kon worden ontzet.

Bron: ARA 2.02.20 inv. 9855

Soekarno bin Sastroatmodjo

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 32 van 30 november 1949
   Politieagent der eerste klasse bij de veiligheidspolitie in Indonesië

Heeft zich onderscheiden door moedig optreden tegenover de vijand.
Op 3 September 1948 lag het detachement van de veiligheidspolitie te Karangmontjol (regentschap Poerbalingga in Midden-Java) in een verdedigende opstelling tegenover een zich in de aangrenzende desa Bodjongsari bevindende ongeveer 200 man sterke T.N.I. afdeling, in afwachting van militaire bijstand door de zich te Poerbalingga bevindende legerafdelingen.
Nadat door deze afdelingen een aanval op Bodjongsari werd ingezet en een groot aantal vijanden uit deze desa op de open sawah terugtrok, gaf de commandant van politie het bevel tot de stormaanval. Bij deze aanval en de daarop aansluitende gevechten onderscheidde zich vooral de groep van voornoemde inspecteur en vier man, w.o. SOEKARNO BIN SASTROATMODJO, door grote moed en volharding, waardoor de actie een groot succes werd en de vijand zware verliezen toegebracht werden, terwijl een grote hoeveelheid vuurwapenen en munitie in onze handen viel.

Bron: ARA 2.02.20 inv. 9855 ; Meijer (1990), p. 280 (NB. geeft naam als Soekarno Sastriatmodjo)

Sopacua, Mathijs

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 32 van 30 november 1949
   Amboinees soldaat der eerste klasse der infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger, stamboeknummer 25986

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door op 23 December 1947, ingedeeld bij een patrouille, tijdens een verkenningsactie bij Kedoengwoengo (Midden-Java), toen de patrouille bij een actie tegen een terroristische bende plotseling onder vijandelijk automatisch en geweervuur kwam, de vijandelijke mitrailleurschutter tot op 5 meter afstand te besluipen en daarna, bemerkend dat zijn bren weigerde, met grote onverschrokkenheid één zijner vijanden ongewapend te lijf te gaan.
Voorts door tijdens de hieropvolgende worsteling stand te blijven houden totdat zijn tegenstander door een inmiddels toegesnelde soldaat van zijnn patrouille buiten gevecht werd gesteld.

Bron: ARA 2.02.20 inv. 9855 ; Meijer (1990), p. 281

Sourbag, Jozef Lodewijk

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 32 van 30 november 1949
   Sergeant der infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger, stamboeknummer 104610

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door in Midden-Java herhaaldelijk op te treden tegen subversieve elementen.
In het bijzonder door:
1e. op 25 Februari 1948 als contactman, slechts vergezeld van de loerah van kampong Bonga, die hem de nodige inlichtingen had verstrekt, de leider van een ondergrondse actie in een groot deel van de onder Nederlandse contrôle staande regentschap Demak na een worsteling, daar zijn stengun weigerde, in diens woning te Seda Lor te overmeesteren en gevangen te nemen.
2e. op 2 September 1948, tezamen met één van zijn medewerkers, naar kampong Krentjen te gaan, alwaar hij twee subversieve elementen, die de bevolking trachtten te intimideren, buiten gevecht stelde.
3e. door in het tijdvak van 6 tot en met 21 October 1948 op intensieve en doortastende wijze een belangrijke hoeveelheid wapens, munitie en uitrustingsstukken van uitgeweken Republikeinse communistische troepen in het vak Soekamangli op te sporen en in beslag te nemen, alsmede een groot aantal vijandelijke militairen en burgerpersonen aan te houden, waaronder officieren en lager personeel van de T.N.I.
4e. tenslotte door tijdens de 2e politionele actie van 19 tot en met 23 december 1948 zeer belangrijke gevechtsinlichtingen te verzamelen, zodat de pantserspits van eigen oprukkende troepen (colonne III) tijdens haar opmars tijdig kon worden gewaarschuwd voor o.a. vijandelijke mijnen en sluipschuttersnesten.

