Terug naar Decorati
Terug naar de index

Onderscheidingen aan Nederlanders voor de Politionele Acties 1945-1951

Bahnen - Butter

Bahnen, F.W.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 12 van 4 november 1948
   Reserve-tweede luitenant van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 239

Bakker, F.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 64 van 14 oktober 1949
   Huzaar der eerste klasse-oorlogsvrijwilliger van het Wapen der Cavalerie

Bron: BL/BK blz. 239

Bakker, Gerard

Geboren te Zeist op 19 april 1924. Gesneuveld bij Tandjoeng Poera (Nederlands-Indië) op 25 september 1947.
BS (1944-1945), OVW (31-06-1945), res-tltn.d.Inf. (14-12-1946 KB 15)
Bekende onderscheidingen: MWO.4,EGZ

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 6 van 22 juni 1948 (postuum in het register bijgeschreven)
   Reserve-tweede luitenant van het Wapen der Infanterie van de Koninklijke Landmacht
   Wegens:

Het zich in de strijd onderscheiden hebben door uitstekende daden van moed, beleid en trouw in de maanden Juli, Augustus en September 1947 gedurende de acties tegen terroristische benden in Oost-Sumatra.
Tijdens de gevechtsacties op 21 Juli 1947 aan de Bindjeiweg, op 2 en 3 Augustus 1947 aan de Soengei Wempoe Stabat, op 4 Augustus 1947 bij Tandjoeng Poera, op 20 Augustus, 3, 4 en 25 September 1947 aan de Soengei Sarapoeh en de Soengei Gebang heeft hij herhaaldelijk tegen een overmachtige vijand zijn peloton, steeds vooropgaande, aanmoedigend en bezielend aangevoerd.
Voorts heeft hij daarbij zowel in het handgemeen als bij het veroveren van vijandelijke opstellingen persoonlijk de vijand aangevallen en neergelegd, tot hij tijdens de actie aan de Soengei Gebang op 25 September 1947 dodelijk werd getroffen.

Bron: Maalderink blz. 299 ; Zeist blz. 32-33 ; www.ogs.nl

Balvert, H.J.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 22 van 22 maart 1951
   Korporaal-oorlogsvrijwilliger van het Korps Mariniers

Bron: BL/BK blz. 239

Bavinck, Koert

Geboren te Bandoeng (Nederlandsch-Indië) op 7 januari 1926.
Res-tltn.d.Inf. (31-05-1947 KB 25), ltkol. (21-04-1972 KB 15), e.o. 19-03-1981 KB 35.
Bekende onderscheidingen: MWO.4,VHK,OV.4,MOK,XXX

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 6 van 22 juni 1948
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Infanterie van de Koninklijke Landmacht
   Wegens:

Het zich in de strijd door het bedrijven van uitstekende daden van moed, beleid en trouw onderscheiden:
1. als inlichtingsofficier in het tijdvak van 17 Maart tot 18 Mei 1947 bij het liquideren van het bendewezen en het herstellen van orde en rust in de Ommelanden van Batavia.
In het bijzonder door op beleidvolle wijze en onvermoeid de benden steeds meer en meer in het nauw te drijven, zodat ten slotte door zijn persoonlijk toedoen het toen nog zeer gevreesde en invloedrijke bendehoofd Hadji Pandji kon worden gevangen genomen, waardoor aan de zware druk op de inheemse bevolking, de rampokpartijen en de gevallen van roof en moord in dit gebied een einde werd gemaakt.
2. door tijdens de opmars naar Krawang (West-Java) van 21 t/m 23 Juli 1947 in een jeep en slechts vergezeld van een chauffeur en een radio-telegrafist zich, ver voor de eigen voorhoede uit, een weg door de vijand te banen en door dit voorbeeld een zeer stimulerende invloed op de onder zijn commando staande inheemse hulptroepen te oefenen. Daarbij persoonlijk met zijn lichte mitrailleur vele vijanden buiten gevecht te stellen en door snel en doortastend optreden te voorkomen dat een groot aantal bruggen werd opgeblazen.

Bron: Maalderink blz. 300

Beaujean, O.

Geboren op 1 september 1925.
Legernummer 25.09.01.006.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 6 van 24 augustus 1950
   Tijdelijk aangesteld dienstplichtig korporaal van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden op 7 Juli 1949, toen de fourage-wagen, waarop hij als commandant van een beveiligingsgroep van zes man was ingedeeld, op de weg van Salopa naar Soekaredja (West-Java) bij kampong Tjiawi in een hinderlaag reed. In het bijzonder door, nadat de auto tengevolge van een door terroristische benden opgeworpen wegversperring gedwongen was te stoppen en onmiddellijk daarop zwaar automatisch vuur ontving, waarbij reeds dadelijk één militair werd gewond, zijn groep snel stelling te laten nemen en het vuur te laten beantwoorden.
Voorts door onder zwaar vijandelijk vuur zijn groep te verplaatsen naar een nabijgelegen heuveltop en, daarbij geholpen door de chauffeur, de gewonde naar boven te slepen en in dekking te brengen en, toen hij bemerkte dat hij nog slechts drie brenmagazijnen ter beschikking had, mede met het oog op de geringe overblijvende mankracht tegenover een twintigvoudige overmacht, één der militairen terug te zenden voor het ophalen van versterking, waarbij hij zelf de bren overnam.
Tenslotte door met grote kalmte, koelbloedigheid en tactisch inzicht de vijandelijke vleugels in volgorde van hun opdringen met zijn brenvuur te bedwingen, om daarna het centrum van de aanvallende groepen scherp onder vuur te nemen, waarbij de commandant van deze groepen werd gewond en uitviel, bij wel vuur hij zich, noodgedwongen door de hoge begroeiing, bloot moest geven door de bren te plaatsen op de schouders van de hurkende chauffeur.
Door dit zo bijzonder moedige optreden en mede dank zij de nadering van de door hem opgeroepen hulppatrouille te bereiken, dat de bende werd verdreven.

Bron: BL/BK blz. 219

Beckmann, H.A.T.

Geboren op 26 mei 1926.
Legernummer 26.05.26.004.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 9 van 17 februari 1951
   Dienstplichtig korporaal van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden in het tijdvak van 19 December tot en met 30 December 1948 ingedeeld als korporaal-chauffeur, tevens launcher-schutter bij de Commandosectie van de Afdeling Paratroepen tijdens de parachutelandingsactie gedurende de tweede politionele actie in Indonesië.
1e. door, na op 19 December 1948, ingedeeld bij de parachutelandingsactie, op het vliegveld Magoewo te zijn geland, op 21 December d.a.v. deel te nemen aan een contactpatrouille naar Klaten om verband op te nemen met de “T” Brigade, met een andere korporaal opdracht ontvangen hebbende met een buitgemaakte vijandelijke auto Klaten te zuiveren, toen hij plotseling een vijandelijke patrouille van 5 man ontmoette, recht daarop in te rijden en de patrouille grotendeels buiten gevecht te stellen.
2e. door op 29 December 1948 deel te nemen aan de parachute-landingsactie tegen Djambi toen de Commandosectie opdracht had aldaar de driesprong Bandung bezet te houden, met grote koelbloedigheid achtereenvolgens een achttal vijandelijke trucks op zeer korte afstand met launcher-granaten tot stilstand te brengen, waarna de inzittenden door de Commandosectie in een handgemeen buiten gevecht werden gesteld.
Voorts door, toen daarbij een vijandelijke truck wist door te breken, deze, daarbij bijgestaan door een andere korporaal, met een buitgemaakte auto te achtervolgen, tot stilstand te dwingen en de inzittenden eveneens in een handgemeen buiten gevecht te stellen.
Vervolgens door, toen een andere vijandelijke auto tot zeer nabij naderde, doch op ± 50 m afstand stopte en een hevig vuur opende op de Commandosectie, onmiddellijk met een andere korporaal recht op het vuur van de vijand in te stormen en met inmiddels toegesnelde hulp alle inzittenden van deze auto buiten gevecht te stellen.
3e. door op 30 December 1948, na zich daartoe vrijwillig te hebben gemeld, met zijn sectiecommandant en nog een andere korporaal in een kleine prauw de kali Batang Hari over te steken naar de door de vijand nog bezette andere oever en met een aldaar in handen gevallen snelvarende boot naar de eigen oever terug te keren.

Bron: BL/BK blz. 240

Beekwilder, H.W.B.

Stamboeknummer KNIL 91830
Bekende onderscheidingen: MH.3

Bronzen Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon
   K.B. no. 6 van 12 februari 1949
   Sergeant-majoor-instructeur der Artillerie van het Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger
   Wegens:

Het met ernstig gevaar voor eigen leven in veiligheid brengen van verschillende personen tijdens het in brand geraken en ontploffen op 28 Maart 1948 van een op het haventerrein van Semarang gelegen munitieopslagplaats.

Bron: KNIL Dagorder 30 van 1 Juni 1949

Benda, Johannes Hermanus ('Joop')

Geboren op 7 oktober 1927. Overleden op 18 juli 2008.
Bekende onderscheidingen: ON.6,BL,DIV

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 64 van 14 oktober 1949
   Dienstplichtig korporaal van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 219 ; overlijdensadvertentie

Berends, H.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 12 van 4 november 1948
   Tijdelijk soldaat der eerste klasse-oorlogsvrijwilliger der Koninklijke Landmacht

Bron: BL/BK blz. 240

Berendsen, H.H.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 12 van 4 november 1948
   Tijdelijk korporaal-oorlogsvrijwilliger der Koninklijke Landmacht

Bron: BL/BK blz. 240

Berg, C.J. van den

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 43 van 23 februari 1950
   Tijdelijk-sergeant-oorlogsvrijwilliger der Koninklijke Landmacht