Bron: ARA 2.02.20 inv. 9855 ; Meijer (1990), p. 281

Spier, Tivadar Emile

Geboren te Utrecht op 17 november 1916. Overleden te 's-Gravenhage op 17 juni 2010.
Tltn.d.ML (01-10-1945 KB 66), kapt. (01-05-1952), overgegaan naar KL als kapt.d.Inf. (29-05-1954 KB 24), maj. (16-03-1960), ltkol. (27-04-1967 KB 6 miv. 01-05-1967), e.o. 26-04-1974 KB 34
Bekende onderscheidingen: MWO.4,OHK.1,VHK,OV.4,RV.1,HVN,XXV,NRK4045,KLO.2,UNKOR,UNTSO,BSTR,KWM,KSVM

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 20 van 14 mei 1955
   Kapitein van het Wapen der Infanterie van de Koninklijke Landmacht
   Wegens:

Het zich in de strijd onderscheiden hebben door uitstekende daden van moed, beleid en trouw als commandant van de afdeling "Speciale Troepen Groep Spier", welke voor een militair politiële taak was toegevoegd aan het 6e Regiment Veldartillerie van de 7 December Divisie, in het tijdvak van Augustus 1947 tot medio 1949 in West-Java. Deze door hem uit inheemse vrijwilligers samengestelde en naar hem genoemde, van één peloton allengs tot een sterkte van ongeveer 250 man uitgegroeide afdeling wist de toenmalige Eerste Luitenant Spier op een zodanige moedige beleidvolle en succesvolle wijze aan te voeren en tot een strijdvaardige eenheid te vormen, dat aan hem in het toenmalige territoriaal gebied van de 7 December Divisie (West-Java) de uitvoering van talrijke zuiveringsacties werden toevertrouwd.
In de gedurende meer dan 2 jaar door hem met grote onverschrokkenheid en initiatief rusteloos voortgezette zuiveringsacties wist hij in het Soebangse en daarbuiten, het bendewezen met aanzienlijke verliezen aan doden en wapens te bedwingen, waartegenover geringe verliezen aan eigen zijde stonden.
In het bijzonder onderscheidde hij zich:
door de bestorming onder zwaar vijandelijk vuur, aan het hoofd zijner afdeling op 24 Augustus 1948 van de Goenoeng Pogor nabij Kampong Tjisalak, op de top waarvan zich het versterkte hoofdkwartier van de bende leider Pa Sawad bevond;
door op 27 Januari 1949 bij Kawoegantan Baroe een terroristenbende, de Vaga Meroh, uiteen te slaan, waarbij de leider Majoor Rachman, het leven liet;
door in Februari 1949 bij Rantjanatjan een met enige honderden man ondernomen infiltratie van de Sailiwangi-Divisie met achterlating van vele doden en wapens beslissend te verijdelen.

Bron: Maalderink (1982), p. 320 ; Heuvel et al. (1985), p. 212 ; NRLL 1974 blz. 57

Spoor, Simon Hendrik

Geboren te Amsterdam op 12 januari 1902. Overleden te Batavia (Nederlands-Indië) op 25 mei 1949.
tltn.d.Inf. (31-07-1923), eltn.d.Inf. (31-7-1926), kpt.d.Inf. (23-11-1934), maj.d.Inf (27-05-1942), ltkol.d.Inf. (10-01-1944), kol.d.Inf. (17-02-1945), genmaj.d.Inf (19-01-1946), ltgen (02-09-1946), gen (23-05-1949).
Bekende onderscheidingen: MWO.2,ON.3x,NL.3,OHK.2,OV.5,XXV,Mk,MoF.bp

Ridder 2e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 53 van 17 juli 1949 (postuum in het register bijgeschreven)
   Luitenant-generaal der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, Commandant van het Leger en hoofd van het Departement van Oorlog in Nederlandsch-Indië

Wegens zijn uitzonderlijke plichtsvervulling, en de uitnemende leiding sedert begin 1946, door hem onder uiterst moeilijke omstandigheden gegeven aan de Nederlandse Strijdkrachten te land in Indonesië bij de vervulling van haar taak om orde, recht en veiligheid in Indonesië te herstellen en tevens als erkenning van de uitstekende daden van moed, beleid en trouw door de troepen onder zijn bevel verricht, waarbij hij door zijn herhaalde persoonlijke aanwezigheid tijdens gevechtsacties in de voorste posten hen is voorgegaan in het betonen van die moed en onverschrokkenheid, welke ook de troepen onder zijn bezielende leiding aan de dag hebben gelegd, en waarbij hij als gevolg van de voortdurende algehele inzet van zijn persoon, die er hem toe bracht het uiterste van zijn krachten te vergen zonder zich in het minst te ontzien, in de getrouwe vervulling van de hem opgedragen taak op 25 Mei 1949 is overleden."