Bron: BL/BK blz. 240

Berg, J.G. van den

Geboren in 1916.
Res-tltn.d.Inf. (05-10-1938), res-eltn. (02-04-1947), res-kapt. (05-01-1949).
Bekende onderscheidingen: BK.2,OHK.1,XV

Bronzen Kruis
   K.B. no. 12 van 10 november 1949 (2e toekenning)
   Majoor van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 241 ; NRLL 1956 blz. 86

Berg, P.G. van den ("Piet")

Bekende onderscheidingen: BL,OHK,OV.4,NGHK,XV,KLO

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 32 van 30 november 1949
   Inspecteur van Politie der eerste klasse bij de Algemene Politie in Indonesië

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door op 3 September 1948 als detachementscommandant van de veiligheidspolitie te Karangmontjol (regentschap Poerbalingga in Midden-Java), toen hij een bericht ontving, dat een sterke T.N.I.-afdeling van ongeveer 200 man zich in de aangrenzende desa Bodjongsari bevind, na verbinding te hebben opgenomen met de militaire commandant te Poerbalingga, van wie hij opdracht kreeg zich tot verdediging voor te bereiden totdat militaire bijstand zou worden verkregen, op flinke wijze voor te bereiden.
In het bijzonder door, toen later de desa Bodjongsari door de eigen militairen werd aangevallen en een groot aantal vijanden zich op de open sawah achter deze desa terugtrok, zelf tot de aanval over te gaan en met vier man moedig op de vijand in te stormen, weldra gevolgd door de rest van zijn afdeling, mede waardoor de vijand zware verliezen werden toegebracht.

Bron: ARA 2.02.20 inv. 9855 ; BL/BK blz. 219 ; artikel De Gelderlander, 6 mei 2004

Bergmans, J.A.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 18 van 3 juni 1950
   Korporaal der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger

Bron: BL/BK blz. 241

Berkhout, L.D.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 3 van 11 oktober 1949
   Landstorm-sergeant van het Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger

Bron: BL/BK blz. 241

Bernard

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 75 van 27 januari 1947
   Ambonees sergeant der tweede klasse van het Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger

Bron: BL/BK blz. 241

Berndsen, L.B.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 64 van 14 oktober 1949
   Dienstplichtig soldaat der eerste klasse der Koninklijke Landmacht

Bron: BL/BK blz. 241

Bersselaar, J.J.A. van den

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 12 van 13 mei 1947
   Korporaal-oorlogsvrijwilliger der Koninklijke Landmacht

Bron: BL/BK blz. 241

Besnard, Albert Pierre Eugène Joseph Jacques ("Pierre")

Geboren te Arnhem op 24 december 1923.
LTZ.3 (01-10-1944), SBN (01-05-1974), e.o. 16-07-1973.
Bekende onderscheidingen: NL.3,ON.4x,OHK.2,OV.2,XXX

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden
   K.B. no. 23 van 8 april 1949
   Luitenant-ter-zee der tweede klasse, assistent-strandcommandant 'Noord'

a. Ltz. Besnard heeft tijdens de voorbereiding zeer goed werk geleverd bij de nachtelijke verkenning van verscheidene stranden met rubberboten e.d. onder soms gevaarvolle omstandigheden.
b. Hij voerde op rustige en koelbloedige wijze het bevel over de eerste golf LP's bij Pasir Poetih, waardoor deze geheel volgens plan en in model orde precies op tijd, drie minuten na de inleidende beschieting, op het strand stootten.
c. Hij verrichtte daarna zijn taak bij het gereedmaken van het strand als assistent strandcommandant op verdienstelijke wijze.

Bron: Wo.3008 ; met dank aan de heer A.P.E.J.J. Besnard

Besouw, Theodorus Joannes van

Geboren te Tilburg op 8 maart 1919. Overleden te Boxtel op 3 mei 2007.
Legernummer 19.03.08.006 ; tltn. (01-11-1947), eltn. (15-02-1949), kapt. (16-11-1951), maj. (01-11-1958), ltkol. (01-11-1963), kol. (01-11-1969), briggen. (01-05-1972).
Bekende onderscheidingen: ON.4x,BL,BK,KV,OHK.2,OV.3,XXV

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 6 van 24 augustus 1950
   Eerste luitenant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden tijdens de tweede politionele actie en daarna in Februari 1949 in Oost-Java bij het optreden tegen terroristische benden.
In het bijzonder door:
1e. op 18 Februari 1949 tijdens een zuiveringsactie Zuid van Blitar, toen plotseling zwaar vijandelijk vuur van een zware mitrailleur werd ontvangen, onmiddellijk met grote onverschrokkenheid tot de stormaanval tegen deze mitrailleur over te gaan en na de bediening daarvan buiten gevecht te hebben gesteld en het wapen te hebben buitgemaakt, de achtervolging met enkele militairen in te zetten over natte sawahs, waarbij nog een lichte mitrailleur en een karabijn werden buitgemaakt, bij welke actie aan ’s vijands zijde twintig man sneuvelden en 3 werden gewond, terwijl aan eigen zijde slechts één gewonde viel.
2e. op 21 Februari daaraanvolgende tijdens een zuiveringsactie Zuid-Oost van Blitar, na eerst een aantal vluchtende terroristen te hebben veronzijdigd, toen zijn patrouille aan de Brantas-rivier plotseling zwaar vijandelijk mitrailleur- en geweervuur van de overzijde ontving, tengevolge waarvan reeds dadelijk twee militairen ernstig werden gewond, de bediening van zijn mortier in dekking te zenden en zelf met deze 2 inch mortier een open plek op te zoeken en vandaar met grote koelbloedigheid, op voorbeeldige wijze geheel ongedekt en onder zwaar vijandelijk vuur persoonlijk dit wapen te bedienen en daarmede het vijandelijk vuur zodanig weten te neutraliseren, dat de twee gewonden veilig konden worden afgevoerd.

Bron: BL/BK blz. 220,241 ; NRLL 1974 blz. 51 ; Brons nummer 59, blz. 25

Bila, Horace August Lucien

Geboren te Maastricht op 1 december 1922. Overleden te Djember op 10 september 1947.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 34 van 11 augustus 1948
   Eerste luitenant der Mariniers van de Koninklijke Marine Reserve

Bron: BL/BK blz. 220 ; www.ogs.nl

Blaisse, Onno Boudewijn

Geboren te Amsterdam op 7 juli 1920. Overleden te Aerdenhout op 3 september 1996.
Res-ritm.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 9 van 24 november 1950
   Reserve-eerste luitenant van het Wapen der Cavalerie

Bron: Meijer (1990), p. 220 ; overlijdensadvertentie

Blom, Bartholomeus Cornelis

Geboren te Maassluis op 17 juni 1912. Overleden te Karang Anjar op 21 april 1946.
Bekende onderscheidingen: BL,VOA,VHK

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 75 van 27 januari 1947 (postuum)
   Eerste luitenant der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 220 ; VHK blz. 76 (N.B.: geeft als geboortejaar 1913!) ; www.ogs.nl

Blommestein, H. van

Legernummer 201609001 ; tltn.d.Inf.KNIL (08-06-1942), eltn. (24-01-1947).
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 16 van 31 oktober 1951
   Eerste luitenant der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 242 ; KNIL blz. 102

Blonk, H.G.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 64 van 14 oktober 1949
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Genie

Bron: BL/BK blz. 242

Blume, G.A.

Bekende onderscheidingen: BK.2

Bronzen Kruis
   K.B. no. 20 van 13 september 1947
   Tijdelijk kapitein van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 242

Bodegom, J.A. van

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 64 van 14 oktober 1949
   Dienstplichtig korporaal van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 220

Boendermaker, A.

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 32 van 30 november 1949
   Assistent-resident bij het Binnenlands Bestuur in Indonesië

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend door in 1948 en begin 1949 in Zuid-Borneo, sedert midden 1947 als Residents-vertegenwoordiger optredend in de afdeling Hoeloe Soengei (Zuid-Borneo), talloze malen deel te nemen aan gevechtsacties tegen terroristische benden teneinde steeds geheel op de hoogte te zijn van de plaatselijke toestand.
Bij dit deelnemen aan acties, waarbij zijn rustige en moedige houding een grote steun vormde voor de actieleider, deze onverpoosd met raad en daad ter zijde te staan.
Voorts door zijn voortdurende aanwezigheid in het midden van militairen en politie onder dikwijls gevaarvolle omstandigheden, zoals tijdens verschillende vuurgevechten, deze hierdoor tot hoge plichtsbetrachting aan te sporen en te bezielen en door zijn voorbeeldig optreden tevens het vertrouwen van de bevolking te herstellen en te vergroten.

Bron: ARA 2.02.20 inv. 9855

Boer, Jacobus Lambertus ("Jack")

Overleden op 5 september 1993.
Matroos-vliegtuigmaker, in 1939 in actieve dienst, in dienst der BPM (1941), in 1953 eervol ontslagen als reserve-kapitein van het K.N.I.L.
Bekende onderscheidingen: ON.5,MH.3

Bronzen Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon
   K.B. no. 6 van 12 februari 1949
   Reserve-eerste luitenant (thans reserve-kapitein) voor speciale diensten der Militaire Administratie van het K.N.I.L.
   Wegens:

Het met ernstig gevaar voor eigen leven in veiligheid brengen van verschillende personen tijdens het in brand geraken en ontploffen op 28 Maart 1948 van een op het haventerrein van Semarang gelegen munitieopslagplaats.