Bron: Maalderink (1982), p. 57-58 ; KNIL blz. 39,65 ; Legerkoerier oktober 1951, blz. 11 ; Checkpoint, nummer 4, mei 2009, blz. 4

Stalman, ir. Johanes Cornelis

Geboren Tjimahi, Bandung, op 20 april 1921. Overleden te Halder, gemeente Sint-Michielsgestel, op 26 augustus 2004.
Tltn. (01-01-1950), eltn. (01-07-1950), kapt. (01-09-1956), maj. (01-02-1965), ltkol.d.TS. (01-11-1969).
Bekende onderscheidingen: ON.4x,BL,OV.2,XXV

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 13 van 7 september 1951
   Eerste luitenant der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: Meijer (1990), p. 233 ; NRLL 1974 blz. 11 ; overlijdensadvertentie

Stelter, H.S.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 32 van 30 november 1949
   Hoofdtechnisch ambtenaar bij het Landsbedrijf Zoutwinning op Madoera

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door zich tijdens de verplaatsing van de beschermende troepenmacht van Midden- naar Oost-Madoera op 10 tot en met 12 November 1947, hoewel burger-ambtenaar zijnde, geheel vrijwillig beschikbaar te stellen als gids bij het onderdeel, dat over land naar Soemenep oprukte en zich op uitmuntende wijze van deze taak te kwijten.
In het bijzonder door op 11 November 1947, toen hij een compagnie van het Garde-regiment Grenadiers naar de zoutlanden en pompinstallaties Membakor West en Soemenep gedurende de duisternis gidste, met volkomen terzijde stelling van eigen lijfsbehoud, alleen voor de spits uit te lopen.
Vervolgens door, toen hij daarbij op enige personen stuitte en na hen te hebben aangeroepen, bemerkte met vijanden te doen te hebben, hen met zijn stengun zodanig onder vuur te nemen dat zij op de vlucht sloegen en zonder zich te bedenken de achtervolging in te zetten, waarbij, hoewel deze personen in het duister ontsnapten, toch ter plaatse een aantal karabijnen, handgranaten en munitie konden worden buitgemaakt en daardoor tevens te voorkomen dat een vijandelijke aanval op de hem volgende troep werd ondernomen.
Door dit moedig optreden te bereiken dat, mede dank zij zijn plaatselijke bekendheid met het terrein en de bevolking, deze zoutlanden en pompinstallaties onbeschadigd in eigen handen vielen.

Bron: ARA 2.02.20 inv. 9855 ; Meijer (1990), p. 282

Stavast, J.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 12 van 4 november 1948
   Tijdelijk adjudant-onderofficier-instructeur van het Wapen der Cavalerie

Bron: Meijer (1990), p. 233

Strijbosch, J.H.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 50 van 28 augustus 1948
   Majoor der Mariniers

Bron: Meijer (1990), p. 234

Suiker, B.J.M.

Geboren op 19 maart 1924.
Legernummer 24.03.19.019.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 24 augustus 1950
   Tijdelijk aangesteld sergeant-majoor-oorlogsvrijwilliger

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door, toen het garnizoen van Blitar, ter sterkte van twee compagnieën infanterie en de Bataljonsstaf, sinds de nacht van 15 op 16 Februari 1949 nagenoeg in zijn geheel op een driedaagse actie naar het gebied ten Noorden van Blitar was vertrokken en de achtergebleven lichte bezetting van de stad Blitar, waarvan zijn post als uiterste in het Oosten van deze stad was, op 16 en 17 Februari 1949 op onverschrokken wijze op te treden bij aanvallen van sterke goed bewapende benden op Blitar.
In het bijzonder door:
1e. in de vroege morgen van 16 Februari 1949, toen een ongeveer 80 man sterke vijandelijke bende een aanval op Blitar deed, onmiddellijk, zonder zich eerst te kleden, de toestand op te nemen, terug te gaan en vervolgens met slechts vier vrijwilligers te stormen en de vijand terug te slaan.
2e. op 17 Februari daaraanvolgende, toen de vijand zijn aanvallen onder het inzetten van een 2 cm luchtdoelkanon herhaalde, hem opnieuw doch thans na een omtrekkende beweging aan te vallen, hem aldus aanzienlijke verliezen toe te brengen en tot overhaast vluchten te nopen.