Bron: KNIL Dagorder 30 van 1 Juni 1949

Boerboom, H.W.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 43 van 23 februari 1950
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 220

Boersma, Hein Johannes

Geboren te Akersloot op 20 augustus 1920. Overleden te Arnhem op 19 april 2020.
Legernummer 20.08.20.001 ; eltn. (15-02-1948), kapt. (01-07-1950), maj. (01-11-1957), ltkol. (31-10-1963), kol.d.Inf. (01-12-1969).
Bekende onderscheidingen: ON.4x,BL,OV.4,XXV

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 6 van 24 augustus 1950
   Kapitein van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden op 13 Januari 1949 tijdens een patrouille-actie bij kampong Seladjambe (West-Java) tegen overmachtige terroristische benden.
In het bijzonder door, nadat van de vooruitgeschoven verkenners de brenschutter en -helper bij een poging tot het overschrijden van een riviertje gelegen voor deze kampong, waren gesneuveld, terwijl de herhaalde pogingen van de rest van de patrouille om de voorwaartse beweging te herstellen waren mislukt, bij welke pogingen opnieuw vier zwaar- en twee lichtgewonden vielen, desondanks, teneinde het initiatief wederom in eigen handen te kunnen krijgen, met drie man, waarvan reeds dadelijk één man tengevolge van een zenuwschok uitviel, persoonlijk naar voren te gaan en onder zwaar vijandelijk vuur ten dele over open terrein de overlevenden van de vooruitgeschoven verkenners te bereiken, waarop hij de daarbij aanwezige bren van een daartoe door hem vervoerde tas met munitie voorzag.
Vervolgens door, ondanks het nog steeds aanhoudende zware vijandelijke vuur, het riviertje te doorschrijden en een vijandelijke zware mitrailleur tot teruggaan te nopen.
Tenslotte mede door het inzetten van een mortier er in te slagen, nadat de kampong was bestormd, de vijand geheel te verdrijven.

Bron: Meijer (1990), p. 220 ; NRLL 1956 p. 55 ; NRLL 1974 p. 52

Boersma, P.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 43 van 23 februari 1950
   Dienstplichtig soldaat eerste klasse van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 220

Boetoe

Bekende onderscheidingen: KV

Kruis van Verdienste
   K.B. no. 32 van 30 november 1949
   Toradja soldaat der tweede klasse der infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger, stamboeknummer 114610640

Heeft zich in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend door in de maanden Januari en Februari 1949, ingedeeld als pionier bij een Ondersteuningscompagnie in Oost-Java, tijdens wegcontroles [dakje] vele malen de door kwaadwilligen in de rijweg geplaatste explosieven zoals mijnen, granaten en trekbommen, met grote bekwaamheid tijdig weten te ontdekken en deze zonder zich te bedenken onmiddelijk onschadelijk weten te maken, waarbij hij dikwijls grote risico’s nam.
Daarbij dank zij zijn bijzondere opmerkingsgave, besluitvaardigheid en onverschrokkenheid vele ongelukken te voorkomen.

Bron: ARA 2.02.20 inv. 9855

Bogema, H.

Geboren op 21 november 1924.
Legernummer 24.11.21.002.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 24 augustus 1950
   Tijdelijk aangesteld soldaat der eerste klasse-oorlogsvrijwilliger

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door op 1 Januari 1947, ingedeeld bij een convooi, hetwelk op weg zijnde van Padang naar Emmahaven (West-Sumatra) werd beschoten, waarbij zowel de chauffeur als de hulpchauffeur van de auto, waarop hij was ingedeeld, dodelijk werden getroffen, waardoor deze auto tot stilstand kwam, terwijl door een misverstand de overige wagens van het convooi doorreden, geheel alleen en onder voortdurend vijandelijk vuur de gewonden achtereenvolgens uit de auto te halen, deze daarna zo goed mogelijk te verzorgen en hen door zijn eigen vuur tegen een vijandelijke aanval te dekken en verder te beschermen.

Bron: BL/BK blz. 242

Bojoh, D.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 23 van 16 september 19478
   Menadolees sergeant der eerste klasse van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 220

Boltjes, Johannes

Geboren te Groningen op 13 september 1917. Overleden te Velde Pasirboengoer op 4 december 1948.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 64 van 14 oktober 1948 (postuum)
   Tijdelijk reserve-kapitein van het Wapen der Infanterie, bij het 3-1 Regiment Infanterie

Bron: BL/BK blz. 220 ; www.ogs.nl

Bonouvrie, Gerrit

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 6 van 22 juni 1948
   Soldaat-Oorlogsvrijwilliger bij het 1e Bataljon, 5e Regiment Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door op 25 September 1947 tijdens een actie tegen terroristische benden te Ketenger (Midden-Java) bij een onverhoedse aanval van verschillende zijden van een overmachtige bende op zijn post, waardoor reeds dadelijk zijn pelotonscommandant en sectiecommandant alsmede verdere militairen werden gewond of sneuvelden, onmiddelijk de leiding op zich te nemen en het vuur afwisselend naar verschillende richtingen uit te brengen. Voorts door zichzelf met zijn brengeweer telkens te verplaatsen teneinde bij de aanvallers de indruk van een sterkere bezetting te wekken, dit vuren geruime tijd vol te houden en tussendoor tevens de 2 inch mortier te bedienen, twee gewonden te verbinden en een derde in veiligheid te brengen en het overige deel van de bezetting tot standhouden aan te blijven sporen. Door dit onverschrokken optreden te bereiken, dat de verrassende vijandelijke aanval kon worden afgeslagen.

Bron: BL/BK blz. 220 ; Gedenkboek 1-5 R.I.

Bont, F.M.B. de

Geboren op 22 juni 1918.
Legernummer 180622020 ; tltn.d.Inf. (08-06-1942), eltn. (01-04-1949), kapt. (01-05-1952).
Bekende onderscheidingen: BK,OV.4

Bronzen Kruis
   K.B. no. 98 van 31 maart 1952
   Eerste luitenant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden als oudste der aanwezige officieren en deswegen plaatsvervangend commandant van het Iste Bataljon Infanterie van het voormalig Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger dat te MAKASSAR was gelegerd en in de periode 15/18 Mei 1950 in alarmtoestand verkeerde als gevolg van het optreden van guerillabenden in de omgeving der kampementen, welke benden een ongeregeld vuur onderhielden en bij wijlen plotseling tot overvalling overgingen.
Van de zijde der Nederlandse militaire autoriteiten werd tot grote kalmte en zelfbeheersing aangespoord en moest iedere agressieve actie worden vermeden.
Op 16 Mei 1950 geraakte hij met zijn patrouille, die was uitgezonden ter ontzetting van een zwaar aangevallen kampement in het Noorden der stad, in het centrum zodanigin het nauw dat hij een verdedigend gevecht moest voeren tot verterking opdaagde; hij toonde hierbij een goed aanvoerder te zijn en ontzag zijn leven niet.
Op 17 Mei 1950, toen de commandant van het bataljon in onderhandeling was met de militaire autoriteiten der A.P.R.I.S. (Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat) en met U.N.C.I. (United Nations Commission for Indonesia) observers, en hij dus waarnemende commandant was, wist hij door zijn optreden een dreigende aanval op het kampement te voorkomen, waartoe hij zich persoonlijk en ongewapend buiten het kampement begaf, welk optreden kennelijk indruk maakte. Desniettegenstaande werd kort na zijn terugkeer in het kamp een verraderlijke overvalling gepleegd die hij met grote kalmte en voortvarendheid wist tot staan te brengen en af te slaan, waarbij de aanvallers op de vlucht sloegen na een geslaagde tegenaanval.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; BL/BK blz. 243 ; NRLL 1956 blz. 56

Boonen, Jacobus Hubertus Mathies

Geboren te Nuth op 12 april 1925. Overleden te Soerabaja op 22 juli 1946.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 99 van 12 april 1947 (postuum)
   Tijdelijk sergeant-oorlogsvrijwilliger der Mariniers

Bron: BL/BK blz. 243 ; www.ogs.nl

Borgh, C.D.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 64 van 14 oktober 1949
   Sergeant-oorlogsvrijwilliger van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 220

Bosma, L.H.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 43 van 23 februari 1950
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 220

Boxtel, A.G.J. van

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 13 van 7 september 1951
   Onderluitenant der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 243

Brake, A.J. te

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 22 juni 1948
   Tijdelijk dienstplichtig soldaat der eerste klasse van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 243

Brandsma, Halbe

Geboren te Doezum-Grotegast (Groningen) op 3 december 1923. Overleden te Barendrecht op 7 juli 2000.
Mnr3-OVW (03-07-1945), tijd.kpl.d.Mnrs (01-11-1945), e.o. 19-04-1948 (MvM)
Bekende onderscheidingen: MWO.4

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 29 van 17 juli 1947
   Tijdelijk korporaal der Mariniers
   Wegens:

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden door op 2 Mei 1946 tijdens de gevechtshandelingen nabij Ngemboeng en Kemendoeng (Oost-Java), toen hij zich wilde overtuigen of een gewonde kameraad zich nog in één der hutten aldaar bevond en hij daarbij plotseling op onverwachte tegenstand van drie verborgen vijanden stuitte, in een handgemeen deze drie vijanden, die hem met klewang en bajonet aanvielen, onschadelijk te maken, waarbij hij zelf op verschillende plaatsen werd gewond. Zich desondanks overtuigd of de gewonde kameraad was achtergebleven.

Bron: Maalderink blz. 301

Breeman, S.A.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 22 juni 1948
   Tijdelijk sergeant-oorlogsvrijwilliger der Koninklijke Landmacht

Bron: BL/BK blz. 244

Brender a Brandis, E.R.E.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 10 van 11 januari 1950
   Opzichter der eerste klasse bij de Spoorwegen

Bron: BL/BK blz. 244

Breton van Groll, E.E.H.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 23 van 25 maart 1949
   Reserve-eerste luitenant der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 244

Broekstra, M.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 23 van 25 maart 1949
   Sergeant-majoor der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 221

Bronkhorst, K.H.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 10 van 11 januari 1950
   Hoofdopzichter bij de Spoorwegen

Bron: BL/BK blz. 244

Brouwer, B.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 12 van 4 november 1948
   Tijdelijk korporaal-oorlogsvrijwilliger der Koninklijke Landmacht

Bron: BL/BK blz. 244

Brouwer, E.