Bron: met dank aan de heer B. Keers

Supit, Ferdinand

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 32 van 30 november 1949
   Menadonees wachtmeester der Cavalerie van het Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger, stamboeknummer 31108

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden in Februari en Maart 1949 als sergeant-pelotonscommandant tijdens gevechtsacties in het Djemberse (Oost-Java).
In het bijzonder door:
1e. op 3 Februari 1949 met zijn peloton op bekwame en onverschrokken wijze een verrassende aanval op de sterk door een vijandelijke stafkwartier bezette kampongs Banjon en Segoenoeng in te zetten.
Hierdoor te bereiken dat de vijand slechts ongeorganiseerd weerstand kon bieden en vluchtte onder achterlating van 6 gesneuvelden, van vele wapens en een aanzienlijke hoeveelheid materiaal en documenten, terwijl 8 man krijgsgevangen werden gemaakt.
2e. op 10 Februari 1949, toe hij met zijn peloton de kampong Djamerta doorzocht en hij plotseling op een sterke vijandelijke hinderlaag, voorzien van o.m. 4 brens en 2 mitrailleurs, stuitte, onmiddelijk tot de aanval over te gaan, waarbij hij de vijand zware verliezen toebracht en bovendien wederom een belangrijke hoeveelheid wapenen, spingstoffen en documenrten buit maakte.
3e. op 3 Maart 1949 tijdens een patrouille-actie tegen terroristische benden in kampong Tegalbatoe, waarbij het aan zijn beleidvol en onverschrokken optreden was te danken dat bij een achtervolging de beruchte bendeleider pa Rohani sneuvelde, waardoor een groot kamponggebied van diens daden van terreur werd verlost.

Bron: ARA 2.02.20 inv. 9855 ; Meijer (1990), p. 234

Suurd, Jan

Geboren te De Wilp op 23 mei 1925. Overleden te Roden op 18 mei 2014.
Legernummer 25.05.23.135.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 24 augustus 1950
   Dienstplichtig huzaar der eerste klasse van het Wapen der Cavalerie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden in het tijdvak van 25 December 1948 tot 1 Februari 1949 als bestuurder van een jeep van het Experimenteel Jeep-peloton, ingedeeld bij het 4e Eskadron Pantserwagens Regiment Huzaren van Boreel “V” Brigade.
In het bijzonder:
1e. door op 25 December 1948 tijdens de opmars naar Madiun (Oost-Java) en daarna bij het binnenrukken van die stad als bestuurder van de voorste jeep van het peloton zijn gevaarvolle opdrachten met grote opgewektheid, élan en behendigheid uit te voeren, waarbij zijn kundig rijden over de door de vijand versperde wegen onder vijandelijk vuur, zonder daarbij op persoonlijk gevaar te letten, van grote invloed was op het optreden van het daarachter volgende peloton.
2e. door op 28 December 1948, toen tijdens verkenningspatrouilles het peloton in de Oostrand van Magetan op een boomversperring stuitte, onder zwaar vijandelijk vuur zijn pelotonscommandant en zijn wagencommandant te helpen deze verperring gedeeltelijk op te ruimen.
3e. door bij het vallen van de avond op 11 Januari 1949, toen het Jeep-peloton de brug over de Bengawan Solo, Zuid van Batoeretno, had bereikt, zijn wagencommandant behulpzaam te zijn bij het onschadelijk maken van een tweetal zware trekbommen onder deze brug en aldus er veel toe bij te dragen dat deze belangrijke, 150 m lange brug intact bleef voor de opmars van de eigen troepen naar Patjitan.

Tenslotte door bij verschillende kleine gevechtsaanrakingen moedig op te treden totdat hij op 1 Februari 1949 op de terugweg van Tasmadoe naar Solo op een mijn reed, waarbij hij voor de derde maal - en nu zwaar - werd gewond.

Bron: Meijer (1990), p. 282 ; met dank aan de heren B. Keers en W.F.J. Elgers

Suijkerbuijk, M.J.

Geboren in 1917.
Eltn.d.Inf.VakD. (01-05-1964), kapt. (01-05-1970).
Bekende onderscheidingen: BL,OV.4

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 64 van 14 oktober 1949
   Adjudant-onderofficier-instructeur van het Wapen der Infanterie

Bron: Meijer (1990), p. 234 ; NRLL 1974 blz. 505