Geboren op 28 november 1924.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 34 van 22 december 1951
   Eerste luitenant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden nadat op 5 Augustus 1950 te MAKASSAR zeer ernstige ongeregeldheden waren uitgebroken.
In het bijzonder heeft hij, toen tengevolge van deze ongeregeldheden de verbindin tussen het kampement en het officierslogies was verbroken, zich op 6 Augustus d.a.v. bij het tijdelijk tot stand komen van deze verbinding onmiddellijk vrijwillig naar het kampement begeven om mede leiding te geven aan de practisch zonder officieren zijnde troep.
Voorts heeft hij zich op zeer goede en moedige wijze gedragen bij de gevechten die nog drie dagen voortduurden.

Bron: BL/BK blz. 244 ; met dank aan de heer B. Keers

Brouwer, Jacobus Gerardus ("Jacques")

Geboren te Amsterdam op 18 maart 1922. Overleden te Weert op 14 juli 2005.
Legernummer 220318028.
Bekende onderscheidingen: ON.5,BK,OHK.1,VHK,OV.5,HVN.m,XXV,LM,KLO.2,NOC,LBD,HLO.2,KBVW,DIG,MBS,UNTSO,CEAC,CEACD,LVO,MBE,PKZ.2

Bronzen Kruis
   K.B. no. 98 van 31 maart 1952
   Eerste luitenant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden als commandant van een compagnie van het Iste Bataljon Infanterie van het voormalig Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger die te PAREH PAREH was gelegerd.
Op 16 Mei 1950 in de ochtend ging hij persoonlijk met een peloton mee nar MAKASSAR, teneinde een convooi van een vijftiental vrachtwagens, geladen met repatriërende en zieke militairen van het voormalig Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger met hun gezinnen, te begeleiden, wetende dat in MAKASSAR een alarmtoestand heerste als gevolg van het optreden van guerillabenden die in de omgeving der kampementen opereerden en bij wijlen tot plotselinge overvalling overgingen.
In het Noorden der stad aangekomen, bleek een aldaar liggend kampement zwaar onder vuur te liggen. Hij besloot er heen te gaan om te trachten een inzicht in de toestand te krijgen.
Het convooi achterlatend onder de hoede van zijn peloton, ging hij alleen en met ontbloot bovenlijf naar het kampement teneinde te tonen dat hij met goede bedoelingen kwam en van de eigen partij was.
Hij wist het convooi veilig binnen te loodsen en, nadat des middags een vuurpauze intrad, bracht hij het ongedeerd binnen het kampement van het Iste Bataljon Infanterie aan de Zuidzijde van de stad.
Op 17 Mei 1950, toen dit laatste kamp in de achtermiddag verraderlijk werd overvallen, trad hij na daartoe bekomen radiobevel van de bataljonscommandant aanvallend op en wist door een geslaagde tegenaanval de guerillabenden tot de aftocht te dwingen.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; BL/BK blz. 180,244 ; VHK blz. 88 ; Brons no. 54, blz. 37

Brugman, G.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 10 van 11 januari 1950
   Opzichter bij de Spoorwegen

Bron: BL/BK blz. 245

Bruin, Wilhelmus Jacobus de

Geboren te Bemmel op 21 oktober 1925.
Dpl.Sld.d.Inf. (08-05-1946), Tijd.kpl.d.Inf. (01-11-1948), Sgt.d.Inf. (02-05-1951), e.o. 01-10-1965.
Bekende onderscheidingen: MWO.4,B.Med.

Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde
   K.B. no. 12 van 4 november 1948
   Dienstplichtig soldaat van het Wapen der Infanterie van de Koninklijke Landmacht
   Wegens:

Het zich in de strijd onderscheiden hebben door uitstekende daden van moed, beleid en trouw te bedrijven door:
1e. op 16 Augustus 1947, als lichte mitrailleur(bren)helper bij het voorste peloton ener colonne, dat bij Tasikmalaja (West-Java) voor een vernielde brug over de Tjitandoei plotseling onder zwaar mitrailleur- en geweervuur kwam en uit bomen werd bevuurd, geheel uit eigen beweging de bren van de brenschutter over te nemen en ondanks het zich op hem concentrerende vijandelijke vuur, omdat hij weinig dekking kon vinden, het vuur te openen en verscheidene sluipschutters uit de bomen te schieten; voorts door een daarop volgende aanval, onder het toebrengen van verliezen van de vijand af te slaan en daarna de terugtocht van zijn peloton met zijn vuur te dekken en onder vijandelijk vuur met een andere soldaat, een zwaar gewonde af te voeren;
2e. op 24 Augustus 1947 tijdens een onverwachte vijandelijke aanval op een klein dekkingsdetachement bij de brug over de Tjiboeboehan nabij kampong Kondang (West-Java) ondanks zwaar vijandelijk vuur met zijn 2-inch mortier de overmachtige vijand doeltreffend te bestoken, daarbij deze mortier aanvankelijk van zijn knie bedienende; toen de pelotonscommandant naast hem dodelijk werd getroffen deze onder vijandelijk vuur weg te brengen, waarbij hij zelf licht werd gewond, echter dadelijk daarna naar de vuurlinie terug te keren en het gevecht voort te zetten;
3e. op 27 Augustus 1947 toen een klein convooi nabij Kawali (West-Java) onder zwaar vijandelijk vuur van een kortbij gelegde hinderlaag viel, waardoor hij werd gewond, nochtans onvervaard te trachten een lichte mitrailleur (bren) te bemachtigen die in zijn vrachtauto was achtergebleven en waarvan de schutter niet kon vuren; hierin slaagde hij evenwel niet omdat hij door zijn verwondingen het bewustzijn verloor.

Bron: Maalderink blz. 302

Bruyn, M.C. de

Geboren op 18 april 1926.
Legernummer 26.04.18.014.
Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 6 van 24 augustus 1950
   Dienstplichtig korporaal van het Wapen der Cavalerie

Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden in het tijdvak van 25 December 1948 tot 21 Januari 1949 als wagencommandant van een jeep van het Experimenteel Jeep-peloton ingedeeld bij het 4e Eskadron Pantserwagens “V” Brigade.
In het bijzonder:
1e. door tijdens de opmars naar Madioen (Oost-Java) op 25 December 1948, toen hij met zijn jeep vooraan in deze colonne was geplaatst, met veel élan en besluitvaardigheid de andere jeeps, ondanks het vijandelijke vuur, voor te gaan en door dit optreden veel bij te dragen tot het snel en succesvol doordringen tot Madioen en tot het voorkomen van de vernieling van de belangrijke, 150 m lange, brug over de Bengawan bij deze plaats.
2e. door op 28 December 1948, toen tijdens een verkenningspatrouille het peloton in de Oostrand van Magetan op een boomversperring stuitte, deze versperring tezamen met zijn pelotonscommandant en een ander militair onder zwaar vijandelijk vuur gedeeltelijk op te ruimen.
3e. door bij het vallen van de avond op 11 Januari 1949, toen het Jeep-peloton de brug over de Bengawan Solo, Zuid van Batoeretno, had bereikt, bijgestaan door een ander militair, met zijn linkerhand de verbinding van de trekdraad van een onder deze brug geplaatste trekbom vast te houden en tegelijkertijd met zijn rechterhand het trekken aan deze draad tegen te gaan totdat de draad kon worden doorgeknipt.
Door dit moedig en snel optreden te bereiken dat deze belangrijke, 150 m lange, brug intact bleef voo de opmars van de eigen troepen naar Patjitan.

Tenslotte door daarna bij verschillende kleine gevechtsaanrakingen moedig op te treden totdat hij tijdens een verkenningspatrouille op 21 Januari 1949 zwaar aan het hoofd werd gewond.

Bron: BL/BK blz. 245

Brijl, Z.

Geboren op 21 mei 1927.
Legernummer 27.05.21.005.
Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 98 van 31 maart 1952
   Eerste luitenant van het Wapen der Infanterie

Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden in de nacht van 24 op 25 December 1948, als commandant van het detachement Koedoes (Midden-Java).
Toen zijn detachement door een overmachtige terroristische bende werd aangevallen, heeft hij door een juiste voorbereiding deze aanval in korte tijd kunnen afslaan.
Vervolgens heeft hij, door juist en snel ingrijpen eveneens de gelijktijdig ingezette hevige aanval op de ongeveer 2 km. Oostelijker gelegen suikerfabriek “Rendeng” tot staan weten te brengen.
Hij heeft zich daartoe persoonlijk met een aantal vrijwilligers derwaarts begeven en het commando van de aanwezige zwakke bezetting overgenomen, waarna de vijand met zware verliezen werd teruggeslagen, zodat dit belangrijke object kon worden behouden.

Bron: ARA 2.02.32 inv. 618 ; BL/BK blz. 221

Büermann, E.G.B.

Geboren in 1910.
Tltn.d.Inf. (31-07-1933), kapt. (02-04-1947), maj. (01-11-1949), ltkol. (01-05-1954).
Bekende onderscheidingen: BL,MH.3,OHK,OV.1,XX

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 21 van 15 november 1947
   Kapitein der Infanterie van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Bron: BL/BK blz. 221 ; NRLL 1956 blz. 45

Burchartz, P.C.A.

Bekende onderscheidingen: BK

Bronzen Kruis
   K.B. no. 10 van 11 januari 1950
   Opzichter der eerste klasse bij de Spoorwegen

Bron: BL/BK blz. 245

Butter, C.

Bekende onderscheidingen: BL

Bronzen Leeuw
   K.B. no. 43 van 23 februari 1950
   Korporaal-oorlogsvrijwilliger van het Wapen der Infanterie

Bron: BL/BK blz. 221